• Informácie pre stravníkov/zákonných zástupcov - platné od 01.09.2019.

     • Na základe novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,20 €.  Dotácia sa poskytuje na dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti a odobral obed.

      Ak žiak neodobral stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne stravovanie, zriaďovateľ poskytnutú dotáciu na stravu vyplatí zákonnému zástupcovi žiaka vo výške 1,20 €   

      Rodič/zákonný zástupca žiaka dotácie 1,20 € je povinný odhlásiť obed počas neprítomnosti v škole.

      V prípade neodhlásenia hradí výšku  denného poplatku na nákup potravín.

      Odhlásiť, alebo prihlásiť sa na stravu je možné vopred do 14.00h predchádzajúceho dňa osobne alebo na tel.číslo 0911980820, 0911866467 /SMS neakceptujeme/.

      Neodhlásené obedy si žiak musí zaplatiť ! Ak je žiak, ktorý poberá  dotované obedy chorý, nemá nárok na dotovaný obed. V prvý deň choroby si môže odobrať obed do obedára, za poplatok vo výške stravnej jednotky v časovom rozmedzí od 11.45h – 12.15h na to určenom mieste.

      Pre prípad neohlásenia stravy sa vyberá vratná kaucia v sume 30,- €, ktorá slúži na vyplatenie neodhlásených a neodobratých obedov.  Z uvedenej kaucie sa bude uhrádzať aj rozdiel medzi dotáciou 1,20 a stravnou jednotkou. V prípade, ak rodič nezaplatí kauciu, dieťa sa nemôže stravovať. Po vyčerpaní sumy kaucie bude zákonný zástupca dieťaťa/žiaka vyzvaný na opätovné uhradenie kaucie.

      Kaucia musí byť pripísaná na účet školskej jedálne SK5902000000001641540458 najneskôr do 25.8.2019.

      Nevyčerpaná kaucia sa na konci stravovacieho obdobia / august 2020/ vráti rodičovi na účet.             

      Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín podľa vekovej kategórie:

      MŠ – 1,54 € - desiata 0,38 € , obed 0,90 €,  olovrant 0,26 €

      ZŠ  I. stupeň – 1,21 €

      ZŠ  II. stupeň  - 1,30 €

      Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú prihlášku na stravovanie v novom školskom roku. Preplatok z minulého školského roka sa nepovažuje za prihlášku na stravovanie. Na základe záväznej prihlášky sa automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ rodič nenahlási, že sa stravovať nebude.

      PRIHLaSKA__NA_STRAVOVANIE.pdf​​​​​​​

     • Riaditeľské voľno – 16.04.2019 (utorok)

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302, Školská ul. č. 302 v Trnovci nad Váhom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom z technických dôvodov  na deň 16.04.2019 (utorok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke  ŠJ a ŠKD.

     • Oznámenie - riaditeľské voľno ...

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302, Školská ul. č. 302 v Trnovci nad Váhom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom z organizačných a technických dôvodov (TESTOVANIE 9 – 2019) na deň 03.04.2019 (streda) riaditeľské voľno. Týka sa to žiakov 5. – 8. ročníka ZŠ a žiakov VIII.špec. triedy. Žiaci I.stupňa sa učia podľa rozvrhu. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke ŠJ a ŠKD. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

  • Ako namaľovať dúhu - divadelné predstavenie v materskej škole
  • Mikuláš v materskej škole
  • Mikuláš...
  • Pasovanie prvákov...
  • ...získali sme 1.miesto...
  • Deň v červenom...
  • Šaliansky Maťko
  • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
  • Jesenné účelové cvičenie
  • Deň jabĺk...
  • Úcta k starším...
  • Halloweenske vyučovanie v maskách