• Aktualizačné vzdelávanie

   • AKTUALIZAČNÉ  VZDELÁVANIE

    Aktualizačné vzdelávanie je súčasťou vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov. Organizovať ho môže škola, školské zariadenie, zariadenie siciálnej pomoci, zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.

    Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa školy, školského zariadenia alebo zariadenie sociálnej pomoci:

    • udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti
    • získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii
    • získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti

     

    Aktualizačné vzdelávania prebiehajúce na našej škole:

    NÁZOV AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

    Získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch na aktuálny legislatívny stav 15. január 2020 – zákon č. 138/2019 Z. z. s ohľadom na nové práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a  aplikácia  zákona v praxi aj v zmysle Zákonníka práce a ochrana osobných údajov v podmienkach základnej  školy

    Termín : Február - Apríl 2020 ( 4 hodiny )

    Cieľ:

    • získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch čiastkové ciele
    • poskytnúť aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií
    • poskytnúť informácie o zmenách ktoré priniesol zákon č. 138/2019 Z. z. 
    • poskytnúť aktuálny prehľad legislatívy v oblasti školstva na právny stav 15.január 2020
    • poskytnúť informácie pri aplikácii zákona cez ZP – prečo sa menia niektoré dokumenty 
    • poskytnúť informácie ako aplikovať povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov pri dodržiavaní zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR

    •  

     poskytnúť informácie  o zmenách v dokumentácii školy

      

      

    ______________________________________________________________________________________

     

    NÁZOV AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

    Práca so školským informačným systémom ASC AGENDA/EDUPAGE – dochádzka, internetová žiacka knižka

    Termín :September 2019 - Január  2020 ( 16 hodín )

    Cieľ: Učiteľ  získa vedomosti a zručnosti potrebné na realizáciu Práce so školským informačným systémom EDUPAGE. Cieľom vzdelávania je získanie profesijných kompetencií v oblasti komunikačných schopností a zvýšiť kvalitu vzdelávania využívaním informačno-komunikačných technológií, elektronické vzdelávanie s operatívnym uplatňovaním zmien v individuálnom prístupe k vzdelávaniu.

    _________________________________________________________________________________________

    NÁZOV AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

    CODiV - online dištančná výučba

    Termín : Október 2020 - Jún  2021 ( 20 hodín )

    Cieľ: V rámci certifikátu získa učiteľ v inovatívnych formách OdiV v portály zborovňa, napríklad: využívanie zvukových a videonahrávok, Žiacka porota, komentované úlohy, využívanie chatu, tímová práca žiakov, využívanie online testov, záznamy z hodiny.

    Okrem možnosti dištančnej výučby, získavajú žiaci z členstva v triede prístup k Digitálnej učebnici – zdroju viac ako 30 000 kvalitných a overených materiálov, ktoré odborníci vybrali spomedzi obsahu na zborovna.sk.

     

    _____________________________________________________________________________________________

    NÁZOV AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

    Práca so školským informačným systémom ASC AGENDA/EDUPAGE – elektronická triedna kniha, internetová žiacka knižka

    Termín : September 2021 - December  2021 ( 20 hodín )

    Cieľ: 

    • nadobudnúť poznatky a možnosti využitia školského informačného systému Edupage vo vyučovaní
    • zjednodušenie vzdelávacieho procesu využívaním funkcií v Edupage
    • vedieť sa orientovať na vytvorenej webovej stránke školy
    • zvýšenie potenciálu rýchlejšieho osvojenia si obsahu
    • zjednodušenie organizácie vzdelávania

                       
     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje