Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
Adresa školyŠkolská č.302, Trnovec nad Váhom 925 71
Telefón+421 x 0317781290
E-mailinfo@zstrnovecnv.sk
WWW stránkazstrnovecnv.edupage.org
ZriaďovateľObec Trnovec nad Váhom

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Riaditeľ ZŠ s MŠMgr. Žigová Miriam031/7781290info@zstrnovecnv.sk
ZRŠ pre MŠTakácsová Alexandra031/7781386skolka@zstrnovecnv.sk

Rada školy

 Titl.,meno, priezvisko
predsedaPaedDr. Ladislav Kosztanko
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Róbert Mittermayer
 Beáta Kováčová
nepedagogickí zamestnanciKatarína Lencsésová
zástupcovia rodičovGabriela Melegová
 Eva Kysučanová
 Marcela Pavelková
 Mgr. SilviaTánczosová
zástupcovia zriaďovateľaIng. Monika Ábrahámová
 Rastislav Hrabovský
 Erika Fulopová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ pre I. stupeňMgr. Fulopová Ingridvšetky predmety ISCED1
PK prírodovedné predmetyMgr. Boženík JurajMAT, GEG, BIO, INF, CHE, FYZ, TSV,VYV, VUM, SEE, THD, TBR
PK spoločenskovedné predmetyMgr. Boženíková SoňaSJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, ETV, NBV,HUV, RGV
MZ pre špec.triedyMgr. Palušová Alenavšetky predmety ISCED1 pre špec.triedy

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 164

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11111111210
počet žiakov232021171014251419163
z toho ŠVVP13 32131216
z toho v ŠKD18141413     59

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet 32 / počet dievčat 17

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 24/ počet dievčat 13

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou k 30.6.2020: súčet 8/ počet dievčat 4

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020: 19

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov24    1842

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  116 1 18
prijatí  116 1 18
% úspešnosti  100100 100 100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGCHEINFMATOBNPVCPDAPVOSJLSPRTHD
VIII.A2,2121,861,791,862,571,432,571   2,3611,5
IX.A1,761,241,181,651,531,8212,761   1,8211,41
IX.šp. 2,752,52,332,752 2,251,51,5  2,251,1 
I.A             1 
II.A1,31      1,25   1,191,381 
III.A1,76      1,71 1,11,52 1,811 
IV.A1,4      1,47 11,2 1,531 
V.A2,331,891,78 2,11 1,562,78    2,8911
VI.A2,071,861,861,641,71 1,292,431   2,3611,21
VII.A2,321,5921,911,592,091,272,951   2,4511,27

TriedaVUCVLA
VIII.A  
IX.A  
IX.šp.13
I.A  
II.A  
III.A 1,43
IV.A 1,4
V.A  
VI.A  
VII.A  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
VIII.A141400
IX.A171700
IX.šp.121200
I.A212200
II.A161601
III.A202100
IV.A151500
V.A10901
VI.A141400
VII.A222200

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
VIII.A1470550,3670550,3600,00
IX.A17117068,82117068,8200,00
IX.šp.121066106,601066106,6000,00
I.A21118153,68118153,6800,00
II.A1671944,9471944,9400,00
III.A20125159,57125159,5700,00
IV.A1586957,9386957,9300,00
V.A1051857,5651857,5600,00
VI.A1497269,4397269,4300,00
VII.A22174479,27174479,2700,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL T5954,80 %celoslov. 64,80 %- 10,00 %
Monitor MAT T5943,00 %celoslov. 63,40 %- 20,40 %
Monitor SJL T9nekonal sa   
Monitor MAT T9nekonal sa    

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11111111210
ISCED 1          
ISCED 2          
ISCED1 inovovanýánoánoánoáno    áno5
ISCED2 inovovaný    ánoánoánoánoáno5

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
ISCED1I.A inovovaný ŠkVPANJ, TSV1,1
 II.A inovovaný ŠkVPANJ, INF, TSV1,1,1
 III.A inovovaný ŠkVPPDA,TSV1,1
 IV.A inovovaný ŠkVPTSV1
ISCED2V.A inovovaný ŠkVPMAT, RGV, TSV1,1,1
 VI.A inovovaný ŠkVPMAT, DEJ, BIO, TSV1,1,1,1
 VII.A inovovaný ŠkVPSJL, MAT, SEE, TSV1,1,1,1
 VIII.A inovovaný ŠkVPMAT, DEJ, TSV1,1,1
  IX.A inovovaný ŠkVPINF, DEJ, BIO, CHE, TSV1,1,1,1,1
ISCED1IX.špec. inovovaný ŠkVPSJL, MAT, VYV, TSV1,1,1,1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka122 
Bežných tried81296
Špeciálnych tried11212
Spolu1016318

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP128
DPP33
z DPP znížený úväzok2 
z DPP Pracuj v školskej kuchyni 2
z TPP znížený úväzok 1

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01313
vychovávateľov022
asistentov učiteľa000
    
spolu01515

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V.AANJ, INF, HUV, ETV, VYV3,1,1,1,1
VI.AANJ, INF, ETV, VYV, HUV3,1,1,1,1
VII.AANJ, INF, ETV, VYV, HUV, SEE3,1,1,1,1,1
VIII.AANJ, INF, ETV, HUV, VYV3,1,1,1,1
IX.AANJ, INF, ETV, VYV3,1,1,1
I.A, II.A, III.A, IV.AANJ8
IX.špec.VYV, INF1,1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
inovačné vzdelávanie  
špecializačné vzdelávanie  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  
aktualizačné vzdelávanie15 
adaptačné vzdelávanie  
preatestačné vzdelávanie  
fuknčné vzdelávanie2 
kvalifikačné vzdelávanie DPŠ  
kvalifikačné vzdelávanie rozširujúce štúdiu, 1
atestácie 1

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže okr. kolokraj. kolo
MO vo florbale 1.miesto postup do KKúčasť
MO v basketbale žiakov 3.miesto 
MO v stolnom tenise družstiev žiakov ZŠ 2.miesto 
MO v stolnom tenise družstiev žiačok 2. miesto 
MO v atletike Memoriál prof.Melicherčíka a prof.Mutkovičaštafeta 4x60 m1.miesto  
 vrh guľou3.miesto 
 skok do výšky2.miesto 
 skok do diaľky3.miesto 
 beh na 60 m1. miesto  
Turnaj futbalových nádejí obcí VITIS účasť 
Chemická olympiáda úspešný riešiteľ úspešný riešiteľ
Biologická olympiáda úspešný riešiteľ 
Dejepisná olympiáda úspešný riešiteľ 
SJL olympiáda úspešný riešiteľ 
Matematický Klokan úspešní riešitelia 
Šaliansky Maťko 1.miesto postup do KKúčasť
Moja malá záhradkavýhra - vecná cena  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

September:

Dobré nožnice prajem - kirigamy

Turnaj futbalových nádejí VITIS

Účelové cvičenia a didaktické hry

Biela pastelka - 119,37 EUR

Rozlúčka s letom - KORYTNAČKY - 3. miesto

Výstava plodov jesene

MO v atletike Memoriál prof. Melicherčíka a prof. Mutkoviča

Cezpoľný beh - okresné kolo

Plenárne a triedne ZRŠ

Zasadnutie Žiackej školskej rady

Október:

Svetový deň ochrany zvierat - beseda - Zatúlané psíky

Exkurzia Múzeum holokaustu v Seredi

Zber papiera

Šarkaniáda - ZRŠ

Deň dôchodcov - Mesiac úcty k starším - vystúpenie v KD, v JDS

Screenengové meranie očí

Deň jablka

Záložka do knihy spája školy

Logo pre Červené stužky - výtvarná súťaž

Športom pre červené stužky - prekážkový beh

Vyučovanie v maskách

Halloweenska tekvica - lampiónový sprievod - ZRŠ

Olympiáda zo SJL - šk.kolo

Turistika - Haluzická tiesňava

Zasadnutie Žiackej školskej rady

Zber batérií

November:

Preventívny program CPPaP v Šali: Vzťahy v našej triede - III.A, V.A

Burza stredných škôl - IX.A

Nácvik Testovanie 5

Testovanie 5

MO v basketbale - žaici, žiačky

MO v stolnom tenise

Zbierka šatstva a hračiek

Slávnostné pasovanie prvákov

Olympiáda zo SJL - okr. kolo

Exkurzia Dom ľudového bývania a Archív v Šali

Šaliansky Maťko - triedne kolo, šk.kolo

Červené stužky - "živá" červená stužka, rozdávanie červených stužiek, Deň v červenom

Zasadnutie Žiackej školskej rady

Zber batérií

December:

Fotografovanie prvákov

MO vo flarbale - žiaci, žiačky (organizácia, účasť)

Návšteva Zariadenia sociálnych služieb Kreatív v Klasove - odovzdanie zbierky šatstva a hračiek

Návšteva vianočnej Nitry

Stretnutie s Mikulášom - COOP Jednota

Mikuláš v škole

Oslavy pod jedličkou

Obecné vianočné trhy - dobrovoľná zbierka na liečebný pobyt pre našu žiačku

Súťaž o najkrajšiu vianočnú dekoráciu

Návšteva filmového predstavenia v Nitre - OC Mlyny Nitra - Ľadové kráľovstvo 2

Geografická olympiáda - šk.kolo

Dejepisná olympiáda - šk.kolo

Pytagoriáda - šk.kolo

Matematická olympiáda - šk.kolo

Zasadnutie Žiackej školskej rady

Zber batérií

Január:

Biologická olympiáda - šk.kolo

Krajské kolo vo florbale - žiačky

Šaliansky Maťko - okr.kolo

Matematická olympiáda - okr.kolo Z5, Z9

Preventívny program CPPaP v Šali: Vzťahy v našej triede - III.A, V.A

Zasadnutie Žiackej školskej rady

Zber batérií

Február:

LVK - Rekreačné zariadenie Poniklec, Hronec

Chemická olympiáda - šk.kolo

Biologická olympiáda - okr.kolo

Hviezdoslavov Kubín - triedne, šk.kolo

Valentínska pošta

Dejepisná olympiáda - okr.kolo

Šaliansky Maťko - krajské kolo

Matematická olympiáda - šk.kolo Z6, Z7, Z8

Vyučovanie v maskách

Odoslanie prihlášok na SŚ s talentovými skúškami

Zasadnutie Žiackej školskej rady

Zber batérií

Marec:

Mesiac knihy - výstava kníh spojená s odpredajom

Čítanie nonstop

Zážitková worshop - Školská slávnosť 89/90 - IX.A

MDŽ - obec - rozdávanie kvetov

Chemická olympiáda - okr.kolo - dištančná forma

Priebežne v období prerušenia vyučovania v dôsledku mimoriadnej situácie COVID 19:

Chemická olympiáda - kr.kolo- dištančná forma

Matematický Klokan - dištančná forma

Moja malá záhradka

Zápis do 1. ročníka ZŠ - 24 žiakov - online prihlasovanie

Jún:

1.jún - nástup do školy po odbnovení vyučovania - MDD - v triedach

Vyhodnotenie najlepší žiak školy

Rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka - za obmedzených podmienok

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Zdravá škola

Zbieram baterky

Záložka do knihy spája školy

Národný program prevencie: Červené stužky

Ovocie na školách

Permakultúrna záhrada

Rozvojový projekt - rekonštrukcia CHE/BIO učebne - schválený

B) Krátkodobé

CPPPaP - preventívny program Vzťahy v našej triede - III.A, V.A

Zdravá desiata od Radky

Dobrovoľnícke aktivity - zbierky:

Biela pastelka,

Zbierka šatstva a hračiek,

Zber starých okuliarov,

Zbierka na liečebný pobyt pre našu žiačku

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/2020 bola vykonaná školská tematická inšpekcia:

Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v základnej škole.

Vykonaná dňa 21.10.2019 a 23.10.2019

Záver:

Definovanie dobrých vzájomných vzťahov, kladný prístup učiteľov k žiakom aj vo vzťahu k zdravotne znevýhodneným, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a príjemná atmosféra v škole, podľa žiakov pozitívne vplývali na ich osobnostný rozvoj a dostatočne ich pripravovali na život v demokracii. Výrazne pozitívne hodnotené ústretové správanie riaditeľky pedagogickými zamestnancami prispelo k otvorenej klíme v škole. Výchovu a vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam a obsahom a štruktúrou podporoval školský poriadok v súlade so školským zákonom.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola má 12 klasických tried z toho 5 tried vybavené interaktívnou tabuľou

1 triedu - knižnica + učebňa s interaktívnou tabuľou

1 triedu výpočtovej techniky (12 počítačov)

1 triedu výpočtovej techniky so 16 počítačmi - z vlastných a sponzorských príspevkov

1 triedu na laboratórne práce - potreba je modernizácia učebne - rozvojový projekt - rekonštrukcia CHE/BIO učebne - schválený

1 triedu na vyučovanie predmetu technika

1 miestnosť pre špecifickú prípravu dievčat

5 kabinetov - potrebná je neustála modernizácia učebných pomôcok

1 zborovňa

2 kancelárie

1 registratúrne stredisko

1 telocvičňu s malou, veľkou halou a posilňovňou + kabinet

1 futbalové ihrisko

školská permakultúrna záhrada KRUH ŹIVOTA

školská jedáleň s kuchyňou,v budove sa nachádzajú dve triedy ŠKD

školský areál s hracími prvkami

altánok

interaktívne jazierko

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

388 260,- EUR

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0,00 EUR

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

5.331,- použité na mzdy a odvody

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Príjmy

Prenájom budov, priestorov a objektov 5704,63 EUR

Za školy a školské zariadenia 6921,50 EUR

Iné príjmy 931,50 EUR

Výdavky - finančné prostriedky boli použité na:

odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru + odvody, poistné, školské ovocie, knihy, časopisy, učebné pomôcky, všeobecný materiál, konkurzy a súťaže, opravy

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Od obce 5 979,22 EUR

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 3 980,00 EUR

Sociálne znevýhodnené prostredie 650,00 EUR

Príspevok na učebnice 86,00 EUR

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode 2 400,00 EUR

Príspevok na školu v prírode 2 300,00 EUR

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Plnenie pedagogickej koncepcie a rozvoja ľudských zdrojov:

Zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov - 14 záujmových útvarov.

Zabezpečenie činnosti Žiackej školskej rady a jej participáciu pri organizovaní školských podujatí.

Prostredníctvom inkluzívneho tímu zvyšovanie pozornosti stúpajúcemu množstvu žiakov s ŠVVP.

Zavedením schránky dôvery vytváranie optimálnej klímy v triedach a v škole, rozvíjanie demokratickej spoločnosti.

Výchova k zdrávemu životnému štýlu, zabezpečením projektu Ovocie na školách a zvýšeniu pravidelnej pohybovej činnosti.

Eliminovanie negatívnych vplyvov prostredia v spolupráci s príslušnými orgánmi.

Zvyšovanie IKT zručnosti pedagogických zamestnancovi, využívanie portálu Zborovňa/Bezkriedy, aSc Agenda - dochádzkový systém.

Zabezpečenie odbornosti vyučovania - 79 %

Vytváranie podmienok na vyučovanie cudzieho jazyka ANJ od 1.ročníka.

Vytvorenie podmienok na vyučovanie TSV (využitie disponibilnej hodiny v každom ročníku)

Vytvorenie priateľskej pracovnej atmosféry a školy rodinného typu.

Aktivizovanie činnosti metodických orgánov (interné vzdelávanie, vzájomné hospitácie)

Upevňovanie medziľudských vzťahov.

Plnenie koncepcie rozvoja materiáno-technických podmienok školy:

Zabezpečenie pomôcok a exteriérových prvkov pre činnosť ŠKD.

Zabezpečenie nových učebných pomôcok, odbornej literatúry a knižničného fondu.

Doplnenie nastaviteľného nábytku do tried.

Postupné maľovanie tried a chodby (v spolupráci so zriaďovateľom).

Rekonštrukcia zastaralej kanalizácie (v spolupráci so zriaďovateľom).

Dopĺňanie rastlinných druhov v permakultúrnej záhrade.

Zabezpečenie spracovania kuchynského biologického odpadu, elektrické kompostéry (v spolupráci so zriaďovateľom).

Zabezpečenie výmien a opráv závad po revízii elektroinštalácie(v spolupráci so zriaďovateľom).

Plnenie koncepčného rozvoja školy bolo ovplyvnené vznikom mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Swot analýza pedagogického procesu

silné stránky:

dobré meno školy,

príprava a zapojenie žiakov v predmetových olympiádach a rôznych súťažiach,

využívanie edukačných programov,

posilňovanie pozitívnej motivácie k učeniu pravidelným vyhodnocovaním najlepších žiakov ,

organizácia exkurzií, výletov, zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku, vychádzok do prírody, účelových cvičení, škôl v prírode, letných táborov,

organizovanie veľkého množstva kultúrno - spoločenských i športových aktivít za pomoci zamestnancov školy, rodičov, občanov obce a OÚ

vlastná web stránka školy, facebookový profil a IŽK

slabé stránky:

preferovanie tradičných foriem vzdelávania s pasívnym prijímaním vedomostí,

vzdelávanie s malým podielom využívania moderných technológií u niektorých pedagógov vo výchovno - vzdelávacom procese,

nárast počtu detí s poruchami učenia, poruchami pozornosti a správania,

nedostatočná vnútorná motivácia na vzdelávanie niektorých žiakov,

priemerné výsledky v Celoslovenskom testovaní žiakov 5. a 9. ročníka

príležitosti:

ochota pedagógov zmeniť zaužívané metódy vzdelávania a učiť inovatívne s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov,

ochota osvojiť si prácu s IKT a zvýšiť atraktivitu a efektívnosť vzdelávania prostredníctvom ich využívania vo výchovno - vzdelávacom procese

ohrozenia:

neochota aktívne sa zapojiť do vzdelávania zo strany žiakov.

Swot analýza priestorových, materiálnych a finančných podmienok školy

silné stránky:

priestory pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy (dve telocvične, posilňovňa),

zníženie prašnosti a zvýšenie bezpečnosti výmenou podlahovej krytiny v triedach,

zníženie prašnosti v triedach - biele tabule,

postupná výmena nastaviteľného školského nábytku v triedach,

získanie IKT zapojením sa do projektov (Modernizácia vzdelávacieho procesu),

slabé stránky:

stav telocvične - je nutná rekonštrukcia parkiet, obloženia stien v jednotlivých halách,

stav športového areálu - je nutná revitalizácia povrchu bežeckej dráhy, doskočiska a futbalového ihriska,

vybavenie kabinetov zastaralými učebnými pomôckami,

nefunkčná učebňa - Chémia, Fyzika, Biológia,

výmena starých žiackych PC vzhľadom na ich životnosť a výkonnosť, chýbajúce notebooky a dataprojektory pre použitie v bežnej triede a pri práci učiteľov,

poškodená strecha na budove ŠKD a ŠJ,

zastaraná kanalizácia, chýbajúci lapač tukov v ŠJ pri ZŠ,

poškodený asfaltový povrch cesty, chodníkov pred budovou ZŠ, chýbajúci prístrešok pri vchodových dverách budovy ZŠ,

príležitosti:

možnosť dofinancovania potrieb školy z mimorozpočtových zdrojov,

možnosť získať finančné prostriedky na revitalizáciu športového areálu a rekonštrukciu telocvične z rozvojových projektov,

možnosť vybudovania biodiverznej lúčky v školskej záhrady v spolupráci so ZRŠ,

ohrozenia:

neúspech školy v podaných projektoch, zvýšenie finančnej náročnosti prevádzky školy na základe rastu cien energií, nedostatočné financovanie škôl,

zníženie počtu žiakov v ZŠ, migrácia žiakov do iných škôl v mieste pracoviska rodiča,

SWOT analýza pedagogického zboru a ľudských zdrojov

silné stránky:

kvalifikovanosť, skúsenosť, kreativita a osobnostné kvality pedagógov, organizačné schopnosti učiteľov ,

ochota pracovníkov školy ku zmenám, ochota ďalšieho osobného rastu,

schopnosť učiteľov dotiahnuť prácu do konca, samostatne tvoriví učitelia,

prirodzená autorita učiteľov a vedenia školy, empatia učiteľov a vedenia školy,

funkčné a konštruktívne vzťahy vedenia školy a zamestnancov

starostlivosť o zdravie a kultúrno - spoločenské vyžitie zamestnancov školy,

spolupráca školy s rôznymi inštitúciami (CPPPaP v Šali, ÚPSVaR v Šali, Polícia Močenok),

spolupráca so zriaďovateľom Obec Trnovec nad Váhom, Radou školy, Radou rodičov, rôznymi organizáciami a podnikateľmi v obci,

publikovanie článkov v obecných novinách

slabé stránky:

nedostatočný počet odborných zamestnancov na školách oproti potrebe (asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych pedagógov), vrátane nedostatku financií na zamestnanie týchto odborníkov,

chýbajú nástroje motivácie učiteľov,

na učiteľov sa nabaľujú nové povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy,

pri riešení sociálno-patologických postojov detí chýba spolupráca zo strany rodičov,

nedostatočná spolupráca a komunikácia rodičov so školou a s vyučujúcimi pri riešení výchovno - vzdelávacích problémoch ich detí,

príležitosti:

podporovať vzdelávanie pedagógov k nadobudnutiu potrebných profesijných kompetencií,

debyrokratizácia školstva

ohrozenia:

vyhorenie učiteľov,

agresivita rodičov a žiakov voči vyučujúcim,

nárast administratívnej práce v školách, časté zmeny legislatívy,

nízka motivácia učiteľov pre profesijný rozvoj

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Žiaci 9.ročníka boli všetci zaradení po prijímacích kolách na ďalšie štúdium.

Žiaci IX.špec.triedy - 1 žiak pokračuje v štúdiu a 1 po dokončení PŠD po dovŕšení 16 rokov odchádza do pracovného pomeru.

viď Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ - 1d

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

- plynofikácia školy

- primeraný počet žiakov v triedach

- relaxačné kútiky a chvíľky

- možnosť tráviť veľkú prestávku na školskom dvore

- možnosť stravovania v školskej jedálni

- využívanie športového areálu a umelého ihriska

- využívanie exteriérového výtvarného ateliéru

- využívanie interaktívneho jazierka pri výučbe prírodovedných predmetov

- možnosť praktickej výučby dopravnej výchovy - mobilné dopravné ihrisko

- využívanie IKT technológií vo vyučovaní aj mimo neho

- využívanie permakultúrnej záhrady pri výučbe

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci záujmového útvaru
Anglický jazyk15Mgr. Jana Žilinská
Biologicko-geografický7Mgr. Ivana Očenášová
Detská atletika6PaedDr. Róbert Mittermayer
Florbal19PaedDr. Róbert Mittermayer
Lukostreľba 4. - 9.ročník5Ing. Dušan Horváth
Nemecký jazyk23Lenka Ešeková
Spevácky krúžok 2.roč. - 9.roč.4Anton Klincko
Spoločenské hry 19Mgr. Alena Palušová
Stolný tenis I. a II.stupeň13Štefan Kozár
Šikovníček - šikovné ruky10Ing. Gabriela Kodadová
Športový krúžok15Mgr. Ingrid Fülöpová
Tenis14Bc. Juraj Klement
Turistický krúžok I.stupeň30Katarína Tusková
Turistický krúžok II.stupeň34Katarína Tusková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spoločné akcie :

- Otvorenie nového školského roka

- Šarkaniáda

- Halloweenska tekvička a lampiónový sprievod

- Stretnutie s Mikulášom, Vianočná besiedka

- MDD

- Rozlúčka s deviatakmi

- Plenárne ZRŠ,triedne ZRŠ,konzultácie

Činnosť spolupráce školy s rodičmi bola ovplyvnená vznikom mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Obec Trnovec nad Váhom, CPPPaP Šaľa, Okresný úrad Šaľa, Obvodné oddelenie PZ SR Močenok, Okresné riaditeľstvo PZ SR Šaľa, ÚPSVaR Šaľa, Detská organizácia Fénix, OZ TRNKY pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom, Včelárstvo Kováč, FOCESA Igor Boháč, ZO Jednota dôchodcov Slovenska Trnovec nad Váhom, Lángov Dvor, FK Dynamo Trnovec nad Váhom, Stolnotenisový klub Trnovec nad Váhom, Luk a šíp

September - Rozlúčka s letom - družstvo základnej školy Korytnačky - 3. miesto vo varení gulášu

Október - mesiac úcty k starším - kultúrny program pre dôchodcov, Šarkaniáda

November - Zbierka šatstva a hračiek, Halloween

December - vianočný program pre rodičov - Vianočná besiedka, Vianočné trhy

Júl - rekonštrukcia kanalizácie, obnova maľovky , oprava závad elektroinštalácie

Činnosť spolupráce školy s verejnosťou bola ovplyvnená vznikom mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie

Obdobie: od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020

Od 16. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Východiská:

• online pedagogické porady - telefonicky, email a prezenčné pedagogické rady (pracovné porady - 28.05.2020, 22.06.2020 a záverečnej hodnotiacej porady za II. polrok šk.r. 2019/20 - 23.06.2020 - zápisnice zo zasadnutí)

• zápisnice zo zasadnutí MZ a PK (záverečné aj Správy o priebehu vyučovania v období COVID-19)

Vypracované materiály:

Informácie o hodnotení žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20. 4. 2020 (aktualizované 18. 5. 2020)

• Pokyn riaditeľky školy upravujúci podmienky Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na obdobie do konca školského roku 2019/2020 (materská škola) zo dňa 28. 5. 2020

• Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 zo dňa 29. 5. 2020

• Dodatok k Prevádzkového poriadku č. 1 Základnej školy s materskou školou ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v SR zo dňa 29. 5. 2020

• Pokyn riaditeľky školy upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 do konca školského roku 2019/2020 (základná škola) zo dňa 28. 5. 2020, 12.06.2020, 18.06.2020.

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie je sumárom správ PK a MZ a jej súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/20 (ďalej len “Správa o VVČ”) podľa vyhlášky 9/2006.

1. Činnosť Rady školy

Voľba činnosti rady školy bola vplyvom mimoriadnej situácie upravená - rade školy bola predĺžená činnosť vplyvom prerušenia prevádzky škôl podľa zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 38b Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Bod (3)

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho orgánu školskej samosprávy uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený.

2. Upravené metódy a formy vzdelávania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušilo aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Pôvodne dvojtýždňové prerušenie školského roka sa predĺžilo, a tým nastala pre všetky deti, žiakov, pedagógov a samozrejme aj pre ich zákonných zástupcov nová situácia - vzdelávanie i práca z domu.

Učitelia kombinovali online a offline formy dištančnej výučby. Oba spôsoby hodnotili ako menej efektívne v porovnaní s bežnou, prezenčnou výučbou.

Pri online výučbe prevažovalo zasielanie zadaní cez portál Zborovňa (Bezkriedy), Edupage, Skype, messenger, emailom alebo inými komunikačnými kanálmi. Online vzdelávanie sprevádzali najmä problémy súvisiace s nedostatočnými digitálnymi zručnosťami žiakov a následné odovzdávanie, resp. neodovzdávanie vypracovaných zadaných úloh. Plnenie úloh dištančného vzdelávania, pripojenosť na online vzdelávanie a celkový záujem o vzdelávanie bolo ovplyvnené aj výkladom žiakov a zákonných zástupcov vydaným usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v mimoriadnej situácii spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (apríl 2020) - žiaci počas dištančného vzdelávania nemôžu byť hodnotení známkou nedostatočná, nemôžu opakovať ročník. Následne niektorí žiaci stratili záujem o komunikáciu a zasielanie vypracovaných zadaní. Triedni učitelia v spolupráci s vedením školy pravidelne v prípade takýchto žiakov ( 20 % ) komunikovali so zákonným zástupcom a upozorňovali na neplnenie úloh dištančného vzdelávania ich detí. V prípade, že zákonný zástupca prejavil záujem o vysvetlenie s programom portálu Zborovňa (Bezkriedy), bolo mu to zo strany školy umožnené.

Od 01.06.2020 sa obnovilo školské vyučovanie pre žiakov 1. - 5.ročníka a žiakov so ŠVVP (dobrovoľná účasť na prezenčnom vzdelávaní) . Záujem o nástup prejavilo 62 % žiakov. Pre ostatných žiakov a tých, ktorí sa nezúčastňovali prezenčného vyučovania v škole, prebiehalo i naďalej dištančné vzdelávanie. Zmenila sa organizácia vyučovania (úprava rozvrhu a režimu dňa). V tomto čase sme venovali pozornosť:

- rozvoju komunikačných a sociálnych zručností žiakov, rozhovorom so žiakmi

- diagnostike: zisteniu vedomostí a zručností, získaných počas domáceho, dištančného vzdelávania

Z dôvodu zákazu zmiešavania detí v triedach sa musela zmeniť aj organizácia v ŠKD, čo súviselo aj so zrušením ranného klubu a s kapacitných a personálnych dôvodov nebolo možné zabezpečiť účasť žiakov 4.ročníka v ŠKD .

Od 22.06.2020 sa obnovilo školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch (dobrovoľná účasť na prezenčnom vzdelávaní). Záujem o nástup prejavilo 47 % žiakov nižšieho stredného vzdelávania. Opäť bola zmenená organizácia vyučovania ( úprava rozvrhu a režimu dňa ), ranná ŠKD sa neobnovila.

Počas mimoriadnej situácie v edukácii sme využívali nasledujúce aktivity, nástroje, prostriedky, formy a metódy:

• EduPage stránku slúžiacu na internú komunikáciu,

• pripravovali a zadávali sme úlohy pomocou portálu Zborovňa/Bezkriedy

• žiaci tvorili a pripravovali tematické projekty,

• pracovné listy, videonahrávky, pomocné materiály, prezentácie,

• námety na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí a žiakov,

• zadávali a riešili sa rôzne kreatívne a zaujímavé úlohy v rámci medzipredmetových vzťahov,

• zapojili sme sa do rôznych predmetových olympiáda dištančnou formou.

Počas mimoriadnej situácie na dištančnú formu vzdelávania sa dodržiaval týždenný rozvrh. Prvý týždeň prebiehalo zmapovanie možnosti technického vybavenia v domácnostiach: počítač, internet, opätovné poskytnutie prihlasovacích údajov - Edupage, www.bezkriedy.sk, dohodnutie komunikácie s rodičmi, žiakmi a úprava denného režimu žiakov s odporúčaním na pravidelnú dennú prácu

Obsah vzdelávania bol upravený v odporúčanom rozsahu v zmysle Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 (obdobie pandémie Covid-19) vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 28. apríla 2020 a Obsahu vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho vyučovania v školách vydaného Štátnym pedagogickým ústavom a jej príloh. Počas dištančného vzdelávania sme sa sústredili na ťažiskové učivá daného ročníka, učivo a kľúčové slová, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku.

Na vzbudenie záujmu žiakov o jednotlivé témy sa využívali predovšetkým motivačné metódy - demonštrácia pomocou videí javov, faktov. Pri vytváraní nových poznatkov sme využívali expozičné metódy, predovšetkým vysvetľovanie, sprostredkované videonahrávkou, Skypom, mesengerom, telefonicky, prezentáciou, ktorá zároveň slúžila aj k spoznámkovaniu učiva (prípadne k tlači poznámok).

Neoddeliteľnou súčasťou dištančného vyučovania boli fixačné metódy na opakovania a precvičovania - opakovanie s využitím učebnice, domáce úlohy, pracovné listy, online testy.

3. Spôsob hodnotenia:

Spätnú väzbu pre žiakov a rodičov škola poskytovala pribežne správou s pochvalou, s upozornením na opravu, alebo doplnenie chýbajúcich úloh, prípadne viacnásobným upozornením na nutnosť odoslania zadaní úloh. Následne po opravách boli do ETK (Edupage) zapísané do udalosti „domáce učenie“ „dištančné vzdelávanie„ známky vypočítané z bodovej/percentuálnej hodnoty, známky s nastavenou váhou udalosti, prípadne hodnotenie zapísané do portálu Bezkriedy.

Okrem správ na portále Bezkriedy boli viackrát upozornení aj rodičia žiakov, ktorí si neplnili úlohy dištančného vzdelávania.

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 6. apríla 2020 bolo 20.4.2020 na web.stránke školy zverejnené, že z dôvodu prerušenia vyučovania, pre vzniknutú mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením nového koronavírusu COVID - 19, sa nebudú na konci II. polroka školského roka 2019/2020, klasifikovať predmety VYV, HUV, TSV, ETV, NBV, INF, RŠF, SEE, RGV podľa príslušného stupňa, nakoľko podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou.

Namiesto klasifikačného stupňa sa bude uvádzať slovo: absolvoval/a

Podklady na hodnotenie: známky, ktoré žiaci získali od 1.2.2020 v období riadnej dochádzky do školy a príp. v období od 16.3.2020 do 6. apríla 2020 (t. j. do vydania usmernenia MŠVVaŠ SR), aktívna účasť na online vyučovaní, s prihliadnutím na individuálne podmienky žiaka zúčastniť sa ho vytváranie portfólia žiackych prác, vypracovanie projektov, systematické riešenie dištančných úloh, komplexných úloh, online cvičení, pracovných listov, dodržiavanie termínov vypracovania úloh a vynaložené úsilie pri vypracovaní úloh, ústne skúšanie cez Skype alebo inú aplikáciu, osobnostný rast žiaka , zohľadnenie sebahodnotenie žiaka.

Všetci žiaci prospeli a postúpili do vyššieho ročníka.

4. Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci počas mimoriadnej situácie pracovali z domu (home office). Od 1.júna 2020 sa kombinovala práca v škole aj home office a od 22.06.2020 práca v škole.

Počas home officu zamestnanci spolupracovali formou vzájomných konzultácií medzi členmi PK, MZ a vedením školy (telefonicky, messenger, email, zoom).

Pracovno-právne vzťahy:

• sa riešili sa podľa aktuálnych usmernení a pokynov od zriaďovateľa (prechod na formu home office, vyplácanie stravného, skrátenie úväzku)

5. Materiálne podmienky

Celkovú zapojenosť žiakov do dištančného vzdelávania hodnotíme veľmi dobre.

Zásadným problémom bolo, že technické prostriedky neboli dostupné pre každého žiaka, v niektorých rodinách chýbali. V prípade, že sa u žiakov objavili technické problémy , o ktorých sme sa dozvedeli, boli žiakom poskytnuté tlačené formy pracovných listov, úloh, poznámok, aj poskytnuté notebooky.

Počas home officu zamestnanci používali vlastnú výpočtovú techniky: počítač, notebook, mobilný telefón.

6. Vyhodnotenie plnenia cieľov školy

Niektoré ciele a očakávania obsiahnuté v pláne práce školy PK, MZ sa kvôli mimoriadnej situácii a zatvoreniu škôl nepodarilo splniť - súťaže, olympiády, príprava žiakov, besedy, exkurzie, veľa každoročných aktivít boli zrušené - exkurzia, škola v prírode, plavecký výcvik. Divadelné predstavenie.

Naplnenie cieľa nad rámec: prechod učiteľov na online vzdelávania; samoštúdium učiteľov v oblasti online vzdelávania a podporných nástrojov; nové metódy a formy práce, sebahodnotenie, samostatnosť žiakov

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách sa nemohlo realizovať aktualizačné vzdelávanie.

7. Silné a slabé stránky

Výhody/silné stránky dištančného vzdelávania:

• pomerne rýchly prestup na dištančnú formu učenia

• pravidelné a aktívnejšie využívanie IKT prostriedkov vo výchovno-vzdelávacom procese,

• rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, prioritne zamerané na rozvoj digitálnych kompetencií,

• vyššia miera individualizácie, hodnotenie formou spätnej väzby zamerané na silné stránky,

• redukcia obsahu výučby, zameranie sa na kľúčové učivo a podstatu, znížené požiadavky,

• je fakt, že niektorí žiaci pracovali pravidelnejšie a dosiahli lepšie výsledky ako v bežnom systéme,

• zo strany pedagógov úzka spolupráca, vzájomná pomoc pri riešení technických náležitostí a problémov, pravidelné odborné konzultácie a individuálne rozhovory, používanie odbornej terminológie pedagogických zamestnancov,

• vyššia zapojenosť pedagógov do online webinárov a ponúkaných vzdelávaní.

Nevýhody/slabé stránky dištančného vzdelávania:

• nerešpektovanie etikety emailovej komunikácie,

• nedostatočné sledovanie Edupage zo strany žiakov aj zákonných zástupcov - v prípade napr. zisťovania záujmu o dobrovoľnú účasť na vzdelávaní, zisťovania voliteľných predmetov, predbežného záujmu žiakov 8.ročníka o štúdium na SŠ

• množstvo nových informácií týkajúcich sa prerušeného vyučovania, rýchle, časté a neustále zmeny, usmernenia a pokyny a ich následná aktualizácia, príprava dokumentácie,

• chýbajúci osobný kontakt s vyučujúcim, z pohľadu žiakov aj izolovanosť, chýbajúce sociálne kontakty,

• postoj žiakov k potrebe vzdelávania, k učeniu a k ďalšiemu rozvoju,

• rôzne technické problémy, rozdielne zabezpečenie niektorých domácností IKT prostriedkov, príp. absencia technického vybavenia, dostupnosť internetu

• nedostatočná podpora zo strany zákonných zástupcov (odmietanie spolupracovať), prípadne rodinné problémy pôsobené koronavírusom,

• v niektorých prípadoch bolo ťažko overiť a hodnotiť, či žiak vypracovával alebo riešil zadanú úlohu samostatne

• zložitá spätná väzba pri výklade nového učiva a pri oprave nesprávneho riešenia úloh

• slabý dosah na nepracujúcich žiakov, nemožnosť ich donútiť, aby spolupracovali a pracovali

• niektorí žiaci - nedostatočná motivácia, nedostatočné rozdelenie týždenného časového rozvrhu

8. Návrhy opatrení

• zabezpečenie digitálnej techniky učiteľom

• zlepšenie digitálnych zručností učiteľov - online vzdelávanie, webináre

• individuálny prístup ku každému žiakovi, poznať domáce podmienky žiaka

• pozitívne žiakov motivovať pochvalou, povzbudzovaním

• pokračovať v aktívnom využívaní IKT prostriedkov vo vyučovaní,

9. Informácie

Zápis:

• zápis detí do 1. triedy ZŠ sa uskutočnil elektronicky v termíne 15. 04. 2020 do 24. 04. 2020,

• zápis detí do MŠ sa uskutočnil elektronicky v termíne v termíne od 1. 5.2020 do 07. 5. 2020.

Zápisy elektronickou formou sa uskutočnili bezproblémovo.

Medializácia:

• vedenie školy pravidelne informovalo o zmenách a aktuálnych dianiach v oblasti školstva a zverejňovali sa nové a aktuálne informácie pre deti, žiakov, zákonných zástupcov i verejnosť prostredníctvom webového sídla zstrnovecnv.edupage.org a FB stránku školy.

10. Záver:

V prípade, že budú školy kvôli epidemiologickej situácii prinútené prejsť znovu na dištančné vyučovanie, je potrebné jednoznačne usmerniť školy a zákonných zástupcov detí, že realizácia a účasť na dištančnom vzdelávaní sú povinné a neplnenie úloh dištančného vzdelávania môže pre žiaka znamenať aj hodnotenie známkou nedostatočná, prípadne nepostúpenia do vyššieho ročníka.

Každodenná prax poukázala na to, že podmienky a stav v období dištančného vzdelávania sú rôznymi spôsobmi riešiteľné, systém vzdelávania naďalej fungoval aj v online svete. Zvládnutie vzniknutej a nečakanej situácie bolo každodennou veľkou výzvou pre každého z nás. Je potrebné však poznamenať, že žiadne technické vymoženosti súčasnej doby využívané vo vzdelávaní nenahrádzajú osobný kontakt s učiteľom, ktorý je tak veľmi dôležitý vo veku školopovinných detí.

Záver

Vypracovala: Mgr.Miriam Žigová

V Trnovci nad Váhom, 13. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 15.10.2020

Vyjadrenie rady školy

Správa schválená Radou školy dňa:

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa schválená zriaďovateľom školy dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820, 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje