Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
Adresa školyŠkolská č.302, Trnovec nad Váhom 925 71
Telefón+421 x 0317781290
E-mailinfo@zstrnovecnv.sk
WWW stránkazstrnovecnv.edupage.org
ZriaďovateľObec Trnovec nad Váhom

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr.Srňáneková Tatiana031/7781290riaditelka@zstrnovecnv.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Žigová Miriam031/7781290zastupcazs@sgnet.sk
ZRŠ pre MŠTakácsová Alexandra031/7781386skolka@zstrnovecnv.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Paľová Marcela
pedagogickí zamestnanciBeáta Kováčová
nepedagogickí zamestnanciKatarína Lencsésová
zástupcovia rodičovGabriela Melegová
 Eva Kysučanová
 Marcela Pavelková
 Mgr. SilviaTánczosová
zástupcovia zriaďovateľaIng. Monika Ábrahámová
 Rastislav Hrabovský
 Erika Fulopová
 PaedDr. Ladislav Kosztanko

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ pre I. stupeňMgr. Fulopová Ingridvšetky predmety ISCED1
PK prírodovedné predmetyMgr. Boženík JurajMAT, GEG, BIO, INF, CHE, FYZ, TSV,VYV, VUM, SEE, THD, TBR
PK spoločenskovedné predmetyMgr. Boženíková SoňaSJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, ETV, NBV,HUV, RGV
MZ pre špec.triedyMgr. Palušová Alenavšetky predmety ISCED1 pre špec.triedy

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 177

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12111112111
počet žiakov222418142223161919177
z toho ŠVVP2 232223319
z toho v ŠKD141813102    57

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 23 / počet dievčat 9

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 28/ počet dievčat 15

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou k 30.6.2018: súčet 5/ počet dievčat 2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018: 17

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 1   1718

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéDo prac. pomeruSpolu
prihlásení1 116   119
prijatí1 116   119
% úspešnosti100 100100   100100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEINFMATNBVNEJOBNPVCPDA
VII.A21,362,0711,861,4311,641,572,711 1  
VIII.A1,751,061,4411,631,1312,381,312,691 1  
IX.A2,351,821,9412,291,65 2,761,813,0612,471  
VIII.šp. 32,67 2,332,67   1,57  2,331,43 
I.A1,67  1  1,11  1,561    
II.A1,83  1  1 1,171,671    
II.B2,09  1  1,36 1,092,091    
III.A1,94  1  1,2 1,1921  11,38
IV.A2  1  1 1,361,911  11,73
V.A2,561,331,721 1,391 1,392,441    
VI.A2,761,671,8111,861,711 1,3331 1  

TriedaPVORGVRFSSJLSPRTHDTSVVUCVLAVUMVYV
VII.A   2,511,791,62   1
VIII.A   1,88111,44   1
IX.A   2,591,35 1,67  1 
VIII.šp.   2,571,75  1,52  
I.A1,28  1,671,11 1   1,17
II.A1,5 31,831,08 1   1
II.B1,55 22,181,18 1   1,09
III.A  31,751 1,31 1,13 1,06
IV.A  22,091 1 2,09 1
V.A 1,22 2,28111,59   1
VI.A   2,62111,76   1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
VII.A141400
VIII.A161600
IX.A171700
VIII.šp.121200
I.A181710
II.A121110
II.B111010
III.A161600
IV.A111100
V.A191711
VI.A212100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
VII.A141691120,791691120,7900,00
VIII.A161759109,941752109,5070,44
IX.A173094187,693037184,34573,35
VIII.šp.121318164,751159144,8815919,88
I.A182055114,171912106,221437,94
II.A121527127,251513126,08141,17
II.B111301118,271214110,36877,91
III.A161704106,501704106,5000,00
IV.A11106296,55106296,5500,00
V.A191904105,781879104,39251,39
VI.A212545121,192545121,1900,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL T91752,20 %celoslov. 62,30 %- 10,10 %
Monitor MAT T91743,90 %celoslov. 63,10 %- 19,20 %
Monitor SJL T51755,90 %celoslov. 58,40 %- 2,50 %
Monitor MAT T51754,70 %celoslov. 59,30 %- 4,60 %

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12111112111
ISCED 1       áno 1
ISCED 2        áno1
ISCED1 inovovanýánoánoánoáno   áno 5
ISCED2 inovovaný    ánoánoánoáno 4

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
ISCED1I.A inovovaný ŠkVPANJ, TSV1,1
 II.A, II.B inovovaný ŠkVPANJ, INF, TSV1,1,1
 III.A inovovaný ŠkVPPDA,TSV1,1
 IV.A inovovaný ŠkVPTSV1
ISCED2V.A inovovaný ŠkVPMAT, RGV, TSV1,1,1
 VI.A inovovaný ŠkVPMAT, DEJ, BIO, TSV1,1,1,1
 VII.A inovovaný ŠkVPSJL, MAT, SEE, TSV1,1,1,1
 VIII.A inovovaný ŠkVPMAT, DEJ, TSV1,1,1
 IX.AINF, BIO, TSV1,1,1
ISCED1VIII.špec.ŠkVP + inovovaný ŠkVPSJL, MAT, VYV, TSV1,1,1,1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka120 
Bežných tried91446
Špeciálnych tried11313
Spolu1117719

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP147
DPP11
Znížený úväzok22

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11415
vychovávateľov 22
asistentov učiteľa   
    
spolu11617

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V.AANJ, MAT, HUV, ETV, VYV3, 5,1,1,1
VI.AANJ, ETV, VYV, HUV3,1,1,1
VII.AANJ, MAT, ETV, VYV, HUV3,5,1,1,1
VIII.AANJ, ETV, HUV, VYV3,1,1,1
IX.AANJ, NEJ, ETV, VUM3,1,1,1
I.A, II.A, II.B, III.A, IV.AANJ9
VIII.špec.VYV2

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška51
2.kvalifikačná skúška1 
štúdium školského manažmentu 2
špecializačné inovačné štúdium1 
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  
aktualizačné vzdelávanie3 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže okr. kolokraj. koloceloslovenské kolomedzinárodné kolo
MO vo forbale žiakov 3.miesto   
MO v stolnom tenise družstiev žiačok 3. miesto   
MO v atletike skok do výšky1.miesto    
 štafeta 4x60 žiaci2.miesto    
 beh na 60m3.miesto    
MO v atletike memoriál prof.Melicherčíka a prof.Mutkovičabeh na 1000 m3.miesto    
 beh na 60 m2. miesto    
Turnaj futbalových nádejí obcí VITIS 3.miesto   
Chemická olympiáda úspešný riešiteľ    
Biologická olympiáda úspešný riešiteľ   
Matematická olympiáda úspešný riešiteľ   
Dejepisná olympiáda úspešný riešiteľ   
SJL olympiáda úspešný riešiteľ   
Pytagoriáda úspešný riešiteľ   
Matematický Klokan úspešný riešiteľ   
Vesmír očami detí účasť   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- Účelové cvičenia a didaktické hry

- Turistika - Orechová Potôň, ZOO

- Turistika - Brno, hrad Buchlov, Buchlovice

- Turistika - Červený kameň

- Výstava plodov jesene

- Turnaj futbalových nádejí členských obcí VITIS - Jarok

- MO v atletike Memoriál prof. Melicherčíka a prof. Mutkoviča

- Svetový deň ochrany zvierat - rozhlasová relácia

- Šarkaniáda - I. stupeň + ŠKD v spolupráci so ZRŠ

- Divadelné predstavenie - Gašpariáda - I.stupeň

- Mesiac úcta k starším - vystúpenie v KD pre dôchodcov obce

- Záložka do knihy spája školy

- Lampiónový sprievod

- Slávnostné pasovanie prvákov

- Olympiáda zo SJL - šk. a okr. kolo

- Červené stužky - výtvarná súťaž, "živá" červená stužka, rozdávanie červených stužiek

- Červené stužky - Športom pre Červené stužky

- Zber starých batérií a žiariviek

- Zbierka šatstva a hračiek

- Stretnutie s Mikulášom - COOP Jednota

- Vianočné tvorivé dielne

- Oslavy pod jedličkou, Obecné vianočné trhy

- Návšteva vianočnej Nitry

- Návšteva filmového predstavenia v Nitre - OC MAX Nitra

- Návšteva Zariadenia sociálnych služieb Kreatív v Klasove

- Cezpoľný beh - obvodné kolo

- Beseda s Obecnou políciou

- Šaliansky Maťko - prednes povestí - šk. a okr.kolo

- Pytagoriáda - matematická súťaž

- Matematická olympiáda - šk. a okr.kolo

- Technická olympiáda - šk.kolo

- Geografická olympiáda - šk.kolo

- Dejepisná olympiáda - šk.kolo

- Všetkovedko - matematická súťaž pre žiakov roč. II., III., IV., V.

- Matematický Klokan - medzinárodná súťaž

- MO vo florbale

- DOD pre budúcich prvákov

- Zápis do 1. ročníka ZŠ - 22 žiakov

- Karneval, vyučovanie v maskách

- Chemická olympiáda - šk.a okr.kolo

- BIO olympiáda - OK

- LVK - Kokava nad Rimavicou

- Jednodňová lyžovačka - SKI Donovaly

- Škola v prírode - Ľubietová

- Valentínska pošta

- Čítanie nonstop

- Lego súťaž

- Deň učiteľov - Lángov dvor Trnovec nad Váhom

- Stolný tenis - majstrovstvá okresu

- MO v basketbale

- Testovanie 5 - 2018, Testovanie 9 - 2019

- Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy - školské a okresné kolo

- Týždeň zdravej výživy

- Staré divadlo Nitra - Prdiprášok

- výchovný koncert - Zvieratá sú živé bytosti

- Ochrana prírody - relácia v školskom rozhlase

- MDD - šermiarske predstavenie skupiy Bojník

- realizácia celoslovenského projektu PZ SR - Detská policajná akadémia - II.A, VII.A

- Športová školská olympiáda, turnaj O putovný pohár

- Hľadáme spevácke talenty 2019

- Beh okolo Ameriky

- preventívny program CPPPaP - Vzťahy v našej triede - VI.A

- MDŽ v JDS

- Kladenie vencov padlým vojakom pri príležitosti oslobodenia obce

- projekt - "...ideme hrať ping - poooong"

- Zber papiera

- Zber starých okuliarov

- Futbal - Jednota Cup, Mc Donalds Cup, malý futbal, minifutbal

- Deň narcisov - vyzbierané - EUR

- Biela pastelka - vyzbierané - 77,01 EUR

- Výstava - moja najobľúbenejšia kniha - spojená s odpredajom

- Divadlo A.Bagara v Nitre - Dámsky krajčír - zamestnanci školy

- Koncoročný triedny výlet V.A - ZOO Bratislava

- Koncoročný triedny výlet I.A - Bojná, Ranč pod Babicou

- Koncoročný triedny výlet - VI.A, VIII.A , IX.A - Častá

- Deň Zeme - relácia v šk.rozhlase, brigáda "Vyčistime si svoju obec"

- Deň matiek - vystúpenie v kultúrnom dome

- Plavecký výcvik - Vincov Les - 6. roč. základný výcvik + 5., 7., 8.,9. roč.

- Plavecká výcvik I.stupeň

- Exkurzia - Dom ľudového bývania Šaľa, Archív Šaľa

- Exkurzia - obecná pošta

- Wellness Palárikovo - relaxujeme zdravo

- Slávik Slovenska - šk.kolo

- Návšteva zariadenia opatrovateľskej služby Trnovec nad Váhom - žiacky parlament

- Koncoročný výlet za odmenu - Wellness Patince, Komárno

- Slávnostná triednická hodina 9. roč.

- Vyhodnotenie najlepší žiak školy

- Letný denný tábor - august 2019 - 54 detí

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Škola podporujúca zdravie

Zber papiera

Zbieram baterky

Zber žiariviek

Záložka do knihy spája školy

Národný program prevencie : Červené stužky

Dobrovoľnícke aktivity - zbierky: Biela pastelka, Deň narcisov, Modrý gombik, Zbierka šatstva a hračiek, Zber starých okuliarov

Národný akčný plán prevencie obezity "...ideme hrať ping-poooong", Športová školská olympiáda, Futbalový turnaj O putovný pohár riaditeľa školy, Týždeň zdravej výživy, Ovocie na školách

Rozvojový projekt - rekonštrukcia CHE/BIO učebne - schválený

Deň Zeme"Vyčistime si svoju obec"

B) Krátkodobé

CPPPaP - preventívny program Vzťahy v našej triede

PZ SR - Celoslovenský projekt Detská policajná akadémia

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2018/2019 bola vykonaná inšpekčná kontrola:

Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti - testovanie žiakov 9.ročníka základnej školy.

Vykonaná dňa 06.02.2019

Záver:

Dosiahnutá úroveň žiakov testovanej triedy 9.ročníka základnej školy 44,79% bola v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom žiakov v teste 50,50% horšia o 5,81% a s dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji 48,90% horšia o 4,11%.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola má 12 klasických tried z toho 5 tried vybavené interaktívnou tabuľou

1 triedu - knižnica + učebňa s interaktívnou tabuľou

1 triedu výpočtovej techniky (12 počítačov)

1 triedu výpočtovej techniky so 16 počítačmi - z vlastných a sponzorských príspevkov

1 triedu na laboratórne práce - potreba je modernizácia učebne - rozvojový projekt - rekonštrukcia CHE/BIO učebne - schválený

1 triedu na vyučovanie predmetu technika

1 miestnosť pre špecifickú prípravu dievčat

5 kabinetov - potrebná je neustála modernizácia učebných pomôcok

1 zborovňa

2 kancelárie

1 registratúrne stredisko

1 telocvičňu s malou, veľkou halou a posilňovňou + kabinet

1 futbalové ihrisko

1 multifunkčné ihrisko

školská permakultúrna záhrada KRUH ŹIVOTA

školská jedáleň s kuchyňou,v budove sa nachádzajú dve triedy ŠKD

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

388 260,00 EUR

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

5 331,00 EUR mzdy a odvody

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Vlastné príjmy ZŠ 6863,00 EUR

Vlastné príjmy ŠKD 2156,00 EUR

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Dotácia na školské potreby HN 116,20 EUR

Dotácia na stravné HN 697,00 EUR

Finančný príspevok od obce ZŠ+MŠ 7903,00 EUR + 1031,00 EUR

Dotácia na znevýhodnené prostredie 650,00 EUR

ŠvP 2300,00 EUR

Lyžiarsky výcvik 2400,00 EUR

Učebnice 85,80 EUR

Odchodné 4560,00 EUR

Dotácia na originálne kompetencie MŠ 150719,00 EUR

Vlastné príjmy MŠ 4805,00 EUR

Účelové prostriedky 3980,00 EUR

ŠKD - dotácia od obce 22080,00 EUR

ŠJ - dotácia od obce 26106,00 EUR

Vlastné príjmy ŠJ 4526,00 EUR

Použitie vlastných prostriedkov: mzdy a odvody - ANJ, učebné a kompenzačné pomôcky, všeobecný materiál

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Zabezpečenie odbornosti vyučovania - 81 %

Vytváranie podmienok na vyučovanie jazykov

- cudzí jazyk AJ sa vyučoval od 1.ročníka

- na II.stupni sa vyučoval AJ aj NJ

Vylepšovanie materiálnotechnického vybavenia školy - IKT

Vybavené - mapy,obrazy

učebné pomôcky a slovníky

Zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov

splnené v 10 záujmových krúžkoch

Zapojenie do projektov - Viď 1i - projekty

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- odbornosť pedagogických zamestnancov

- individuálna integrácia žiakov so ŠVVP

- zapájanie sa do projektov

- dobré podmienky na vzdelávanie žiakov

- výborné podmienky na športové vyžitie žiakov

- dobré výsledky v športových súťažiach

- príprava na kultúrne podujatia i v rámci obce

- výhodná poloha budovy školy

- záujmové útvary

- záujem učiteľov o sebavzdelávanie

- vyučovanie cudzieho jazyka od 1.roč.

Príležitosti :

- vytvorenie výborných podmienok na ITK (informatika) a jazykovej výučby

- zvýšenie podpory zo strany rodičov, zapájanie sa rodičov do života školy

- uprednostňovanie pozitívnej motivácie žiakovej i učiteľovej činnosti

- zvýšenie kvality vzdelávania a prosociálneho cítenia

- tvorba projektov na získanie grantov

Slabé stránky :

- nízky záujem rodičov

- nedostatok finančných prostriedkov

Ohrozenia :

- stres a frustrácia učiteľov

- neakceptujúce správanie sa zo strany žiakov a rodičov

- narastajúci počet žiakov zo ŠVVP

- znižovanie počtu žiakov odchodom do iných ZŠ

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

- plynofikácia školy

- primeraný počet žiakov v triedach

- relaxačné kútiky a chvíľky

- možnosť tráviť veľkú prestávku na školskom dvore

- možnosť stravovania v školskej jedálni

- využívanie športového areálu a umelého ihriska

- využívanie exteriérového výtvarného ateliéru

- využívanie interaktívneho jazierka pri výučbe prírodovedných predmetov

- možnosť praktickej výučby dopravnej výchovy - mobilné dopravné ihrisko

- využívanie IKT technológií vo vyučovaní aj mimo neho

- využívanie permakultúrnej záhrady pri výučbe

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Lukostreľba 4. - 9.ročník9Ing. Dušan Horváth 
Počítačový krúžok I.stupeň30Mgr. Lenka Mokošová 
Pohybové hry 31Mgr. Tatiana Srňáneková 
Prírodopisný15Mgr. Ivana Očenášová 
Spevácky krúžok 2.roč. - 9.roč.7Anton Klincko 
Spoločenské hry I.stupeň + špec.triedy11Mgr. Alena Palušová 
Stolný tenis I. a II.stupeň11Štefan Kozár 
ŠKD54Oľga LadičováEva Kozárová
Turistický krúžok 1. - 5.ročník31Mgr. Tatiana Srňáneková 
Turistický krúžok 6. - 9.ročník47Katarína Tusková 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spoločné akcie :

- Otvorenie nového školského roka

- Šarkaniáda

- Stretnutie s Mikulášom, Vianočná besiedka

- Deň matiek

- MDD

- Rozlúčka s deviatakmi

- Plenárne ZRŠ,triedne ZRŠ,konzultácie

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Obec Trnovec nad Váhom, CPPPaP Šaľa, Okresný úrad Šaľa, Obvodné oddelenie PZ SR Močenok, Okresné riaditeľstvo PZ SR Šaľa, ÚPSVaR Šaľa, Detská organizácia Fénix, OZ TRNKY pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom, Včelárstvo Kováč, FOCESA Igor Boháč, ZO Jednota dôchodcov Slovenska Trnovec nad Váhom, Lángov Dvor

Október - mesiac úcty k starším - kultúrny program pre dôchodcov

November - Burza šatstva

December - vianočný program pre rodičov - Vianočná besiedka

Apríl - čistenie okolia Váhu - brigáda - Vyčistime si obec

Máj - Deň matiek - slávnostné predstavenie v kultúrnom dome

Jún - MDD

Júl - Deň obce, Hľadáme spevácke talenty

August - Letný denný tábor

Priebežne - údržba permakultúrnej záhrady KRUH ŽIVOTA

Záver

Vypracoval: Mgr.Miriam Žigová

V Trnovci nad Váhom, 23. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24.septembra 2019

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v Rade školy dňa 02.10.2019 a jednohlasne schválená.

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa schválená zriaďovateľom školy dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

  • Ako namaľovať dúhu - divadelné predstavenie v materskej škole
  • Mikuláš v materskej škole
  • Mikuláš...
  • Pasovanie prvákov...
  • ...získali sme 1.miesto...
  • Deň v červenom...
  • Šaliansky Maťko
  • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
  • Jesenné účelové cvičenie
  • Deň jabĺk...
  • Úcta k starším...
  • Halloweenske vyučovanie v maskách