Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
Adresa školyŠkolská č.302, Trnovec nad Váhom 925 71
Telefón+421 x 0317781290
E-mailinfo@zstrnovecnv.sk
WWW stránkahttps://zstrnovecnv.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr.Miriam Žigová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 181

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21121111111
počet žiakov272521222116101524181
z toho v ŠKD1817146     55

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCEHCMCVMCSJč/pČDEJETVFYZGEGHUVCHEINV
IV. špec. 3      3 3313 
I.A1,08        1  1  
I.B1,33        1  1  
II.A1        1  1  
III.A1,45        1  1  
IV.A1,78        1  1  
V.A1,881,41      1,941 1,651  
VI.A2,071,64      1,7111,3621  
VII.A21,78      2,5611,782,2212,56 
VIII.A1,81,4      1,4711,671,412,47 
IX.A1,551,5      1,511,181,64 1,86 

TriedaIFVINFIAIIAIMATMDVNBVNEJOBNOBVPPBPVCPRIPDAPVO
IV. špec.    2   2  1,38   
I.A    1,5 1       1,25
I.B    1,75 1       1,42
II.A 1  1,17 1       1
III.A 1,05  1,35 1    1 1,1 
IV.A 1  1,44 1    1 1,39 
V.A 1,18  2,59 1        
VI.A 1,07  3,14 1 1      
VII.A 1  3 1 1      
VIII.A 1,13  2,53 1 1      
IX.A 1  2,55 1 1      

TriedaREVRGVRGSRKSRSZRFSRUJRSVSLYSJLSj/čSJ/gSJ/pSj/SSPV
IV. špec.         2,25     
I.A         1,83     
I.B         2,08     
II.A         1,48     
III.A         1,75     
IV.A         2,06     
V.A 1,53       2,35     
VI.A         2,29     
VII.A         2,67     
VIII.A         2,2     
IX.A         2,14     

TriedaSPRSEESEE,THDŠKDTEHTCHVTHDTSVTEVTV9THFTBRÚCVUCVLA
IV. špec.1      1,4     1,331,75
I.A1      1       
I.B1      1,08       
II.A1      1       
III.A1      1      1,1
IV.A1      1,61      1,61
V.A1     11,24       
VI.A1,07     1,211,43       
VII.A1,111    1,221,38       
VIII.A1     1,21,47       
IX.A1     11,45       

TriedaVUMVYV
IV. špec. 1
I.A 1
I.B 1,08
II.A 1
III.A 1
IV.A 1
V.A 1,12
VI.A 1
VII.A 1
VIII.A 1
IX.A 1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
IV. špec.101002
I.A121200
I.B121110
II.A232300
III.A202000
IV.A181800
V.A171700
VI.A141400
VII.A10901
VIII.A151500
IX.A222200

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biologicko-geografický krúžok - 5. - 9. ročník4 Mgr. Ivana Mrosko
Divadelný krúžok - 1. - 4.ročník19 Mgr. Martina Horváthová
Florbal - 5. - 9.ročník16 PaedDr. Róbert Mittermayer
Futbalový krúžok - 1. - 9.ročník35  
Hasičský krúžok - 2. - 9.ročník10  
Krúžok Robotiky - 5. - 9.ročník8 PaedDr. Attila Czakó
Lukostrelecký krúžok - 4. - 9.ročník7  
Muzikálový spev 11 Mgr. Mária Pešková
Spoločenské hry - špec.tr.7 Mgr. Alena Palušová
Stolný tenis - 5. - 9.ročník3  
Turistický krúžok - 1. - 4.ročník31 Katarína Tusková
Turistický krúžok - 5. - 9.ročník45 Mgr. Marcela Paľová
Tvorilky - 5. - 9.ročník4 Mgr. Andrea Nerečová
Výtvarný krúžok - 1. - 4.ročník12 Mgr. Ingrid Fülöpová

Záver

Vypracoval: Mgr.Miriam Žigová

V Trnovci nad Váhom, 3. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje