Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
Adresa školyŠkolská č.302, Trnovec nad Váhom 925 71
Telefón+421 x 0317781290
E-mailinfo@zstrnovecnv.sk
WWW stránkahttps://zstrnovecnv.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr.Miriam Žigová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 174

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11112111110
počet žiakov23222521232015916174
z toho v ŠKD1516176     54

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCEHCMCVMCSJč/pČDEJDIHETVFYZGEGHUVCHE
V.špec. 4      4  441 
I.A1,14         1  1 
II.A1,27         1  1 
III.A1,09         1  1 
IV.A1,5         1  1 
V.A2,11,35      1,5 1 1,751 
VI.A1,851,65      1,9 11,852,051 
VII.A1,541,15      1,31 111,5411,62
VIII.A21,63      2 11,52,512,75
IX.A1,531,07      1,53 11,61,07 2,47

TriedaINVIFVINFIAIIAIMATMDVNBVNEJOBNOBVPPBPVCPRIPDA
V.špec.  1  1,78 1 3  1,11  
I.A     1,27 1       
II.A  1,09  1,68 1       
III.A  1  1,41 1    1 1,09
IV.A  1,05  1,65 1    1 1,35
V.A  1  2,5 1       
VI.A  1  2,5 1 1     
VII.A  1  2,62 1 1     
VIII.A  1  3 1 1     
IX.A  1  2,6 1 1     

TriedaPVOREVRGVRGSRKSRSZRFSRUJRSVSLYSJLSj/čSJ/gSJ/pSj/S
V.špec.          2    
I.A1,09         1,27    
II.A1,36         2,05    
III.A          1,5    
IV.A          1,7    
V.A  1,32       2,3    
VI.A          2,25    
VII.A          2    
VIII.A          2,38    
IX.A          2,6    

TriedaSPVSPRSEESEE,THDŠKDTEHTCHVTHDTSVTEVTV9Terapeuticko - korekčné cvičeniaTHFTBRÚC
V.špec. 1      1,25      
I.A 1      1,09      
II.A 1      1,09      
III.A 1      1      
IV.A 1      1      
V.A 1     1,251,35      
VI.A 1     1,051,45      
VII.A 11    11,23      
VIII.A 1     11,29      
IX.A 1     11,27      

TriedaVUCVLAVUMVYV
V.špec.11,25 1
I.A   1
II.A   1
III.A 1,09 1
IV.A 1,25 1
V.A   1
VI.A   1,1
VII.A   1
VIII.A   1,38
IX.A   1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
V.špec.111102
I.A222110
II.A222110
III.A222200
IV.A202000
V.A191900
VI.A202000
VII.A131300
VIII.A9801
IX.A151500

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biologicko-geografický krúžok5 Mgr. Ivana Mrosko
Divadelný krúžok11 Mgr. Martina Horváthová
Hasičský krúžok 16 Tibor Barczi
Lukostreľba7 Ing. Dušan Horváth
Matika 910 Ing. Gabriela Kodadová
Slovenčina 98 Mgr. Andrea Nerečová
Spevácky krúžok 15 Mgr. Mária Pešková
Spoločenské hry 11 Mgr. Alena Palušová
ŠKD 115 Vladimíra Nagyová
ŠKD 216 Zuzana Mokošová Mátraiová
ŠKD 323 Mgr. Katarína Hanzlíková
Športovo - futbalový krúžok41 Ing. Vladimír Klincko
Turistika 146 Katarína Tusková
Turistika 248 Mgr. Marcela Paľová

Záver

Vypracoval: Mgr.Miriam Žigová

V Trnovci nad Váhom, 25. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje