Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
Adresa školyŠkolská č.302, Trnovec nad Váhom 925 71
Telefón+421 x 0317781290
E-mailinfo@zstrnovecnv.sk
WWW stránkazstrnovecnv.edupage.org
ZriaďovateľObec Trnovec nad Váhom

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Riaditeľ ZŠ s MŠMgr. Žigová Miriam031/7781290info@zstrnovecnv.sk
ZRŠ pre MŠTakácsová Alexandra031/7781386skolka@zstrnovecnv.sk

Rada školy

 Titl.,meno, priezvisko
predsedaKatarína Tuskováza zriaďovateľa školy
podpredsedaRastislav Hrabovskýza zriaďovateľa školy
členoviaPaedDr. Róbert Mittermayerza pedagog.zamestnancov ZŠ
 Lucia Lackováza pedagog. zamestnancov MŠ
 Mgr. Mária Mészárosováza nepedagog. zamestnancov ZŠ s MŠ
 Mgr. Soňa Puskásováza zástupcov rodičov ZŠ
 Silvia Tóthováza zástupcov rodičov ZŠ
 Mgr. Silvia Zalúbelováza zástupcov rodičov ZŠ
 JUDr. Lucia Gašpierikováza zástupcov rodičov MŠ
 Ing. Monika Ábrahámováza zriaďovateľa školy
 Ing. Jaroslav Hlavatýza zriaďovateľa školy

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Trnovec nad Váhom
SídloTrnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
Telefón031/7781496
E-mailobec@trnovecnadvahom.sk
Štatutárny zástupca zriaďovateľaMgr. Oliver Berecz - starosta obce

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Činnosť rady školy v školskom roku bola ovplyvnená nepriaznivou epidemiologickou situáciou s ochorením Covid-19. Koncom školského roka 2020/2021 prebehli voľby do rady školy: za pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov materskej školy - prezenčnou formou. Za zástupcov rodičov základnej školy - online formou cez Edupage - rodičovské konto. Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 09.06.2021.

Činnosť poradných orgánov - MZ, PK - prebiehala podľa plánu, v štyroch zasadnutiach, online aj prezenčne podľa momentálnej situácie. Podrobná činnosť MZ a PK je zapísaná v jednotlivých zápisniciach MZ a PK a odovzdané riaditeľovi školy.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ pre I. stupeň a ŠKDMgr. Fülöpová Ingridvšetky predmety ISCED1
PK prírodovedné predmetyMgr. Boženík JurajMAT, GEG, BIO, INF, CHE, FYZ, SEE, THD
PK spoločenskovedné predmetyMgr. Boženíková SoňaSJL, ANJ, DEJ, OBN
PK výchovné predmetyPaedDr. Mittermayer RóbertNBV, ETV, HUV, VYV, TSV, RGV
MZ pre špec.triedyMgr. Palušová Alenavšetky predmety ISCED1 pre špec.triedy

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 170

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21111112111
počet žiakov242321211710142614170
z toho v ŠKD1615117     49
z toho ŠVVP1 11221 19
z toho žiaci v špec tr.       9 9

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedagog. prac.
TPP169138,7
DPP1010
z DPP znížený úväzok0000
z TPP znížený úväzok3120,7

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01414
vychovávateľov022
asistentov učiteľa000
špeciálny pedagóg 011
spolu01717

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety sú odučené kvalifikovanými učiteľmi. Nižšie uvedené predmety sú odučené kvalifikovane, ale pedagogický zamestnanec učiaci daný predmet má inú aprobáciu.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V.AANJ, INF, ETV, VYV3,1,1,1
VI.AANJ, INF, ETV, VYV3,1,1,1
VII.AANJ, INF, ETV, VYV3,1,1,1
VIII.AANJ, INF, ETV, VYV3,1,1,1
IX.AANJ, INF, ETV, VYV3,1,1,1
I.A, I.B, II.A, III.A, IV.AANJ9
VIII.špec.INF1

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Účasť na súťažiach a olympiádach bola ovplyvnená pandémiou Covid-19, niektoré súťaže a olympiády sa konali dištančnou formou alebo sa vôbec nekonali a boli zrušené.

Názov súťažeMeno a priezvisko okr. kolo
Geografická olympiádaLaura Kurucováúspešný riešiteľ
 Sára Slámováúspešný riešiteľ
 Lauren Mandákováúspešný riešiteľ
Pytagoriáda 3Nina Vrábelováúspešný riešiteľ
Pytagoriáda 4Jakub Lackoúspešný riešiteľ
 Leonard Gašparíkúspešný riešiteľ
 Sabina Kováčováúspešný riešiteľ
Pytagoriáda 5Lea Fábryováúspešný riešiteľ

Aktivity a prezentácia na verejnosti

September:

Beh okolo Ameriky

Účelové cvičenia a didaktické hry

Biela pastelka - 86,83 EUR

Výstava plodov jesene

Triedne ZRŠ

Zasadnutie Žiackej školskej rady

Svetový deň mlieka na školách

Október:

Zber papiera

Šarkaniáda

Deň dôchodcov - Mesiac úcty k starším - multimediálna prezentácia

Deň jablka

Najkrajšie maľované jabĺčko a príbehy o jablku - súťaž

Záložka do knihy spája školy - partnerská škola ZŠ Stropkov

Logo pre Červené stužky - výtvarná súťaž

Olympiáda zo SJL - šk.kolo

Halloween - vyučovanie v maskách

Svetový deň výživy - výstava ovocia, zeleniny

Súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy

Zasadnutie Žiackej školskej rady

Zber batérií

November:

Knižné kamarátstva Panta Rhei - spoločné čítanie

Slávnostné pasovanie prvákov - v triede

Olympiáda zo SJL - okr. kolo

Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu - výroba vianočných pohľadníc pre p.starostu

Zber batérií

December:

Rozdávanie červených stužiek, Deň v červenom

Mikuláš v škole

Vianočný anjel - výroba darčekov a pozdravov pre spolužiakov

Vianočná besiedka, vianočná kinotéka

Knižné kamarátstva Panta Rhei - modelovanie knižnej postavičky

Geografická olympiáda - šk.kolo

Pytagoriáda - šk.kolo

Matematická olympiáda - šk.kolo

Zber batérií

Január:

Veľká fašiangová súťaž - online

Február:

Geografická olympiáda - okr.kolo

Valentínska pošta - pozdravy žiakov počas dištančného vzdelávania

Matematická olympiáda - šk.kolo Z6, Z7, Z8

Odoslanie prihlášok na SŚ s talentovými skúškami

Marec:

Svetový deň Downovho syndrómu - ponožková výzva

Svetový deň vody

Deň boja proti rasovej diskriminácie

Mesiac knihy - Čitateľský oriešok - Raabe odoslanie súťažných prác

Matematický Klokan

Súťaž autorskej poézie a prózy

Apríl

Deň Zeme

Zápis do 1. ročníka ZŠ - 25 žiakov - online prihlasovanie

Pytagoriáda - okresné kolo

Veľkonočné tvorivé dielne

Deň narcisov - online

Máj

Deň matiek - príprava darčekov, recitačné a spevácke pásmo - online

Prijímacie skúšky na stredné školy

Fotografovanie prvákov

Fotografovanie tried

Jún:

1.jún - MDD - v triedach

Vyhodnotenie najlepší žiak školy

Rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka - za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok

III.A - koncoročný výlet - permakultúrna záhrada Dlhá nad Váhom

IX.A - koncoročný výlet ZOO Bratislava

VIII.A - koncoročný výlet Tribeč

Z dôvodu pandémie Covid-19, akékoľvek aktivity a prezentácia na verejnosti boli pozastavené. Jediná prezentácia na verejnosti bola možná cez webové sídlo školy a Edupage. Túto prezentáciu sme počas dištančného vzdelávania intenzívne využívali. Väčšinu aktivít absolvovali žiaci I.stupňa a špec.triedy, ktorí sa vzdelávali prezenčne. Žiaci II.stupňa sa niektorých aktivít z dôvodu dištančného vzdelávania nezúčastnili.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

A) Dlhodobé

Zdravá škola

Zbieram baterky

Záložka do knihy spája školy

Ovocie na školách

Permakultúrna záhrada

Rozvojový projekt - rekonštrukcia CHE/BIO učebne - zrealizovaný

B) Krátkodobé

Červené stužky

Deň vody

Deň Zeme

Dobrovoľnícke aktivity - zbierky:

Biela pastelka

Deň narcisov - Liga proti rakovine

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná žiadna školská inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Škola má 12 klasických tried z toho 5 tried vybavené interaktívnou tabuľou

1 triedu - knižnica + učebňa s interaktívnou tabuľou

1 triedu výpočtovej techniky (12 počítačov)

1 triedu výpočtovej techniky so 16 počítačmi - z vlastných príspevkov

1 odbornú učebňu BIO/CHE - modernizácia učebne - rozvojový projekt - rekonštrukcia učebne zrealizovaná

1 odborná učebňa na vyučovanie predmetu technika

5 kabinetov - potrebná je neustála modernizácia učebných pomôcok

1 zborovňa

2 kancelárie

1 registratúrne stredisko

1 telocvičňu s malou, veľkou halou a posilňovňou + kabinet

1 futbalové ihrisko

školská permakultúrna záhrada KRUH ŹIVOTA

školská jedáleň s kuchyňou,v budove sa nachádzajú dve triedy ŠKD

školský areál s hracími prvkami

altánok

interaktívne jazierko

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Swot analýza pedagogického procesu

silné stránky:

pozitívna klíma školy,

príprava a zapojenie žiakov v predmetových olympiádach a rôznych súťažiach,

využívanie edukačných programov,IKT prostriedkov vo výchovno-vyučovacom procese na zvýšenie atraktivity a efektívnosti vzdelávania,

posilňovanie pozitívnej motivácie k učeniu pravidelným vyhodnocovaním najlepších žiakov ,

organizácia výletov, vychádzok do prírody, účelových cvičení

vlastná web stránka školy, facebookový profil a IŽK

slabé stránky:

nedostatočné sledovanie rodičovského konta EDUPAGE zo strany zákonných zástupcov,

nárast počtu detí s poruchami učenia, poruchami pozornosti a správania,

nedostatočná vnútorná motivácia na vzdelávanie niektorých žiakov nielen počas dištančného vzdelávania

príležitosti:

vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie,

využívanie podporných nástrojov, nových metód, foriem práce, sebahodnotenie

ohrozenia:

rozdielne zabezpečenie rodín IKT prostriedkami

neochota aktívne sa zapojiť do vzdelávania zo strany žiakov.

Swot analýza priestorových, materiálnych a finančných podmienok školy

silné stránky:

priestory pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy (dve telocvične, posilňovňa),

zníženie prašnosti a zvýšenie bezpečnosti výmenou podlahovej krytiny v triedach,

zníženie prašnosti v triedach - biele tabule,

výmena školského nábytku v triedach,

zmodernizovaná učebňa čitateľskej gramotnosti,

zrealizovaná rekonštrukcia biologicko-chemickej učebne.

slabé stránky:

stav telocvične - je nutná rekonštrukcia parkiet, obloženia stien v jednotlivých halách,

stav športového areálu - je nutná revitalizácia povrchu bežeckej dráhy, doskočiska a futbalového ihriska,

vybavenie kabinetov zastaralými učebnými pomôckami,

výmena starých žiackych PC vzhľadom na ich životnosť a výkonnosť, chýbajúce notebooky a dataprojektory pre použitie v bežnej triede a pri práci učiteľov,

poškodený asfaltový povrch cesty, chodníkov pred budovou ZŠ

príležitosti:

možnosť dofinancovania potrieb školy z mimorozpočtových zdrojov,

možnosť získať finančné prostriedky na revitalizáciu športového areálu a rekonštrukciu telocvične z rozvojových projektov,

možnosť vybudovania biodiverznej lúčky v školskej záhrady v spolupráci so ZRŠ,

ohrozenia:

neúspech školy v podaných projektoch, zvýšenie finančnej náročnosti prevádzky školy na základe rastu cien energií, nedostatočné financovanie škôl,

zníženie počtu žiakov v ZŠ, migrácia žiakov do iných škôl v mieste pracoviska rodiča,

SWOT analýza pedagogického zboru a ľudských zdrojov

silné stránky:

kvalifikovanosť, skúsenosť, kreativita a osobnostné kvality pedagógov, organizačné schopnosti učiteľov ,

ochota pracovníkov školy ku zmenám, ochota ďalšieho osobného rastu,

schopnosť učiteľov dotiahnuť prácu do konca, samostatne tvoriví učitelia,

prirodzená autorita učiteľov a vedenia školy, empatia učiteľov a vedenia školy,

funkčné a konštruktívne vzťahy vedenia školy a zamestnancov

starostlivosť o zdravie a kultúrno - spoločenské vyžitie zamestnancov školy,

spolupráca školy s rôznymi inštitúciami (CPPPaP v Šali, ÚPSVaR v Šali, Polícia Močenok),

spolupráca so zriaďovateľom Obec Trnovec nad Váhom, Radou školy, Radou rodičov, rôznymi organizáciami a podnikateľmi v obci,

publikovanie článkov v obecných novinách

slabé stránky:

nedostatočný počet odborných zamestnancov na školách oproti potrebe (asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych pedagógov), vrátane nedostatku financií na zamestnanie týchto odborníkov,

chýbajú nástroje motivácie učiteľov,

na učiteľov sa nabaľujú nové povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy a epidemiologických opatrení,

pri riešení sociálno-patologických postojov detí chýba spolupráca zo strany rodičov,

nedostatočná spolupráca a komunikácia rodičov so školou a s vyučujúcimi pri riešení výchovno - vzdelávacích problémoch ich detí,

príležitosti:

podporovať vzdelávanie pedagógov k nadobudnutiu potrebných profesijných kompetencií,

debyrokratizácia školstva

ohrozenia:

vyhorenie učiteľov,

agresivita rodičov a žiakov voči vyučujúcim,

nárast administratívnej práce v školách, časté zmeny legislatívy,

nízka motivácia učiteľov pre profesijný rozvoj

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP:

v bežných triedach - 9 žiakov

v špec. triede : 11 žiakov - z toho 2 žiačky vzdelávané v zahraničí

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet 32/ počet dievčat 17

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 24 / počet dievčat 13

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 8/ počet dievčat 4

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021: 16

z toho žiaci zo špec triedy :

1 - dokončenie plnenia povinnej školskej dochádzky

1 - do prac.pomeru

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov    11516

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

 GYM 4-ročnéSOŠOASOUOUinéspolu
prihlásení1112   14

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

 GYM 4-ročnéSOŠOASOUOUinéspolu
prijatí1112   14
% úspešnosti100100100   100

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGCHEINFMATOBNPVCPDAPVOSJLSPVSPR
IX.A1,861,431,641,361,52,2912,361,14   2 1,07
VIII.šp. 3332,5  2,1421,29  2,43 1
I.A              1
I.B              1
II.A1,2     11,3   11,55 1
III.A1,53     11,29  1,06 1,71 1
IV.A1,63     1,051,79  1,68 1,79 1
V.A2,671,471,67 1,2 1,272,33    2,47 1
VI.A21,892,5622 2,112,561,44   2,78 1,11
VII.A2,211,712,211,571,792,51,072,571,29   2,36 1
VIII.A1,591,321,641,231,412,411,182,771,14   2,45 1

TriedaSEETHDVUCVLA
IX.A 1,07  
VIII.šp.  1,253
I.A    
I.B    
II.A    
III.A   1,71
IV.A   1,53
V.A 1,27  
VI.A 1,44  
VII.A11,07  
VIII.A 1,05  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
IX.A141400
VIII.šp.9800
I.A131030
I.B111100
II.A202000
III.A171700
IV.A191900
V.A151410
VI.A10901
VII.A141400
VIII.A222200

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

435.134,00 EUR

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

1.425,69 EUR - poplatky ŠKD

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

5.114,00 EUR - financie boli účelovo viazané na financovanie situácií spôsobené mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID19

4. Finančné prostriedky získané od obce

2.267,72 EUR - PZ cudzí jazyk, učebné pomôcky pre žiakov 1.ročníka, cestovné žiaci dochádzajúci z H.Jatova

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Dotácia na učebnice - 4.800,00 EUR

Finančné prostriedky na tlač - 100,00 EUR

Výdavky priamo implikované pandémiou COVID 19 - 5.000,00 EUR

Dotácia na dištančné vzdelávanie - 2.000,00 EUR

Dotácia na lyžiarsky výcvik - 2.850,00 EUR

Dotácia pre žiakov zo SZP - 250,00 EUR

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Začiatkom školského roka sme ponúkli žiakom tieto záujmové útvary, v ktorým mohli pracovať v rámci voľnočasových aktivít. Uvádzame počty žiakov, ktorí sa do záujmových útvarov prihlásili. V školskom roku 2020/2021 však záujmové útvary nepracovali z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie a na základe Usmernenia k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 30.09.2020.

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Biologicko-geografický krúžok - 5. - 9. ročník10Mgr. Ivana Očenášová
Detská atletika - 1. - 4.ročník17PaedDr. Róbert Mittermayer
Divadelný krúžok - 1. - 9.ročník14Mgr. Martina Horváthová
Florbalový krúžok - 5. - 9.ročník19PaedDr. Róbert Mittermayer
Futbalový krúžok27Ing. Vladimír Klincko
Lukostrelecký krúžok11Ing. Dušan Horváth
Muzikálový spev 11Mgr. Mária Pešková
Počítačový krúžok 17Mgr. Ingrid Fülöpová
Spoločenské hry 10Mgr. Alena Palušová
Stolný tenis9Štefan Kozár
Turistický krúžok - 1. - 4.ročník18Katarína Tusková
Turistický krúžok - 5. - 9.ročník22Mgr. Ivana Očenášová
Výtvarný krúžok - 3. - 9.ročník20Mgr. Ingrid Fülöpová

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spoločné akcie :

Činnosť spolupráce školy s rodičmi bola ovplyvnená vznikom mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19.

Združenie rodičov školy okrem pravidelných príspevkov na akcie žiakov počas školského roka, poskytlo finančné prostriedky počas letných prázdnin na zakúpenie :

pre II.stupeň - 10 ks skríň

pre I.stupeň - 5 ks koberce

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Spolupráca školy s obcou a inými organizáciami:

V spolupráci s obcou - drenážna jama na odvádzanie dažďovej vody - budova telocvične a budova školskej jedálne/ŠKD.

V spolupráci s obcou a OZ TRNKY - prístrešok pred vstupom B do školy

V spolupráci s obcou - oprava strechy na budove ŠKD/ŠJ, oprava havarijného stavu stropu v školskej kuchyni ZŠ, obnova maľovky v niektorých triedach, chodbách v budove školy, oprava havarijného stavu úniku vody v budove školy, likvidácia starého zariadenia odborná učebňa CHE/BIO a v kotolni, modernizácia BIO/CHE učebne (projekt).

V spolupráci so stolnotenisovým klubom Trnovec nad Váhom - modernizácia učebne čitateľskej gramotnosti.

V spolupráci s obcou Trnovec nad Váhom - zabezpečenie testovania žiakov základnej školy - antigénové testy COVID 19

Záver

Vypracovala: Mgr.Miriam Žigová

V Trnovci nad Váhom, 30. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.10.2021

Vyjadrenie rady školy

Správa schválená radou školy dňa: 05.10.2021

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa schválená zriaďovateľom školy dňa: 29.10.2021

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje