• Materská škola - Rodičovské konto - oznam

     • Tento oznam je platný len pre rodičov detí v materskej škole !

      Vážení rodičia,

      v týchto dňoch Vám do Vami zadanej emailovej adresy príde pozvánka na vytvorenie svojho rodičovského konta. Preto Vás žiadame, aby ste si kontrolovali Vašu doručenú poštu, prípadne SPAM.

      Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?  

      Do EduPage je možné prihlásiť sa ako žiak alebo ako rodič.V mobilnej aplikácii sú žiacke a rodičovské kontá odlíšené rôznymi ikonami.

      Prihlasovacie údaje do žiackeho konta dostávajú iba žiaci v základnej škole vytlačené na papieriku. 

      Rodičovské konto si nemôžete vytvoriť sami. Rodičovské konto vytvorí škola tým, že zadá do EduPage vašu emailovú adresu. Prihlasovacím menom rodiča je potom obvykle táto e-mailová adresa. Prihlasovacie údaje posiela škola e-mailom. Ak ste škole poskytli vašu emailovú adresu, ale nedostali ste heslo do rodičovského konta, kedykoľvek si ho môžete vyžiadať stlačením tlačidla "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo" v prihlasovacom dialógu. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?

      Iba z rodičovského konta je možné:

      • zadávať elektronické ospravedlnenky
      • komunikovať s učiteľmi ako rodič
      • podávať elektronické vyhlásenia/žiadosti/oznámenia
      • potvrdiť prihlásenie žiaka v prihlasovacej akcii
      • nastaviť zabudnuté heslo do žiackeho konta svojho dieťaťa

       V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

       Viac návodov: Prihlásenie - rodič

      Ak máte viac detí, EduPage vám zobrazí všetky deti, ktorým školy zadali túto vašu emailovú adresu.

      Ak škola zatiaľ nezadala vašu emailovú adresu, do EduPage sa zatiaľ nemôžete prihlásiť ako rodič. Požiadajte triedneho učiteľa, aby vašu emailovú adresu zadal do EduPage.

      Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?     

      Ak máte na škole viac detí, stačí sa prihlásiť do mobilnej aplikácie rodičovským kontom a automaticky by sa vám mali zobraziť v aplikácii všetky vaše deti. Systém EduPage prepojí všetky vaše deti s rodičovským kontom cez vašu emailovú adresu.Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?

      Medzi jednotlivými deťmi sa môžete prepínať cez ikonu v ľavom hornom rohu úvodnej obrazovky.Kliknite na meno dieťaťa.

      Na webe kliknite na tlačidlo so svojim menom. Mali by ste vidieť všetky svoje deti, ktoré sú na danej škole.

      Deti môžete mať pod jedným kontom aj v prípade, že navštevujú rôzne školy. V tomto prípade je dôležité to, aby ste na každej z týchto škôl mali v EduPage zadanú rovnakú e-mailovú adresu.

     • Oznam - Rodičovské konto

     • Vážení rodičia prváčikov a novoprijatých žiakov,

      v týchto dňoch Vám do Vami zadanej emailovej adresy príde pozvánka na vytvorenie svojho rodičovského konta. Preto Vás žiadame, aby ste si kontrolovali Vašu doručenú poštu, prípadne SPAM.

      Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?  

      Do EduPage je možné prihlásiť sa ako žiak alebo ako rodič.V mobilnej aplikácii sú žiacke a rodičovské kontá odlíšené rôznymi ikonami.

      Prihlasovacie údaje do žiackeho konta dostávajú žiaci v škole vytlačené na papieriku. Prihlasovacím menom do žiackeho konta je obvykle MenoPriezvisko, napríklad JozkoMrkvicka a heslo je uvedené na papieriku.Prihlásenie - žiak

      Rodičovské konto si nemôžete vytvoriť sami. Rodičovské konto vytvorí škola tým, že zadá do EduPage vašu emailovú adresu. Prihlasovacím menom rodiča je potom obvykle táto e-mailová adresa. Prihlasovacie údaje posiela škola e-mailom. Ak ste škole poskytli vašu emailovú adresu, ale nedostali ste heslo do rodičovského konta, kedykoľvek si ho môžete vyžiadať stlačením tlačidla "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo" v prihlasovacom dialógu. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?

      Iba z rodičovského konta je možné:

      • podpisovať známky/poznámky
      • zadávať elektronické ospravedlnenky
      • komunikovať s učiteľmi ako rodič
      • podávať elektronické vyhlásenia/žiadosti/oznámenia
      • potvrdiť prihlásenie žiaka v prihlasovacej akcii
      • nastaviť zabudnuté heslo do žiackeho konta svojho dieťaťa

       V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

       Viac návodov: Prihlásenie - rodič

      Ak máte viac detí, EduPage vám zobrazí všetky deti, ktorým školy zadali túto vašu emailovú adresu.

      Ak škola zatiaľ nezadala vašu emailovú adresu, do EduPage sa zatiaľ nemôžete prihlásiť ako rodič. Požiadajte triedneho učiteľa, aby vašu emailovú adresu zadal do EduPage.

      Ak máte zo školy papierik, na ktorom je uvedené meno a heslo do žiackeho konta, týmto sa môžete prihlásiť ako žiak (žiacke konto). Môžete prezerať známky, ale nemôžete ich podpisovať, ani zadávať elektronické ospravedlnenky, vyhlásenia, či komunikovať so školou ako rodič.Prihlásenie - žiak

      Poznámky:- Ak ste zadali na rôzne školy rôzne adresy, tento postup musíte opakovať pre každú emailovú adresu.- Ak ste v mobilnej aplikácii prihlásený ako žiak a škola vám zašle mailom prihlasovacie údaje do rodičovského konta, odporúčame odstrániť z aplikácie žiacke konto a prihlásiť sa ako rodič.

      Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?     

      Ak máte na škole viac detí, stačí sa prihlásiť do mobilnej aplikácie rodičovským kontom a automaticky by sa vám mali zobraziť v aplikácii všetky vaše deti. Systém EduPage prepojí všetky vaše deti s rodičovským kontom cez vašu emailovú adresu.Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?

      Medzi jednotlivými deťmi sa môžete prepínať cez ikonu v ľavom hornom rohu úvodnej obrazovky.Kliknite na meno dieťaťa.

      Na webe kliknite na tlačidlo so svojim menom. Mali by ste vidieť všetky svoje deti, ktoré sú na danej škole.

      Deti môžete mať pod jedným kontom aj v prípade, že navštevujú rôzne školy. V tomto prípade je dôležité to, aby ste na každej z týchto škôl mali v EduPage zadanú rovnakú e-mailovú adresu.

       

       

     • Zrušenie pandemického ošetrovného od 1.septembra 2023

     • V súvislosti s prijatou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2023 prestane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa pandemického ošetrovného, ktoré sa poistencom poskytovalo od začatia krízovej situácie na Slovensku (od 12. marca 2020).

      V zmysle § 39 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb (ďalej len "zariadenie"),  v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu.

      Počas krízovej situácie bola zákonom stanovená povinnosť (v súlade s § 293fe ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona  č. 296/2020 Z. z.) zariadení zasielať údaje o deťoch, ktoré sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že im bola nariadená karanténa/izolácia alebo ich trieda/škola bola uzavretá rozhodnutím príslušného orgánu alebo ich oprávnený lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa/ žiaka.

      Uvedené zoznamy neprítomných žiakov zariadenia zasielali príslušným regionálnym úradom školskej správy v sídle kraja a následne príslušný regionálny úrad školskej správy tieto údaje oznámil Sociálnej poisťovni. Na základe uvedených zoznamov si Sociálna poisťovňa preverovala/preveruje na účely nároku na ošetrovné splnenie podmienky uzavretia zariadení.

      Zrušenie pandemického ošetrovného  od 1. septembra 2023 ruší aj povinnosť zariadení každý mesiac zasielať zoznamy neprítomných žiakov. Zariadenia zašlú naposledy zoznamy za mesiac júl 2023 v mesiaci august 2023.

      V zmysle novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2023 budú zariadenia povinné poistencovi, ktorý si bude chcieť uplatniť nárok na ošetrovné, potvrdzovať ich uzatvorenie na základe rozhodnutia príslušných orgánov na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

      To znamená, že zariadenia, ktoré budú od 1. septembra 2023 uzavreté na základe rozhodnutia príslušného orgánu (riaditeľ, zriaďovateľ, regionálny úrad verejného zdravotníctva, príp. iné), budú vydávať individuálne potvrdenia iba na požiadanie poistenca, ktorý si bude chcieť uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa. Potvrdenie zariadenia je súčasťou novo pripravených tlačív Sociálnej poisťovne. Poistenci budú mať k dispozícii tieto dve tlačivá, ktoré budú dostupné aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne a v pobočkách Sociálnej poisťovne od 1. septembra 2023:

      Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb

      Týmto tlačivom si poistenec uplatňuje nárok na ošetrovné. Ak si poistenec uplatňuje nárok na ošetrovné z viacerých nemocenských poistení, z každého nemocenského poistenia musí podať osobitnú žiadosť, t. j. aj zariadenie potvrdí každú žiadosť osobitne.

      Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb 

      Týmto tlačivom poistenec nahlasuje všetky zmeny, ktoré nastali po podaní Žiadosti o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb.

      Poistenec uplatňujúci si nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa predloží zariadeniu, ktoré dieťa navštevuje, na potvrdenie originál tlačiva „Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb“.  Zariadenie v časti B. tlačiva uvedie svoj názov a adresu, potvrdí obdobie uzavretia (dátum od-do) a dôvod svojho uzavretia. Ak zariadenie v čase potvrdenia potreby starostlivosti nedisponuje informáciou dokedy bude uzavreté, zariadenie v časti B. tlačiva uvedie iba dátum odkedy je zariadenie uzavreté, dátum dokedy bude uzavreté nevyplní. Poznamenávame, že časť A. tlačiva a časť „Vyhlásenie poistenca“ vypĺňa poistenec, ktorý žiada o ošetrovné a časť C. v prípade poistenca, ktorý je zamestnancom vypĺňa jeho zamestnávateľ, t. j. tieto časti zariadenie nevypĺňa.   

      Ak zariadenie pri potvrdzovaní uvedenej žiadosti nevie potvrdiť údaj, dokedy bude zariadenie uzavreté, poistenec predloží zariadeniu dodatočne na potvrdenie originál druhého tlačiva "Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb." Zariadenie v časti B. tlačiva uvedie svoj názov a adresu, potvrdí dátum dokedy bolo zariadenie uzavreté a dôvod uzavretia. Poistenec je povinný tlačivo predložiť bezprostredne po uplynutí doby uzavretia. Poznamenávame, že bez potvrdenia dátumu dokedy bolo zariadenie uzavreté, Sociálna poisťovňa poistencovi ošetrovné nevyplatí.

      Súbory na stiahnutie:

      Oznamenie_o_zmene_skutocnosti_ovplyvnujucich_narok_na_osetrovne_z_dovodu_ozavretia_skoly__redsko.pdf

      Ziadost_o_osetrovne_z_dovodu_uzavretia_skoly__predskolskeho_zariadenia_alebo_zariadenia_socialny.pdf

       

     • Otvorenie školského roka 2023/2024 v materskej škole

     • Milí rodičia,

      nástup detí do zrekonštruovanej budovy MŠ je 04. septembra 2023 od 06,30 hod do 08,00 hod..Umiestnenie detí do tried bude rodičom oznámené pri príchode do MŠ. Zoznam vecí, ktoré dieťa bude v materskej škole potrebovať je umiestnený na dverách materskej školy.

      Tešíme sa na Vás.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      školský rok 2023/2024 sa začína slavnostným otvorením školského roka 4.septembra 2023 (pondelok) o 08,00 hod. na školskom dvore pred budovou základnej školy. Po slávnostnom otvorení sa žiaci presunú do svojich kmeňových tried:

      - 2. - 9. ročník a špec.trieda v sprievode triedneho učiteľa (bez rodičov)

      - žiaci 1.ročníka v sprievode rodičov a triednej učiteľky

      Predpokladaný záver o 09,00 hod.

      V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka pre všetky triedy uskutoční v kmeňových triedach.

      Školský klub detí bude v prevádzke od 05. septembra 2023 (utorok).

      Výdaj stravy v školskej jedálni pre žiakov ZŠ od 05. septembra 2023 (utorok).

      V utorok (05.09.2023) budú mať žiaci I.stupňa ZŠ 4 vyučovacie hodina a žiaci II.stupňa ZŠ 5 vyučovacích hodín.

       

      Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2023/13765:1-A1810 s účinnosťou od 1 septembra 2023  a vzhľadom na aktuálny stav epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19 sú opatrenia upravené.

      Zrušenie rozhodnutia znamená, že:

      - nebude sa vyžadovať predkladanie vyhlásenia o bezpríznakovosti,

      - riaditeľ školy môže poskytnúť voľno len v rozsahu upravenom v zákone,

      - ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka môže byť len v rozsahu upravenom v zákone, pričom od 1.septembra 2023 dochádza v zákone k zmene právnej úpravy. 

     • ŠKD - hrnčiarstvo

     • 28.06.2023 nás v ŠKD navštívila keramikárka p. P.Sudorová za čo jej srdečne ďakujeme. Deťom porozprávala o tomto remesle, mali možnosť skúsiť prácu na hrnčiarskom kruhu, ako aj modelovanie z hliny

     • Výlet ako odmena - Nitra

     • 27.06.2023 - výlet pre najlepších žiakov školy - najlepšie výchovno-vyučovacie výsledky, vzorné správanie a reprezentáciu školy v školskom roku 2022/2023 : Jumphouse a Vivárium Nitra.

     • Dôležité !!! Oznam - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa školský rok 2023/2024

     • Vážení rodičia,

      dôrazne Vás žiadame o dodržanie predĺženého termínu - 29.06.2023 (štvrtok) - na odovzdanie návratiek a zápisných lístkov v prípade záujmu o dotáciu na stravovanie alebo iba návratky v prípade nezáujmu o stravovanie. Informácie o dotácii pod čiarou.

      V prípade, ak nedoručíte návratku  a zápistný lístok v stanovenom predĺženom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.  

      Za pochopenie ďakujeme

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

      __________________________________________________________________________________

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023  poskytuje v sume:

      • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ odobralo obed,
      • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
      • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
      • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

      Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.09.2023 o poskytovanie dotácie na stravu  na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na tlačive (NÁVRATKA),  ktorú žiadame spolu so ZÁPISNÝM LÍSTKOM STRAVNÍKA doručiť pani vedúcej školskej jedálne ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 a to najneskôr v termíne do 23.06.2023.  

      V prípade, ak nedoručíte návratku  a zápistný lístok v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.  

      Potrebné tlačivá na vyplnenie dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov, alebo si ich môžete stiahnuť z tohto oznamu nižšie (tlačivá na stiahnutie).

      Na stiahnutie:

      navratka--rodic.docx

      zapisny-listok-2023_2024---ZS.docx

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje