• Profil školy

    • Oblasť výchovno - vzdelávacia

     Profilácia Inovovaného Školského vzdelávacieho programu Šibalko je postavená na týchto pilieroch: kvalitné jazykové vzdelanie (vyučovanie cudzieho jazyka od 1.ročníka), počítačová a informačná gramotnosť, rozvoj športového nadania, environmentálne vzdelávanie, zdravý spôsob života a výchovu k umeniu a tradíciám. Materská škola sa v Školskom vzdelávacom programe DÚHA zameriava na "Slušnú škôlku", "Zdravú škôlku" a Zelenú škôlku". Výchovný program V ŠKD "Klub plný farieb a šantenia"

     V materskej škole  je  69 detí, ktoré sú rozdelené do troch tried podľa veku nasledovne:

     I.trieda (3 ročné) - 20 detí

     II.trieda (4-5 ročné) - 24 detí

     III.trieda (5-6 ročné) - 25 detí

     Predškolákov je 26 z toho 8 deti s odloženou školskou dochádzkou.

     V materskej škole počet záujemcov prevyšuje kapacitu 69 detí. Napriek stabilnému počtu prijatých detí vedieme evidenciu neprijatých detí pre nedostatok kapacity MŠ. Z tohto dôvodu je nutné riešiť rozšírenie kapacity v MŠ.

     V základnej škole v školskom roku 2021/2022 je v 11 triedach 177 žiakov.

     1. stupeň : 5 tried    - 85 žiakov,
     2. stupeň : 5 tried    - 81 žiakov,

     1  špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím  s počtom žiakov  11

     V ŠKD je 53 žiakov rozdelených do dvoch oddelení. 

      

     Charakteristika žiakov

     Naša škola dáva šancu na vzdelávanie všetkým. V škole sa učia aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, so vzdelávaním ktorých máme dlhoročné skúsenosti. Zvýšenú pozornosť venujeme žiakom s poruchami učenia a správania. Ich počet sa z roka na rok zvyšuje.

     Inkluzívny program je podporovaný odbornou vyspelosťou vyučujúcich, spoluprácou s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálnopedagogického poradenstva Šaľa, detským lekárom a v neposlednom rade i s rodičmi.

     V špeciálnej triede sú žiaci viacerých ročníkov s mentálnym postihnutím.

      

     Oblasť ľudských zdrojov

     Celodennú výchovnú starostlivosť  v MŠ zabezpečuje tohto času 6 pedagogických zamestnancov a 4 nepedagogickí zamestnanci.

     V súčasnosti má základná škola 27 zamestnancov, z toho 17 pedagogických a 10 nepedagogických zamestnancov. Stabilizovaný pedagogický zbor je postupne dopĺňaný mladšími pedagógmi. Trendom školy je systematické vzdelávanie pedagógov tak vo vlastných aprobáciách, ako i dopĺňanie kvalifikácie rozširujúcim vzdelávaním.

     Náš pedagogický kolektív aj nepedagogickí zamestnanci  spolupracuje, vzájomne si pomáha, inšpiruje sa a učí sa jeden od druhého.

      

     Oblasť materiálno - technická

     Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 je plnoorganizovanou základnou školou s vyučovacím jazykom slovenským. Poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti z obce Trnovec nad Váhom a blízkeho okolia. V roku 2006 a v roku 2010 bola prevedená celková rekonštrukcia budovy. Kapacitne je škola postavená pre 300 žiakov 1. a 2. stupňa.  V budove školy je 12 kmeňových tried – v 5 sú interaktívne tabule. Špeciálne učebne -  2 počítačové učebne, 1 interaktívna učebňa (Centrum čitateľskej gramtnosti), 1 BIO/CHE učebňa (novozrekonštruovaná), školská dielňa na vyučovanie Techniky. Kapacita školskej jedálne je 130 stravníkov. Kvôli „ Obedom zadarmo“ prešla v lete 2019 kuchyňa rekonštrukciou. Školský klub detí  má dve oddelenia s moderným nábytkom. Škola sa nachádza v peknom prostredí, obkolesená stromami, kríkmi a trávnatým porastom. V areáli školy je  interaktívne jazierko, altánok, exteriérové tabule, hojdačky, preliezačka, lanová pyramída. Za budovou školskej jedálne sa nachádza permakultúrna záhrada Kruh života. Do areálu patrí školské ihrisko. Budova telocvične je prepojená s hlavnou budovou školy. Má dve haly a šatne. Okrem žiakov ju využívajú na športové aktivity -   kluby, záujmové krúžky a verejnosť. Škola využíva na športovanie aj priľahlé obecné futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko.

     Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 (ďalej len materská škola) je trojtriedna škola s vyučovacím jazykom slovenským. MŠ prešla celkovou rekonštrukciou, ktorá prispela k zväčšeniu tried, spální, kuchyne, v suteréne bola vybudovaná telocvičňa, šatne, priestory pre údržbu. Triedy sú vybavené novým nábytkom, farebne i tvarovo odlíšeným pre konkrétne vekové skupiny detí .V každej triede je PC, internet a IKT tabuľa, zriadený ENV kútik. Deti majú k dispozícii aj tlačiarne ktoré darovali rodičia v jednotlivých triedach, jednu získala škola v projekte Elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Postupne boli zakúpené aj pomôcky do ENV centier v každej triede. Dvor je vybavený dreveným záhradným náradím, preliezačkami, hojdačkami, kĺzačkami, pieskoviskami a exteriérovými hračkami čo umožňuje jeho všestranné využitie na spontánne aj riadené edukačné činnosti vonku aj v čase rôznych poveternostných podmienok.

      

     Stratégia školy

     Motto : „Škola je dielňou ľudskosti“

     Dané motto je hlavným poslaním školy, ktorá chce poskytnúť takú úroveň výchovy a vzdelávania, ktorá by smerovala k formovaniu dobrého (čestného a charakterného), múdreho (vzdelaného a tvorivého), aktívneho (samostatného, pracovitého a iniciatívneho) a šťastného (vyrovnaného a zdravého) človeka.

     Vychovávať a vzdelávať žiakov - slobodných, zodpovedných, ochotných sa ďalej vzdelávať, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy, ktorí dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie, dokážu slušne vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, vystupovať sebaisto pred spoločnosťou, uplatňovať svoje poznatky, vedomosti a skúsenosti v reálnom živote.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje