• OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

     Povinnosti rodičov

     Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2023 (vrátane) šiesty rok života do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt ( ďalej len spádová škola ) alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom. Dôležité je, dostaviť sa v stanovenom dátume k riadnemu zápisu na vami vybranú základnú školu. 

     Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky).

     Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. 

     Legislatíva k zápisu deti

     • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

     • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;

     • všeobecne záväzné nariadenie (VZN 6/2022 ) príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

     V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024  sa bude konať v priestoroch našej školy osobne s dieťaťom.

     Je potrebné si so sebou priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa (príloha č. 2, príloha č. 3 - tlačivá na stiahnutie)

     Termíny zápisu do školy

     Zákon ukladá, že zápisy na základných školách prebiehajú v období od 1. do 30. apríla 2023. Všetky ostatné skutočnosti ako presný termín, miesto a pod. určí každý riaditeľ školy individuálne. Začnite si preto kontrolovať webové stránky škôl, o ktoré sa zaujímate, aby ste termín nepremeškali. Na našej základnej škole sa zápis uskutoční 03. - 05. apríla 2023.

     Elektronická prihláška bude spustená od 20. marca 2023.

     Priebeh zápisu

     Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa (príloha č. 2, príloha č. 3), doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPP .

     Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

     ■  meno a priezvisko

     ■  dátum narodenia

     ■  rodné číslo

     ■  miesto narodenia

     ■  národnosť

     ■  štátna príslušnosť

     ■  trvalé bydlisko dieťaťa

     ■  v prípade žiadosti o pokračovanie  povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa 

     Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťuje záujem o povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok a zisťuje sa aj záujem o ŠKD. 

     Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. 

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: 

     • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

     • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať)  alebo

     • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad Čestným vyhlásením zákonného zástupcu podľa prílohy č. 2).   

     Na prihláške postačuje podpis  len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy Písomné vyhlásenie (príloha č. 3).

     Učitelia zisťujú počas zápisu ako sú pripravené deti na školu. Overujú si základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, základné geometrické tvary, základné počty, či sa dokážu podpísať. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je Vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi  a v prípade vyslovenia pochybností o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum poradenstva a prevencie (CPP).

     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Povinnou súčasťou žiadosti je súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlas príslušného zariadenia CPP s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.  

     Dôvodom na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole môže byť:

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom;
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
     • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
     • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, vek
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedávé na nové veci, nekladie otázky;
     • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;
     • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

      

     Na stiahnutie:

     Usmernenie_k_zapisu_do_1.rocnika_ZS_a_prijimaniu_deti_na_vzdelavanie_v_ZS_na_skolsky_rok_2023_20.pdf

     Príloha č. 2

     Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

     Príloha č. 3

     Pisomne_vyhlasenia_k_podaniu_prihlasky.docx

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje