• OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

     ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spojenej so šírením nového koronavírusu COVID-19 a usmernení ministerstva školstva sa zápis do 1. ročníka ZŠ presúva na termín od 15. apríla do 24. apríla 2020.

     Priebeh zápisu

     Zápisy bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí . Zápis bude prebiehať formou online prihlášky, ktorú je možné nájsť na školskom webe: https://zstrnovecnv.edupage.org/ - Hlavná stránka -  Zápis do 1.ročníka, kde sú umiestnené základné informácie k zápisu (Zápis do 1. ročníka) a  kde sa nachádza uvedený odkaz na Elektronická prihláška.

     V mimoriadnych prípadoch je možné zápis uskutočniť v priestoroch školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Na našej škole sa uskutoční v dňoch: 
     20.4. - 22.4. 2020 / pondelok - streda / v čase od 900 do 1300 hod.

     • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami ( pri prihlásení elektronickou prihláškou) sa uskutoční do dvoch týždňov  od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. O presnom termíne overenia údajov Vás budeme informovať na našej web stránke.
     • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
     • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     Dôvodom na odklad školskej dochádzky môže byť:

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom;
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
     • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
     • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
     • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;
     • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk. Elektronická prihláška bude sprístupnená  15. apríla 2020.

     Vďaka za pochopenie Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820, 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje