• Jednoduchý spôsob ako zvládnuť zápis svojho dieťaťa z pohodlia domova

    • Zápis do 1.ročníka na školský rok 2021/2022

     Termín zápisu : od 12. apríla do 14. apríla 2021.

     Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

     Vážení rodičia, ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2021  šesť rokov, je Vašou povinnosťou zapísať ho na základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. v pokračovaní  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (o tzv.odklade školskej dochádzky)  alebo sa u Vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup .

     Legislatíva k zápisu deti

     • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
     • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
     • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
     • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

     V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spojenej so šírením koronavírusu COVID-19 a usmernení ministerstva školstva sa Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022  uskutoční elektronickou formou v termíne bez osobnej prítomnosti detí formou online prihlášky, ktorú je možné nájsť na školskom webe: - v záložke  Zápis do 1.ročníka - Elektronická prihláška.

     V tomto termíne je potrebné elektronicky doručiť škole tieto dokumenty.

     V mimoriadnych prípadoch ( ak neviete poslať prihlášku elektronicky) je možné zápis uskutočniť bez prítomnosti dieťaťa v priestoroch školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Na našej škole sa uskutoční v dňoch: 
     12.4. - 14.4. 2021 / pondelok - streda / v čase od 1400 do 1530 hod. Na zápis je potrebné doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

      

     Prosíme,

     vo všetkých dokumentoch používajte diakritiku!

     Vami zadané údaje sa automaticky preklápajú do školského informačného systému, teda  aj s chybami!

      

     Jednoduchý postup

     ako zvládnuť zápis svojho dieťaťa z pohodlia domova

     1.KROK Rodný list svojho dieťaťa si oskenujete, prípadne odfoťte do mobilného telefónu a uložte.

     2.KROK Otvorte si stránku https://zstrnovecnv.edupage.org/register/ a vyplňte online prihlášku. Pri písaní používajte diakritiku a po zadaní údajov prihlášku dôsledne skontrolujte. K prihláške pripojte naskenovaný rodný list. Prihlášku odošlite. Prihlášku netreba tlačiť, podpisovať ani skenovať!

     Po odoslaní prihlášky Vám príde správa o jej odoslaní. Ak Vám budú v prihláške chýbať nejaké údaje na Vami uvedený email pošleme upozornenie.

     3.KROK stiahnite si Žiadosť o prijatie na primárne vzdelávanie  (dokument č.1), vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Prihlášku netreba podpisovať ani skenovať!

     4.KROK Ak chcete svoje dieťa umiestniť do ŠKD, stiahnite si prihlášku do ŠKD (dokument č.2) , vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Prihlášku netreba podpisovať ani skenovať!

     5.DOBROVOĽNÝ KROK  Ak chcete, aby Vaše dieťa pokračovalo v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole (tzv.odklad) stiahnite si Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho  vzdelávania (PPV) (dokument č. 3), vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Žiadosť netreba podpisovať ani skenovať!

     Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do prvého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast najneskôr do 11. júna 2021.

     Na školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, ale len ak pôjde o dieťa:

     - ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021,

     - nedosiahne školskú spôsobilosť,

     - pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

     6.KROK HOTOVO, zápis je uskutočnený.

      

     Formuláre na stiahnutie:

     Dokument č.1

     Ziadost_o_prijatie_na_primarne_vzdelavanie(1).docx

     Dokument č.2

     skd_prihlaska_formular.docx

     Dokument č. 3

     Ziadost_o_pokracovanie_v_povinom_predprimarnom_vzdelavani.docx - (tzv.odklad) - podľa potreby

      

     Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami - o presnom termíne overenia údajov Vás budeme informovať na našej web stránke.

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk.

     Elektronická prihláška bude sprístupnená  12. apríla 2021.

     Zapis_do_1.rocnika_informacie_a_postup_prihlasovania.pdf

      

      Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje