• Usmernenie k prijímacím skúškam na stredné školy

    • Milí deviataci,

     čakajú Vás prijímacie skúšky na stredné školy. Dávame Vám do pozornosti usmernenie k prijímacím skúškam na stredné školy.

     Tento rok nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá upravuje aj spôsob podávania prihlášky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku. Žiak si môže podať prihlášku na maximálne štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky. "Poradie škôl na prihláške, ktoré vyjadruje záujem žiaka, má len informačný charakter pre riaditeľov základných a stredných škôl. Žiaci majú stále možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí," uviedol rezort školstva.
           
     Prihlášku je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného z rodičov, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej školy písomné vyhlásenie, alebo o tomto fakte existuje rozhodnutie súdu.
           
     Riaditeľ strednej školy môže prijať iba kompletnú prihlášku uchádzača o strednú školu, čo znamená, že musí obsahovať všetky požadované prílohy. "Ak tomu tak nie je, riaditeľ vyzve rodičov na doplnenie prihlášky, aby ju do určeného termínu skompletizovali," priblížili z rezortu školstva. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca.
           
     Prijímacie konanie bude v dvoch termínoch. V prípade odborov, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania bude prvý termín 2. mája (v prípade potreby aj 3.5.) a druhý 9. mája (v prípade potreby aj 10.5.). Pri odboroch, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností (takzvané talentové odbory), sa bude prvý termín konať 4. mája (v prípade potreby 5.5. aj 6.5.) a druhý 11. mája (prípadne 12.5. a 13.5.). V prípade stredných športových škôl sa bude okrem termínov pre talentové odbory overovať aj športový výkon v čase od 21. marca do 14. apríla.

     Pozorne si všetko preštudujte:

     Usmernenie_k_prijimaciemu_konaniu_na_SS_pre_skolsky_rok_2223.pdf

     Usmernenie_k_prijimacim_skuskam_na_stredne_skoly_rok_2022.pdf

     Všetkým Vám prajeme úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje