• Prístup k informáciám

    • Prístup k informáciám

     V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)


      

     Kto má právo na sprístupnenie informácií? 

     Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. 

     Povinná osoba: 

     Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302  je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. 

     Zo žiadosti musí byť zrejmé:

     • ktorej povinnej osobe je určená (Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302),
     • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
     • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
     • ktorých informácií sa žiadosť týka,
     • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

     Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti škola bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil. 

     Žiadosti možno podať:

     • písomne (poštou), na adresu Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, Školská 302, 925 71 Trnovec
     • faxom: 031/7781296
     • elektronickou poštou (e-mailom): info@zstrnovecnv.sk
     • telefonicky: 031/7781290
     • osobne na riaditeľstve školy

     Informácie je možné poskytovať osobne na riaditeľstve školy v dňoch:

     Pondelok v čase od 14,00 hod do 15,00 hod

     Streda       v čase od 14,00 hod do 15,00 hod

     Lehota vybavenia: 

     Informácie škola sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená. 

     Čo sa sprístupňuje: 

     V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona škola na požiadanie sprístupňuje:

     • Vnútroorganizačné predpisy: Organizačný poriadok, Vnútorný poriadok školy, smernice školy
     • Plán práce školy, Správu o činnosti školy za uplynulý školský rok, Správy o hospodárení školy
     • Učebné osnovy, Tematické výchovno-vzdelávacie plány
     • Zákony a vyhlášky upravujúce pedagogický proces

      

     Čo sa nesprístupňuje: 

     Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, informácia týkajúca sa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov, okrem informácií o rozhodnutí alebo inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezaväzujú osobitné predpisy, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona. 

     Rozhodnutie: 

     Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. 

     Odvolanie: 

     Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. 

     Z odvolania musí byť zrejmé:

     • kto ho podáva
     • akej veci sa týka, t.j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
     • čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť

     Výhodou je zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva. 

      

     Odkazy:

     Ziadost_o_poskytnutie_informacie_-_vzor.pdf

     Sadzobnik_uhrad_-_spristupnenie_informacii.pdf

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje