• Oznam pre rodičov budúcich prvákov

    • INFORMÁCIE pre rodičov budúcich škôlkárov

     ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy bude prebiehať v dňoch od 11.5.2021  do 13.5.2021 .

     Elektronická prihláška bude sprístupnená od 10.05.2021

     Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spojenej so šírením koronavírusu COVID-19 a usmernení ministerstva školstva sa zápis do materskej školy  uskutoční bez osobnej prítomnosti detí formou online prihlášky, ktorú je možné nájsť na školskom webe.

     1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, elektronickou formou,
     2. potvrdenie od lekára o zdravotnej  spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu aj s povinným údajom o očkovaní je potrebné doložiť najneskôr do 31.5.2021 najlepšie elektronicky mailom(ako scan)  na  skolka@zstrnovecnv.sk

     Priebeh zápisu

     Zápis prebieha formou: 

     1. online prihlášky, ktorú je možné nájsť na web stránke školy:  v záložke  Materská škola, kde sú umiestnené základné informácie k zápisu a  kde sa nachádza uvedený odkaz na Elektronickú prihlášku.
     2. v mimoriadnych prípadoch osobne v priestoroch MŠ (v prípade, že zákonný zástupca nemá k dispozícii pc, internet) s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení. V našej MŠ sa uskutoční v dňoch: 
      11.05.2021 / utorok / v čase od 14:00  do 15:30 hod.

     12.05.2021 / streda / v čase od 14:00  do 15:30 hod.

                  13.05.2021 / streda / v čase od 14:00  do 15:30 hod.

      

     K osobnému prihlasovaniu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si treba priniesť rodný list dieťaťa (k overeniu údajov) a OP zákonného zástupcu.

      

     O  presnom termíne overenia údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa Vás budeme informovať na našej webovej stránke.

      

      Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2021/2022:

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 a §59a zákona č.245/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

     • dieťa od troch rokov veku (§59 školského zákona, ods.1)
     • na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (§59 školského zákona, ods.2), tzn. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov s trvalým pobytom dieťaťa v obci.
     • súrodenci detí navštevujúcich materskú školu  a dovŕšili 3 roky  budú uprednostňovaní.

     Deti mladšie ako tri roky možno výnimočne prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí uvedených vyššie a MŠ má voľné kapacity (za splnenia materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok).

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk.

     Informacie_k_zapisu_do_MS_2021_2022.pdf

     Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje