• Oznam pre rodičov budúcich škôlkárov

    • INFORMÁCIE pre rodičov budúcich škôlkárov

     ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy bude prebiehať v dňoch od 02.05.2023  do 04.05.2023.

     Priebeh zápisu

     Zápis prebieha formou: 
     v priestoroch Kultúrneho domu v Trnovci nad Váhom osobne.

     02.05.2023 / utorok / v čase od 08:00  do 12:00 hod.

     03.05.2023 / streda / v čase od 08:00  do 15:30 hod.

     04.05.2023 / štvrtok / v čase od 14:00  do 16:00 hod.

      

     K zápisu je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa (musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní), rodný list dieťaťa (k overeniu údajov), OP zákonných zástupcov a písomné vyhlásenie (príloha č.2, príloha č.3).

      

     Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2023/2024:

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 a §59a zákona č.245/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

     • dieťa od troch rokov veku (§59 školského zákona, ods.1)
     • na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (§59 školského zákona, ods.2), tzn. deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov s trvalým pobytom dieťaťa v obci.
     • súrodenci detí navštevujúcich materskú školu  a dovŕšili 3 roky  budú uprednostňovaní.

     Deti mladšie ako tri roky možno výnimočne prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí uvedených vyššie a MŠ má voľné kapacity (za splnenia materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok).

     Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím predkladá tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.

     Po skončení zápisu riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude zákonným zástupcom doručené do 30.06.2023.

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk.

     Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

     Na stiahnutie:

     Usmernenie_k_prijimaniu_deti_na_predprimarne_vzdelavanie_do_materskej_skoly_na_skolsky_rok_2023_.pdf

     Manual_-_predprimarne_vzdelavanie.pdf

     Najcastejsie_otazky_suvisiace_s_PPV_(aktualizovane_februar_2023).pdf

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje