• Deň narcisov

      Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný - 25. ročník Dňa narcisov - musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach. Vzhľadom k situácii, aj keď nie tradične, Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú.

     • Voľby do Rady školy - zverejnenie výsledkov

      V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a na základe výzvy zriaďovateľa školy na uskutočnenie volieb členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 č. 135/2021 zo dňa 10.05.2021 riaditeľka školy vyhlásila voľby do Rady školy pre nové funkčné obdobie 2021 - 2025.

     • Voľby do Rady školy - opakované voľby

      Vážení rodičia,

      nakoľko mandátna komisia zistila, že vo voľbách do Rady školy zástupcov rodičov základnej školy sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (to znamená, že voľby sú neplatné) , musíme pristúpiť k opakovaným voľbám, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

     • Voľby do Rady školy - výsledky

      Vážení rodičia.

      Mandátová komisia zistila, že na voľbách za zástupcov rodičov základnej školy sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (41% účasť) a odporučila zriaďovateľom poverenému zástupcovi školy (riaditeľke školy) opakovanie volieb, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

     • Voľby do Rady školy

      Vážení rodičia,

      hlasovanie zástupcu rodičov žiakov základnej školy do Rady školy je spustené.

      Voľby prebiehajú online tajným hlasovaním od 27. mája 2021 07,30 hod. do 28.mája 2021 20,00 hod.
      Každý volič môže na hlasovacom lístku vyznačiť najviac troch kandidátov. Rodič – volič – si môže uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.
      Hlasovanie je platné ak odvolí nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V opačnom prípade sa voľby považujú za neplatné a budú nasledovať opakované voľby, o ktorých Vás hneď po vyhodnotení budeme informovať.
      Po ukončení hlasovania volebná komisia skontroluje hlasovanie, vytlačí dokument o výsledku hlasovania, napíše zápisnicu a zverejní výsledky .

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 16. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820, 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje