• Dodatok č. 7 - Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania od 12.04.2021

     • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

      Dodatok č. 7

      Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania

      od 12.04.2021


      Všeobecné informácie

      Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:

      a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 12.04 2021),

      b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú  zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

      c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

      d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.


      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/11929:1-A1810 s účinnosťou od 12. apríla 2021 sa

      obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni a špeciálnych základných školách.

      Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.


      ORGANIZÁCIA PRÍCHODU  A DOBROVOĽNÉHO TESTOVANIA  

      ŽIAKOV  I.stupňa

      Na začiatku týždňa, z dôvodu plynulejšieho priebehu testovania a preberania tlačív prichádzajú žiaci  (okrem žiakov rannej ŠKD)

      • od 7.25 hod.    – vchod C  (predný  vchod do telocvične)

      V ostatné dni prichádzajú žiaci  vchodom B.

      Preberania Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní  alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania.

      Kontrolu vykoná riaditeľkou školy v súlade s GDPR poverená oprávnená osoba (učiteľ/vychovávateľka) – v priestoroch vstupu do telocvične.

                                            !!!!! Bez týchto tlačív nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy!!!!

      Testovanie žiakov – bude prebiehať  v budove telocvične (MOM)

      1. pravidelné  testovanie prostredníctvom antigénových testov zo slín vhodných pre školákov – COVID-19 Antigen Saliva Test Kit (Colloidal Gold) je dobrovoľné, určené žiakom, ktorých zákonný zástupca podpísal súhlas,
      2. nie sú to testy na vyplachovanie a kloktanie z príspevku Ministerstva vnútra SR. Tieto kloktacie testy sú určené primárne žiakom II.stupňa,
      3. pri tomto testovaní je potrebné, aby si žiak odpľul do určenej nádobky (testovaná biologická vzorka),
      4. odber a test z danej vzorky  realizuje zdravotnícky personál, administráciu testovania zabezpečujú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,
      5. v prípade pozitivity u žiaka sa zákonný zástupca riadi platnými usmerneniami a bezodkladne kontaktuje lekára. Pozitívny žiak sa nemôže zúčastniť výchovno – vzdelávacieho procesu a v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu pri testovaní, žiak zostáva v izolácii do jeho príchodu,
      6. po otestovaní sa nebude vydávať žiadny certifikát, celý proces je potrebný pre zabezpečenie čo najväčšieho bezpečia žiakov a vyučovacieho procesu.


      Pozor zmena !!!

       Školská dochádzka sa obnovuje pre všetkých žiakov I.stupňa a špeciálnej triedy


      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa .  Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za  zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky.
      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1., žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.


      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,
      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠKOLY PRI PREZENČNEJ FORME VZDELÁVANIA, ŠKD a ŠJ  - zostáva podľa Dodatku č.6

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

      Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Tieto pokyny riaditeľky školy sa vzťahujú na základné prevádzkové podmienky školy. Zároveň platia aktuálne epidemiologické opatrenia. Pokyny je možné meniť vzhľadom na novozistené okolnosti.

      Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!!!


      Na stiahnutie:

      Dodatok_c._7_Pokyny_upravujuce_organizaciu_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania_od_12.04.2021.pdf


      V Trnovci nad Váhom, 9.4.2021                                                                     Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                                  riaditeľka školy     • Zápis do 1.ročníka - Ako podať prihlášku - postup

     • Zápis do 1.ročníka na školský rok 2021/2022

      Termín zápisu : od 12. apríla do 14. apríla 2021.

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

      a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

      Vážení rodičia, ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2021  šesť rokov, je Vašou povinnosťou zapísať ho na základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. v pokračovaní  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (o tzv.odklade školskej dochádzky)  alebo sa u Vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup .

      Legislatíva k zápisu deti

      • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
      • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
      • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
      • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

      V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spojenej so šírením koronavírusu COVID-19 a usmernení ministerstva školstva sa Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022  uskutoční elektronickou formou v termíne bez osobnej prítomnosti detí formou online prihlášky, ktorú je možné nájsť na školskom webe: 

       - v záložke  Zápis do 1.ročníka - Elektronická prihláška.

      V tomto termíne je potrebné elektronicky doručiť škole tieto dokumenty.

       

      V mimoriadnych prípadoch ( ak neviete poslať prihlášku elektronicky) je možné zápis uskutočniť bez prítomnosti dieťaťa v priestoroch školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Na našej škole sa uskutoční v dňoch: 
      12.4. - 14.4. 2021 / pondelok - streda / v čase od 1400 do 1530 hod. Na zápis je potrebné doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

       

      Prosíme,

      vo všetkých dokumentoch používajte diakritiku!

      Vami zadané údaje sa automaticky preklápajú do školského informačného systému, teda  aj s chybami!

       

      Jednoduchý postup

      ako zvládnuť zápis svojho dieťaťa z pohodlia domova

       

      1.KROK Rodný list svojho dieťaťa si oskenujete, prípadne odfoťte do mobilného telefónu a uložte.

      2.KROK Otvorte si stránku https://zstrnovecnv.edupage.org/register/ a vyplňte online prihlášku. Pri písaní používajte diakritiku a po zadaní údajov prihlášku dôsledne skontrolujte. K prihláške pripojte naskenovaný rodný list. Prihlášku odošlite. Prihlášku netreba tlačiť, podpisovať ani skenovať!

      Po odoslaní prihlášky Vám príde správa o jej odoslaní. Ak Vám budú v prihláške chýbať nejaké údaje na Vami uvedený email pošleme upozornenie.

      3.KROK stiahnite si Žiadosť o prijatie na primárne vzdelávanie  (dokument č.1), vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Prihlášku netreba podpisovať ani skenovať!

      4.KROK Ak chcete svoje dieťa umiestniť do ŠKD, stiahnite si prihlášku do ŠKD (dokument č.2) , vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Prihlášku netreba podpisovať ani skenovať!

      5.DOBROVOĽNÝ KROK  Ak chcete, aby Vaše dieťa pokračovalo v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole (tzv.odklad) stiahnite si Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho  vzdelávania (PPV) (dokument č. 3), vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Žiadosť netreba podpisovať ani skenovať!

      Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do prvého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast najneskôr do 11. júna 2021.

      Na školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, ale len ak pôjde o dieťa:

      - ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021,

      - nedosiahne školskú spôsobilosť,

      - pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

      6.KROK HOTOVO, zápis je uskutočnený.

       

      Formuláre na stiahnutie:

      Dokument č.1

      Ziadost_o_prijatie_na_primarne_vzdelavanie(1).docx

      Dokument č.2

      skd_prihlaska_formular.docx

      Dokument č. 3

      Ziadost_o_pokracovanie_v_povinom_predprimarnom_vzdelavani.docx - (tzv.odklad) - podľa potreby

       

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami - o presnom termíne overenia údajov Vás budeme informovať na našej web stránke.

      V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk.

      Elektronická prihláška bude sprístupnená  12. apríla 2021.

      Zapis_do_1.rocnika_informacie_a_postup_prihlasovania.pdf

       

       Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje