• Súťaž autorskej poézie a prózy - Marec mesiac knihy

     • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 vyhlasuje súťaž autorskej poézie a prózy v rámci Marca - mesiaca knihy. Žiaci, ktorí sa vzdelávajú prezenčnou formou postupujú podľa pokynov na plagáte a usmernení jednotlivých triednych učiteľov. Žiaci, ktorí sa vzdelávajú dištančnou formou, dostanú informácie ohľadne súťaže cez portál Bezkriedy a svoje súťažné práce zasielajú na email školy info@zstrnovecnv.sk do 30.03.2021.

     • Zápis do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022

     • OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

      ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spojenej so šírením koronavírusu COVID-19 a usmernení ministerstva školstva sa zápis do 1. ročníka ZŠ koná na termín od 12. apríla do 14. apríla 2021.

      Priebeh zápisu

      Zápisy bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zápis bude prebiehať formou online prihlášky, ktorú je možné nájsť na našej webovej stránke v záložke  Zápis do 1.ročníka, kde sú umiestnené základné informácie k zápisu a  kde sa nachádza uvedený odkaz na Elektronickú prihlášku.

      V mimoriadnych prípadoch je možné zápis uskutočniť v priestoroch školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Na našej škole sa uskutoční v dňoch: 
      12.04. - 14.04. 2021 / pondelok - streda / v čase od 1400 do 1530 hod. Na zápis je potrebné doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami - o presnom termíne overenia údajov Vás budeme informovať na našej web stránke.

      Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do prvého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

      Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast najneskôr do 15. júna 2021.

      Na školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, ale len ak pôjde o dieťa:

      - ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021,

      - nedosiahne školskú spôsobilosť,

      - pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a

      - vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

      V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk. Elektronická prihláška bude sprístupnená  12. apríla 2021.

       

      Oznam_pre_rodicov_buducich_prvakov.pdf

      Usmernenie_k_zapisu_a_prijimaniu_deti_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf

       

                                                                                                                      Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

     • Aktualizácia pokynov k obnoveniu prevádzky ZŠ od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      práve sme aktualizovali Pokyny upravujúce postupy, organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania od 15.03.2021 na základe dotazov zákonných zástupcov žiakov. Žiadame Vás o pozorné preštudovanie Dodatku č. 6, prílohy č. A a prílohy č. B. Prípadné prevádzkové zmeny ovplyvnené víkendovým testovaním budú zverejnené na web stránke školy okamžite. Preto Vás žiadame o pravidelné sledovanie našej web stránky.

     • Obnovenie prevádzky ZŠ od 15.03.2021

     • Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania

      I.stupňa základnej školy, špeciálnej triedy a školského klubu detí

      od 15.03.2021

       

      Všeobecné informácie
      Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia 
      podľa:
      a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021),
      b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov 
      pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR 
      v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,
      c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, 
      vyhláškami ÚVZ SR,
      d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, 
      avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno_vzdelávacieho procesu 
      v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

       

      Podmienka vstupu žiakov do priestorov školy je povinné vyplnenie tlačiva: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (umiestnené na webovej stránke školy – tlačivo 11/a), ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania.

      Kontrolu vykoná riaditeľkou školy v súlade s GDPR písomne poverená oprávnená osoba (učiteľ/vychovávateľka).

      Zákonný zástupca následne vždy po vypršaní platnosti negatívneho výsledku testu na COVID-19 odovzdá ,,Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ poverenej osobe.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný, možný je len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy alebo žiaka školy.

      Povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno - vzdelávacieho procesu v interiéri i v exteriéri školy platí pre všetkých žiakov, od 15. 3. 2021 pre zamestnancov školy nosenie respirátora FFP2.

      Žiak má vždy jedno rúško náhradné, odložené v skrinke, príp. v školskej taške.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby zabezpečili na každý deň pre svoje dieťa dve rúška. Škola nesupluje povinnosti zákonného zástupcu pri zabezpečovaní rúšok!

      Zabezpečenie prevádzky školy pri prezenčnej forme vzdelávania:

      1. - 4. ročník a špeciálna trieda

      • Vstup do budovy školy bude pre žiakov ranného šk. klubu zabezpečený vchodom A
      • Príchod žiakov do školy – príloha A
      • Prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu  - príloha B
      • Pred vstupom do budovy školy sa bude vykonávať ranný filter meranie teploty, dezinfekcia rúk.
      • Dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško).
      • Opakovane upozorňovať  žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      • Výchovno-vzdelávací proces a s ním spojené aktivity  ak bude  možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.
      • Počas prestávok sa budú žiaci i tr. učitelia zdržiavať len vo svojich triedach.
      • Prestávky medzi hodinami v danej triede budú pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri a minimalizovaním kontaktov medzi triedami i jednotlivcami.
      • Telesná a športová výchova sa bude realizovať len v exteriéri pokiaľ to počasie dovolí, v prípade nepriaznivého počasia ostanú žiaci v kmeňovej triede. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa nevyužívajú.
      • Hudobná výchova sa bude vyučovať len teoreticky.

      ŠKD

      • Prevádzka ŠKD bude od 6. 30 do 15. 30. hod.
      • Z prevádzkových dôvodov súvisiacich s nepremiešavaním skupín v ŠKD (možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov) je ŠKD IV.A zrušené.
      • Ranné ŠKD bude v hlavnej budovy, žiaci vstupujú cez vchod A (platí len pre družinárov), pri príchode musia zazvoniť a následne si pri dverách vydezinfikujú ruky. Po prezutí idú rovno do svojej triedy. Na chodbách je zabezpečený dozor p. vychovávateľkami. Tie budú vykonávať ranný filter.
      • Poobedný ŠKD bude realizovaný pre každú triedu samostatne. Každé oddelenie bude mať svoju vychovávateľku a prideleného pedag. zamestnanca.
      • Oddelenie ŠKD I.A a I.B bude v hlavnej budove.
      • Oddelenie ŠKD II.A a III.A bude v budove ŠKD.
      • Poplatok za ŠKD - od 01.01.2021 nadobúda účinnosť VZN č.2/2020 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom - . V § 3 bod 1 znie „1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 10,00 Eur.“ Prepočítanú čiastku 6,00 EUR za mesiac marec 2021 je nutné uhradiť do 17.03.2021 vychovávateľkám v jednotlivých oddeleniach v ŠKD. 

      Stravovanie

      • Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené iba pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania a zamestnancov školy.
      • Žiaci I.stupňa a špec.tr. (žiaci prijatí na stravovanie od zač.šk.roka), budú automaticky prihlásení od 15. 3. 2021. Rodičia, ktorých deti sa nebudú zúčastňovať prezenčnej výučby, alebo nebudú mať záujem o stravovanie sú povinní svoje dieťa odhlasovať/prihlasovať zo stravy obvyklým spôsobom do 14,00 hod. deň vopred a v pondelok do 7,00 hod. 
      • Pri vstupe do školskej jedálne si žiaci dôkladne umyjú ruky vodou  a mydlom z dávkovača, utrú do jednorázových papierových vreckoviek pod dozorom pedagogického zamestnanca (triedny učiteľ, vychovávateľka, zastupujúci pedagogický zamestnanec) vždy podľa stanoveného časového harmonogramu.
      • Do ŠJ vstupujú žiaci s nasadeným rúškom, ktoré si dávajú dole iba počas konzumácie jedla.
      • Žiaci dodržiavajú zonáciu priestorov jedálne pri sedení za stolmi podľa tried.
      • Žiaci pri výdajnom okienku dodržiavajú rozostupy.
      • Pokrmy vydáva personál vrátane samostatne zabalených príborov. Polievku nakladá žiakom pridelený personál.
      • Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb je do školskej jedálne prísne zakázaný!
      • Obedy sa nevydávajú žiakom do obedárov!            

      Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt s triednou učiteľkou ohľadne vzdelávania. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní,
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa druhého bodu, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,
      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID 19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Toto usmernenie riaditeľky školy sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy. Zároveň platia aktuálne epidemiologické opatrenia.

      Usmernenie je možné meniť vzhľadom na novozistené okolnosti.

      Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!!!

       

      Dokumenty na stiahnutie:

      Dodatok_c.6_Pokyny_upravujuce_postupy__organizaciu_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania.pdf

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ZS_s_MS_Trnovec_nad_Vahom_302.docx

      Priloha_A_-_ORGANIZaCIA_PRICHODU_ZIAKOV_DO_SKOLY.pdf

      Priloha_c._B_ROZVRH_od_15.03.2021.pdf

      Informovanie_pre_vstup_do_priestorov_prevadzkovatela.pdf

       

      V Trnovci nad Váhom, 12. 3. 2021                                                         Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                          riaditeľka školy

       

     • Obnovenie prevádzky v MŠ od 15.03.2021

     • Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a obnovenia prevádzky materskej školy

      od 15.03.2021      Všeobecné informácie

      Pri povolenej prevádzke sa riadime podľa:

      a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021),

      b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

      c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

      d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ

      Otvorenie podmieňuje veľmi prísne dodržiavanie  všetkých protipandemických a epidemiologických podmienok.

      Podmienka vstupu detí do priestorov MŠ je povinné vyplnenie tlačiva: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní.

      Kontrolu vykoná v súlade s GDPR poverená oprávnená osoba (učiteľka).

      Zákonný zástupca následne vždy po vypršaní platnosti negatívneho výsledku testu na COVID-19 odovzdá ,,Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ poverenej osobe.

      Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je zakázaný,  možný je len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy  alebo dieťaťa.

      Rodičia, ktorých dieťa nastupuje v tomto období do MŠ, musia počítať s určitým zdržaním pri odovzdaní a preberaní dieťaťa aj s ďalšími mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre toto obdobie  a v plnej miere ich rešpektovať.

      • Prevádzka MŠ bude maximálne 9 hodín t. j. od 6:30h do 15:30h. O 15:30h sa budova zamyká.
      • Rodičia vstupujú do budovy postupne (max.1 zákonný zástupca a 1 dieťa v každej šatni.
      • Ráno pri príchode do MŠ budú rodičia vstupovať do šatní po povinnom vydezinfikovaní rúk (deti a rodič),  s prekrytím tváre respirátorom (sprevádzajúca osoba).  Dieťaťu bude každý deň meraná teplota a rodič bude vypisovať pri prvom nástupe ( a po 3 dňoch neprítomnosti ) prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
      • Pri prvom nástupe dieťaťa odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov .
      • Dieťa môže do MŠ priviesť a takisto z MŠ vyzdvihnúť spravidla  osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti s negatívnym testom, alebo predložením výnimky z testovania pre prevádzkovateľa .
      • Dieťa prichádza v rúšku a prináša si náhradné rúško, ktoré bude uložené v skrinke. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia mať rúška. (iba ak by si to rodič nevýslovne žiadal).

      Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného učiteľa a zástupcu MŠ o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok z MŠ vylúčené.

      Tieto pokyny riaditeľky školy sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky MŠ. Zároveň platia aktuálne epidemiologické opatrenia.

      Usmernenie je možné meniť vzhľadom na novozistené okolnosti.

      Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!!!

      O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


      Dokumenty na stiahnutie:

      Pokyny_upravujuce_postupy__organizaciu_a_obnovenie_prevadzky_materskej_skoly_od_15.03.2021.pdf

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ZS_s_MS_Trnovec_nad_Vahom_302.docx

      Informovanie_pre_vstup_do_priestorov_prevadzkovatela.pdf


      V Trnovci nad Váhom, 11. 3. 2021                                               Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                              riaditeľka školy                                                                                                          

     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov I.stupňa a špec.triedy

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov I.stupňa a špec.triedy, že od 15.03.2021 sú žiaci automaticky nahlásení na stravovanie. Pokiaľ nemáte záujem o stravovanie je nutné odhlásiť žiaka telefonicky u vedúcej školskej jedálne alebo cez aplikáciu edupage do 11.03.2021 do 10,00 hod.

     • Zisťovanie záujmu žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ a špec.triedy o nástup na obnovené prezenčnú formu vzdelávania od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      práve sme spustili zisťovanie záujmu žiakov I.stupňa a špec.triedy o nástup na obnovené prezenčné vyučovanie od 15.03.2021 s preukázaním negatívneho výsledku antigénového testu alebo PCR testu nie starším ako sedem dní jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti.

      Žiadame Vás o dodržanie  termínu zahlasovania  ( do 11.03.2021 10,00 hod.) z dôvodu zabezpečenia prevádzky v školskej jedálni, v ŠKD a prevádzky ZŠ. Žiakom 4.ročníka sa z prevádzkových dôvodov ŠKD ruší.

      Podrobnejšie informácie o obnovení prevádzky ZŠ, ŠKD a ŠJ zverejníme vo štvrtok (11.03.2021) .

       


      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.


      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
      1. im bola nariadená karanténa/izolácia,
      2. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
      3. ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.


      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. 

      Vážení rodičia,

      obnovením prezenčného vzdelávania 15.03.2021 dištančné vzdelávanie pre I.stupeň a špec.triedu sa realizovať nebude.

       

     • Informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov

     • Na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2. 2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 28. februára 2021. Jedným z opatrení bolo aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce. 

      Týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni umožňuje prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. 

      Pre našu základnú školu platí aj naďalej pôvodný oznam z 26.02.2021 vyplývajúc zo stanoviska RÚVZ v Nitre:

      Prevádzka materskej školy zostáva tak ako doteraz pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. V termíne 1.3. - 5.3.2021 majú žiaci základnej školy jarné prázdniny.

      Od 08.03.2021 sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní I.,II.stupňa a špeciálnej triedy.

      Žiadame Vás o pravidelné sledovanie našej webovej stránky.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje