• Zdravá desiata od Radky...

     • Vážení rodičia, naša škola spúšťa Projekt Zdravá desiata od Radky:

      - spustenie 10.02.2020 ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom - cena balíčka 2€/deň, objednáva sa desiata na celý týždeň - týždenná alebo mesačná platba formou prevodu na účet - prihlásenie na mailovú adresu: zdravadesiataodradky@gmail.com, najneskôr do 06.02.2020, po prihlásení Vám bude vystavená faktúra od Radky - prihlasovanie na ďalšie týždne vždy do štvrtka predchádzajúceho týždňa, odhlasovanie najneskôr do polnoci predchádzajúceho dňa - ponuka nasledujúceho týždňa k nahliadnutiu vždy v pondelok - dovoz priamo na základnú školu, výdaj desiaty v budove základnej školy od 07,35 h do 07,55 h prihláseným žiakom.

     • Oznámenie: vysvedčenie za I.polrok a polročné prázdniny

     • Na konci 1. polroka školského roka 2019/2020  žiaci škôl dostanú výpis klasifikácie za 1. polrok. Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods. (10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

      Vysvedčenie za prvý polrok šk. roka 2019/2020 bude škola vydávať iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Žiadosť je potrebné podať písomne najneskôr do 30.1.2020 vrátane. Žiadosť nie je možné poslať elektronickou poštou. Vysvedčenie za 1. polrok bude vydané na tlačive so štátnym znakom a sériovým číslom. Touto cestou zároveň chceme požiadať zákonných zástupcov žiakov, aby žiadosť podávali naozaj len v nevyhnutných prípadoch. Z dôvodu administrácie tlače vysvedčení musí byť žiadosť prijatá v období od 27. januára 2020 do 30. januára 2020 vrátane. Vzor žiadosti o vydanie vysvedčenia za I.polrok najdete v rodičovskom infoservise.

      V posledný vyučovací deň šk. roka 2019/2020 vydá škola žiakom vysvedčenie, ktoré bude obsahovať hodnotenie a klasifikáciu prospechu za oba polroky príslušného školského roka.

      Polročné prázdniny: 3. február 2020 (pondelok). Začiatok vyučovania po prázdninách: 4.február 2020 (utorok).

     • Mikuláš...

     • Do galérie Mikuláš... boli pridané fotografie.

      ..."na sv.Mikuláša neučí sa, neskúša sa", takéto a podobné vety boli 06.12. na tabuliach v triedach. V tento deň všetky triedy navštívil Mikuláš s anjelom a čertom. Pre dobré detičky priniesol sladkú odmenu. Neskôr zavítal medzi našich starkých do Zariadenia opatrovateľskej služby. A nezabudol navštíviť ani obecný úrad a pána starostu.

     • Pasovanie prvákov...

     • Do galérie Pasovanie prvákov... boli pridané fotografie.

      ...stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel,….Ako po iné roky, aj tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na prvákov slávnostný deň. Rodičia detí tak boli 27. novembra svedkami výnimočnej udalosti – pasovanie žiakov 1. ročníka do „cechu školského“.

     • Deň v červenom...

     • Do galérie Deň v červenom boli pridané fotografie.

      ... v rámci 13.ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa konal dňa 29.11.2019 na základnej škole deň v červenom, všetci spoločne sme podporili posolstvo tejto krásnej akcie a nezabudli sme vytvoriť živú červenú stužku...

     • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...

     • Do galérie Záložka do knihy spája školy - 10.ročník boli pridané fotografie.

      ...naša partnerská škola ZŠ s MŠ R.Dilonga z Trstenej.

      Cieľ česko-slovenského projektu

      Nadviazanie kontaktov medzi česko - slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu List za listom – baví ma čítať, a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje