• Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, vyplní len upravený formulár Čestného vyhlásenia

     • V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie.

      Nový formulár Žiadosti o ošetrovné je určený iba tým poistencom, ktorí doteraz počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte nežiadali a nepoberajú ju. Nový formulár Čestného vyhlásenia je určený všetkým poberateľom dávky (súčasným, ktorí pokračujú v OČR a aj júnovým „novým“ žiadateľom), ktorí v ňom za mesiac jún musia vyznačiť dni, počas ktorých sa o deti starali, resp. vyznačia, či dieťa jasle/školu/škôlku v júni navštevovalo. Toto Čestné vyhlásenie treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť do konca júna. Tí poistenci, ktorí potvrdili dni ošetrovania na doterajších tlačivách, nemusia posielať a vypĺňať nové. Nové tlačivá sú platné iba odo dňa ich uverejnenia na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

      Znamená to, že ak si poistenec nárok na ošetrovné uplatnil prostredníctvom pôvodnej žiadosti (už poberá dávku ošetrovné), novú žiadosť o ošetrovné od 1. júna 2020 nie je potrebné podať, bude v nej pokračovať a na konci júna pošle pobočke už len formulár Čestné vyhlásenie aj s údajmi, či dieťa navštevovalo školu/škôlku.

      Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že posudkoví lekári Sociálnej poisťovne môžu od 21. mája 2020 posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa na účely nároku na ošetrovné. O posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu môžu požiadať rodičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú o dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku, ktorému nebolo vydané rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dlhodobo nepriaznivom stave alebo zdravotnom ťažkom postihnutí. Požiadavku na posúdenie dlhodobého nepriaznivého stavu posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne môže rodič vyznačiť priamo v žiadosti o ošetrovné. Následne ho bude kontaktovať poverený zamestnanec Sociálnej poisťovne a posúdenie sa vykoná v neprítomnosti dieťaťa.

      Link:

      https://www.socpoist.sk/aktuality-ak-rodic-po-otvoreni-skol-a-skolok-pokracuje-v-ocr--nepodava-novu-ziadost--vyplni-len-upraveny-formular-cestneho-vyhlasenia/48411s68667c

      zdroj: Sociálna poisťovňa

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia!

      Na základe častých otázok ohľadne postupu otvorenia základnej školy od 01.06.2020 a organizačných upresnení týkajúcich sa nástupu do školy Vám touto cestou oznamujeme:

      Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania ( úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Bohužiaľ s presnými informáciami Vás vieme informovať až po ukončení zisťovania záujmu o nástup do základnej školy. Upozorňujeme všetkých rodičov, že vzhľadom na  možnosti školy a počet žiakov na jednu skupinu, ktorý je obmedzený na 20 a prevádzka ZŠ má byť maximálne 9 hodín,  ranná ŠKD nebude!

      Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 01.06.2020 už prebieha elektronickou formou cez komunikácia/prihlasovanie/akcie na vyplnenie  do 25.05.2020.

      O ďalších organizačných upresneniach týkajúcich sa nástupu do školy Vás budeme včas informovať.

     • Upresnenie zisťovania záujmu o nástup do MŠ od 01.06.2020

     • Vážení rodičia!


      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a opatrení Verejného zdravotníctva je potrebné pred otvorením materskej školy od 01.06.2020, aby zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi školy urobili medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy a následne rozhodli, či materskú školu otvoria a v akom režime.

      Dochádzka do materskej školy bude dobrovoľná, počet detí na jednu triedu je obmedzený na 15. Prevádzka MŠ bude maximálne 9 hodín.

      Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materskej školy prednostne umiestňované deti rodičov z prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pracovníkov v školstve,  pracujúcich rodičov (nie formou homeoffice) a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky. Deti rodičov, ktoré nepatria do prioritných skupín budú prijaté na základe kapacitných a personálnych možností.

      Nakoľko je potrebné pripraviť sa na nástup detí do MŠ (vytvoriť skupiny, zabezpečiť personál a množstvo ďalších skutočností s tým súvisiacich), Vás prosíme o záväzné prihlásenie detí na mesiac jún - od 01.06.2020 elektronickou formou, email : skolka@zstrnovecnv.sk  do 25.05.2020 v tvare:

       

      Meno a priezvisko dieťaťa:

      Trieda:

      mám záujem       alebo       nemám záujem

       

      Prosíme Vás o pochopenie a ďakujeme za  odpoveď .

      O ďalších organizačných upresneniach týkajúcich sa nástupu do materskej školy Vás budeme včas informovať.


      Veríme, že aj tento krok spolu zvládneme .


      Organizacia_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania_materskych_skol_do_konca_skolskeho_roku_20192020(1).pdf

      Prehlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave_dietata_pre_matersku_skolu..pdf


     • Oznam

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom a žiakom 6. - 9.ročníka , aby si prišli vyzdvihnúť všetky osobné veci  zo skriniek v šatni a z tried (prezúvky, hyg.vrecúška a pod.) v dňoch 21.5.2020 a 22.05.2020 (štvrtok, piatok) , v čase od 8.00 - 12.00 hod. 

      Žiadame rodičov a žiakov, aby sa v budove ZŠ zdržali minimálne nevyhnutný čas potrebný na vyprázdnenie skrinky a na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

       

     • Oznam CPPPaP Šaľa

     • Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia,

      hlavný hygienik SR opatrením zo dňa 13.5.2020 so spätnou platnosťou rozhodol o otvorení poradenských zariadení v SR (doplnením poradní k prevádzkam v 2. a 3. fáze, dňa 5.5.2020). 

      Na základe spomínaného opatrenia je z našej strany nutné zabezpečiť množstvo prísnych opatrení na zamedzenie šírenie nákazy, ktoré pre naše zariadenie nie sú presne  stanovené,  napr. zabezpečiť priestory veľkosťou 25 m2/dieťa pri vyšetreniach. Naše priestory sú z tohto hľadiska nevyhovujúce, preto sme nútení čakať na upresnenie a zmeny v odporúčaniach, ktoré sú nám sľúbené do konca tohto týždňa. (Nádej nám dáva včera ohlásených 15m2/zákazník).

      Takže naše pracovisko sa vracia k činnosti od 20.5.2020, avšak bez prijímania klientov na vyšetrenia, preto vás naďalej prosím o trpezlivosť v súvislosti s vyšetreniami  odkladov školskej dochádzky, predčasných zaškolení a vyšetrenia intelektového nadania detí (podľa platného usmernenia MŠVVaŠ SR  rodičia Vám dodatočne budú musieť dodať naše stanoviská do 4 týždňov od začatia vyučovania, čo zn. že do 30. júna).  Spomínané vyšetrenia sú našou prioritou po obnovení odbornej činnosti s deťmi.

      Ubezpečujem Vás, že všetkých záujemcov (rodičov) budeme telefonicky kontaktovať a objednávať na termíny ihneď, ako to bude možné a z našej strany bezpečné. Prípravné práce na činnosť sme už zvládli, na prijímanie klientov sa tešíme a sme pripravené. 

      Ďakujem vám za pochopenie a prajem Vám veľa síl pri prípravných prácach pri  vašom otváraní. 

      S pozdravom

      Krisztína Száz

      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Šaľaul. 1. mája č. 898/2

      tel. 031 770 54 64

     • Zisťovanie záujmu o nástup do MŠ od 01.06.2020

     • Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a opatrení Verejného zdravotníctva je potrebné pred otvorením materskej školy od 01.06.2020, aby zriaďovatelia základných a materských škôl v spolupráci s riaditeľmi školy urobili medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy.

      Zisťovanie záujmu o nástup do materskej školy od 01.06.2020 je možné elektronickou formou cez email : skolka@zstrnovecnv.sk  do 25.05.2020.

      O ďalších organizačných upresneniach týkajúcich sa nástupu do školy Vás budeme včas informovať.

       

      Meno a priezvisko dieťaťa:

      Trieda:

      Záujem o nástup do MŠ od 01.06.2020: 

      • mám záujem       
      • nemám záujem

       

      Žiadame všetkých rodičov, aby napísali odpoveď a poslali ju mailom na: skolka@zstrnovecnv.sk

      Ďakujeme všetkým vopred za odpoveď a spoluprácu.

     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 01.06.2020

     • Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a opatrení Verejného zdravotníctva je potrebné pred otvorením základnej školy pre žiakov 1. - 5. ročníka a školského klubu detí od 01.06.2020, aby zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi školy urobili medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu základnej školy.

      Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 01.06.2020 je možné elektronickou formou cez komunikácia/prihlasovanie/akcie na vyplnenie  do 25.05.2020.

      O ďalších organizačných upresneniach týkajúcich sa nástupu do školy Vás budeme včas informovať.

     • Prihlasovanie voliteľných predmetov - žiaci 6.ročníka

     • Vážení rodičia, milí žiaci 6.ročníka!

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vás žiada o vyjadrenie súhlasu na výber voliteľných hodín. Vaše dieťa si musí vybrať jednu z ponúknutých možností. Ide o voliteľný predmet, preto Vás prosíme, aby ste označili  jednu z možností. Prihlasovanie je možné elektronickou formou po prihlásení na edupage.org cez komunikácia/ prihlasovanie/ akcie na vyplnenie. Prihlasovanie je možné do 26.05.2020. 

      Na základe Inovovaného štátneho vzdelávacie programu je škola povinná žiakom 7.ročníka ponúknuť z rámca voliteľných hodín druhý cudzí jazyk. Ak si ho žiak nevyberie, škola ponúka inú variantu predmetov v tej istej časovej dotácii, ktoré sú v súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom a s profiláciou školy. Jednotlivé predmety škola otvorí pri počte žiakov min.10.

     • Prihlasovanie na etickú výchovu a náboženskú výchovu

     • Vážení rodičia !

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vás žiada o prihlásenie na vyučovanie etickej výchovy, alebo náboženskej výchovy v školskom roku 2020/2021. Vaše dieťa musí navštevovať jeden z týchto predmetov. Ide o povinný predmet, preto Vás prosíme, aby ste označili  jednu z možností. Prihlasovanie je možné elektronickou formou po prihlásení na edupage.org cez komunikácia/ prihlasovanie/ akcie na vyplnenie. Prihlasovanie je možné do 31.05.2020.

     • Časopis Vrabček - máme výhercu.

     • Aj napriek mimoriadnej situácii sa môžme pochváliť. Žiačka II.A triedy Paulínka Kárasová sa zúčastnila súťaže z časopisu Vrabček a sme veľmi radi, že jej touto cestou môžme zablahoželať k výhre.

     • Moja malá záhradka - vyhodnotenie

     • Aj v tejto mimoriandnej situácii máme pre nás potešujúcu správu, s ktorou by sme sa  radi podelili.

      Vo februári 2020 sa naša škola zapojila do súťaže, ktorú organizovala spoločnosť Kaufland  SR v.o.s. pod názvom Moja malá záhradka. Spoločnosť Kaufland SR v.o.s. touto formou priblížila deťom prírodu a  vzbudila ich záujem o rastlinky a ich pestovanie. Triedy I.stupňa získali kompletný balík na pestovanie rastliniek, ktorý obsahoval: pestovateľský podnos, biologicky rozložiteľné kvetináče, kokosové tablety a 20 rôznych druhov semienok + tabuľky na označenie rastlinky. Trieda si vypestovala malú záhradku a odoslala registračný formulár s povinnými prílohami, ktorou bola rozprávka (ako rastlinky rástli) a fotografie vypestovanej záhradky. Veľmi sme sa potešili, keď prišiel email zo spoločnosti Kaufland SR v.o.s. s textom: 

      Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

      gratulujeme Vám k výhre v našej súťaži, konkrétne k výhre počítača. Ďakujeme Vám, že ste sa spolu s nami rozhodli priblížiť deťom pestovanie rastliniek. Veríme, že Vašich žiakov úspech v súťaži poteší a motivuje ich, aby sa zaujímali o prírodu aj naďalej. 

      Ďakujeme,

      Váš Kaufland

      Z našej ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 vyhrala II.A.trieda. Pripájame fotografie zo sadenia II.A triedy, ktoré prebiehalo ešte pred mimoriadnou situáciou + fotografiu a rozprávku, ktorá bola zasielaná do spoločnosti Kaufland SR v.o.s.

      Blahoželáme a ďakujeme žiakom II.A triedy aj pani učiteľke a tešíme sa, že nás tak krásne reprezentovali i napriek danej situácii.

     • Oznam pre žiakov 9.ročníka a ich zákonných zástupcov

     • Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. Pozorne si preštudujte všetky materiály. 

      Materiály nájdete v sekcii: Žiaci a rodičia/ Školský poradca/ Zmeny prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     • Ako sa budú uvoľňovať opatrenia

     • Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus sa budú postupne uvoľňovať. 

      Plán uvoľňovania umožní postupné znovuotvorenie doposiaľ povinne zavretých obchodov a služieb, športovísk či organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.

      Uvoľňovanie opatrení by malo mať 4 fázy.Prvé uvoľňovanie bude platiť už od stredy 22.4.2020.

      Medzi jednotlivými fázami uvoľňovania sa predpokladá odstup minimálne 2 týždne. Takýto postup odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia.

      Uvoľňovanie opatrení a prechod medzi fázami závisí od vývoja počtu nakazených. Zvyšovanie počtu nakazených môže uvoľňovanie spomaliť alebo úplne zastaviť.

      Uvoľnením sa zmení aj:

      • Čas na nakupovanie vyhradený pre dôchodcov (nad 65 rokov) – po novom už len od 09:00 do 11:00 od pondelka do piatka.

      Je dôležité a zodpovedné, aby seniori nakupovali presne vo vyhradených časoch. Toto nariadenie pomáha chrániť ich životy a zdravie. Ďakujeme, že to disciplinovane dodržiavate.

      Naďalej zostáva v platnosti:

      • Nosenie ochranných rúšok je stále povinné.
      • Rozostupy aspoň 2m sú stále povinné.
      • Max. 1 zákazník na 25m2 v obchodoch.
      • Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do predajní.
      • Dôkladná sanitácia predajní a vetranie uzavretých priestorov.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje