• Predbežný záujem o stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2020/2021

     • Milí rodičia,

      chceme Vás upozorniť, že dnes (20.08.2020) sme spustili zisťovanie záujmu o stravovanie v školskom roku 2020/2021 cez edupage, informácia sa týka žiakov 2.- 9.ročníka ZŠ. 26.8.2020 uzatvoríme možnosť prihlásenia žiaka na stravovanie v školskom roku 2020/2021. Škola musí riešiť organizáciu školského roka a táto informácia je pre nás nevyhnutná.  Preto Vás vyzývame, aby ste označili svoj záujem, resp. nezáujem o stravovanie čo najskôr. Ďakujeme za porozumenie.

     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy pre II.stupeň ZŠ od 22.06.2020

     • Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a opatrení Verejného zdravotníctva je potrebné pred otvorením základnej školy pre žiakov II.stupňa ZŠ od 22.06.2020, aby zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi školy urobili medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu základnej školy.

      Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 22.06.2020 je možné elektronickou formou cez komunikácia/prihlasovanie/akcie na vyplnenie  do 17.06.2020.

      Žiadame o dodržanie termínu prihlasovania kvôli personálnemu zabezpečeniu a objednanie tovaru do školskej jedálne. Po danom termíne prihlasovania sa na aktuálny týždeň od 22.06. už nedá prihlásiť.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia 1. - 4.ročníka ZŠ !!!

      Vzhľadom na momentálnu situáciu a uvoľňovanie ďalších opatrení týkajúcich sa dobrovoľného nástupu do školy od 15.06.2020, žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí do tohto času nenavštevujú základnú školu, aby prihlásili svoje dieťa do školy, ŠKD a na stravovanie do 12.06.2020 do 10,00 hod. a to buď telefonicky alebo emailom triednym učiteľom, príp. na tel.č. 031/7781290 alebo info@zstrnovecnv.sk. V prípade, že svoje dieťa prihlásite je potrebné, aby zákonný zástupca pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predložil písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vykonávanie vstupného zdravotného filtra na základe odporúčania bude len náhodným preverovaním, z toho dôvodu ostatné dni nemusí zákonný zástupca dieťa doprevádzať. Škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID 19) žiaka nepreberie, zákonný zástupca bude telefonicky upozornený o danej skutočnosti a bude povinný bezodkladne zabezpečiť odchod dieťaťa zo školy.


      Ďalšie informácie o organizácii týždňa od 15.06.2020 do 19.06.2020 Vám budú na základe prihlásených žiakov zverejnené v priebehu dňa 12.06.2020.

      Tlačivá na stiahnutie:

      vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

      OZNAM_SKD_od_15.06.2020.pdf
     • Zisťovanie záujmu o ŠKD v školskom roku 2020/2021

     • Milí rodičia,

      chceme Vás upozorniť, že dnes (11.06.2020) sme spustili zisťovanie záujmu o ŠKD v školskom roku 2020/2021 cez edupage, informácia sa týka žiakov 1.- 3.ročníka ZŠ. 21.6.2020 uzatvoríme možnosť prihlásenia žiaka do ŠKD v školskom roku 2020/2021. Škola musí riešiť organizáciu školského roka a táto informácia je pre nás nevyhnutná.  Preto Vás vyzývame, aby ste označili svoj záujem, resp. nezáujem o ŠKD čo najskôr. 

     • Predbežné zisťovanie záujmu žiakov 8.ročníka na štúdium na strednej škole

     • Vážení rodičia, milí žiaci 8.ročníka!

      Základné informácie:

      Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, ktoré rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, pedagogicko-psychologickou poradňou. V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov: • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ • usmerňuje pri voľbe povolania, pomáha pri výbere SŠ podľa záujmov a prospechu • informuje o rôznych povolaniach • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy • informuje o prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí).

      Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách prinášajú pravidelne aktualizované publikácie: „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR http://www.cvtisr.sk/ v časti Školstvo/Regionálne školstvo.Ďalšie informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach: www.stredneskoly.sk (SŠ na Slovensku - študijné, učebné odbory, adresy, kontakty), www.povolania.eu (dotazník záujmov, zručností), www.istp.sk (internetový sprievodca trhom práce – možnosť registrovať sa v sekcii Žiak/Študent), www.pozicie.sk, www.iedu.sk (elektronický adresár škôl), www.komposyT.sk (zdroje informácií, poradenské hry), www.potrebyovp.sk (mapa zamestnaní, informácie o duálnom vzdelávaní), www.dualnysystem.sk (informácie o systéme duálneho vzdelávania, zoznam škôl a študijných odborov v systéme DV, dôležité termíny v rámci krokov žiaka pre vstup do systému DV), www.sustavapovolani.sk (informácie o zamestnaniach), www.riasec.sk (možnosť urobiť si test osobnosti, ktorý vychádza z teórie voľby povolania na základe testu osobnosti).

      Profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Piešťanoch. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ.V mesiacoch november a február sa posielajú nové údaje a informácie o záujmoch žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Piešťanoch. Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole. 

      Nakoľko v momentálnej situácii stretnutie so žiakmi 8.ročníka nie je možné, žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov, aby venovali tejto informácii patričnú dôležitosť a vyplnili pre našu základnú školou tlačivo s informáciou predbežného záujmu na štúdium na strednej škole. V predbežnom záujme stačí vyplniť jednu strednú školu s presným názvom, adresou a odborom kam sa plánuje žiak prihlásiť.

      Vyplnené tlačivo zašlite ako prílohu do 19.06.2020 na email základnej školy info@zstrnovecnv.sk .

      Tlačivo na stiahnutie: 

      word: Zistovanie_zaujmu_ziakov_8.rocnika_na_studium_strednej_skoly.docx

      pdf: Zistovanie_zaujmu_ziakov_8.rocnika_na_studium_strednej_skoly.pdf

     • Európsky kútik na vzdelávanie

     • Dávame do pozornosti webovú stránku EÚ „Kútik na vzdelávanie“ ako inšpiráciu pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie v domácom prostredí a trávenie voľného času v školských zariadeniach a v domácom prostredí.

      Žiaci základnej a strednej školy tu nájdu hry, súťaže a knižky s aktivitami prostredníctvom ktorých spoznajú EÚ zábavným spôsobom. Dozvedia sa viac aj štúdiu alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

      Učitelia, pokiaľ majú záujem, aby sa žiaci naučili viac o EÚ a jej fungovaní tu nájdu učebné materiály pre všetky vekové kategórie (do 9 rokov, od 9 do 15 rokov, nad 15 rokov) a podľa populárnych tém (potraviny a poľnohospodárstvo, zákony a inštitúcie EÚ, podnebie a životné prostredie, kultúra, história EÚ, krajiny EÚ). Okrem inšpirácií pri tvorbe učebných plánov je tu množstvo príležitostí na nadviazanie kontaktov s inými školami a učiteľmi v celej EÚ.

      Bližšie informácie sa dozviete https://europa.eu/learning-corner/home_sk

     • Krajské kolo chemickej olympiády..

     • Aj napriek mimoriadnej situácii sa môžme pochváliť. Žiačka IX.A triedy Viktória Alexandra Mlejová sa zúčastnila chemickej olympiády dištančnou formou. Dnes nám prišla výsledková listina z krajského kola chemickej olympiády. V.A.Mlejová je úspešnou riešiteľkou KK CHO.

     • Upozornenie

     • Vážení rodičia,

       

      chceli by sme Vás upozorniť, že vzhľadom na obdobie roka sa v škole už nekúri!

      Žiadame Vás o zabezpečenie, aby deti prišli do školy dostatočne oblečené, pretože v priestoroch školy je chladno a vzhľadom na predpoveď počasia, určite v nasledujúce dni zmeny neočakávame. Ďakujeme za pochopenie.

     • Poďakovanie

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 srdečne ďakuje rodine Ábrahámovej za sponzorský kvetinový dar.

     • Doplňujúce informácie k meraniu teploty

     • Doplňujúce informácie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre k hodnote nameranej telesnej teploty u dieťaťa 


      1. Hodnota telesnej teploty 37,0 oC a vyššia, pri nameraní ktorej nemôže byť dieťa prijaté do kolektívu nebola  určená náhodne, ale cielene, s plným vedomím, že sú hodnoty zvýšenej telesnej teploty uvádzané vo viacerých dokumentoch rozdielne.


      2. Z medicínskeho hľadiska sa za zvýšenú telesnú teplotu alebo subfebríliu u človeka považuje hodnota 37,5 oC a viac, horúčka nastupuje pri telesnej teplote vyššej ako 38,0 oC. Práve z tohto dôvodu bola vo viacerých opatreniach, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (napr. pri meraní telesnej teploty v zdravotníckych zariadeniach, na pracoviskách) stanovená za rizikovú telesná teplota 37,5 oC a viac. Podľa niektorých odborníkov je však za subfebríliu považovaná hodnota telesnej teploty v rozmedzí 37,0 - 38,0 oC.


      3. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR, stále vyhlásený mimoriadny stav na území SR od 11. 03. 2020 z dôvodu pandémie COVID-19 spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 a pretrvávajúcu potrebu dôsledného zabezpečovania protiepidemických a hygienických opatrení sme sa rozhodli, že bude racionálnejšie a bezpečnejšie stanoviť hodnotu telesnej teploty, pri ktorej dieťa nebude môcť byť prijaté do kolektívu na hodnotu: 37,0 oC a vyššej.


      4. Táto hodnota bola zvolená pre uľahčenie rozhodovania osôb, ktoré budú v zariadeniach pre deti zodpovedné za ich každodenné preberanie do kolektívu v situáciách, v ktorých by sa nevedeli jednoznačne rozhodnúť, teda napr. keď dieťaťu namerajú telesnú teplotu v intervale 37,0 - 37,4 oC.


      5. V aktuálnej situácii bude určite bezpečnejšie neprijať dieťa s takouto hodnotou telesnej teploty (uvádzaných 37,0 oC) do kolektívu a radšej zabezpečiť jeho zotrvanie mimo kolektívu nasledujúcich 48 hod., počas ktorých sa buď objavia ďalšie príznaky ochorenia, dieťa bude ďalej riešené cez svojho ošetrujúceho lekára, zotrvá mimo kolektívu až do úplného vyliečenia alebo počas nasledujúcich 48 hodín klesne dieťaťu zvýšená telesná teplota na fyziologickú hodnotu, teda nižšiu ako 37,0 oC a dieťa bude môcť byť po 48 hod. opätovne a s istotou prijaté do kolektívu ako zdravé.


      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
      oddelenia hygieny detí a mládeže
      Štefánikova trieda 58
      949 63 Nitra

     • Upozornenie - otvorenie základnej školy od 01.06.2020

     • UPOZORNENIE

      Vážení rodičia,

      nakoľko prítomnosť žiaka na vyučovaní je dobrovoľná prebehlo zisťovanie záujmu o nástup do školy od 01.06.2020 elektronickou formou cez komunikácia/prihlasovanie/akcie na vyplnenie  do 25.05.2020.

      Z dôvodu nedodržania termínu pri prieskume zo strany niektorých rodičov je nutné dohlásiť žiakov do 26.5.2020 do 23,59 hod. z organizačných dôvodov. Dodatočné zmeny (prihlasovanie žiakov) po tomto termíne už nebude možné, budú možné iba k začiatku nasledujúceho týždňa, vzhľadom na vytvorené pevné skupiny. Neskoršie prihlášky nie je možné akceptovať ! 

       

     • Dôležité informácie pre žiakov 9.ročníka a ich zákonných zástupcov

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V týchto dňoch Vám chodia rozhodnutia o prijatí /neprijatí Vašich detí na stredné školy ( do 29.05.). V prípade, že Vám budú zo SŠ doručené rozhodnutia o neprijatí Vášho dieťaťa, resp. riaditeľ strednej školy rozhodne o neprijatí, je možné využiť zákonnú možnosť odvolať sa. Je dôležité, pozorne si prečítať rozhodnutie a dôsledne dodržať možný termín na odvolanie. Vtedy ešte máte určitú šancu, že Vaše dieťa bude prijaté  na SŠ a riaditeľ vydá nové rozhodnutie, ak mu to okolnosti umožnia. Odvolanie podávajú len rodičia žiakov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta.

      Držíme palce.

       

      Ďalšie dôležité termíny pre uchádzačov na SŠ:

      • do 4. júna uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého doručí potvrdenie o nástupe alebo nenástupe na štúdium (vzor potvrdenia v prílohe)
      • riaditeľ SŠ zverejní do 5. júna počet obsadených a voľných miest na webovom sídle strednej školy
      • riaditeľ strednej školy do 15. júna oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú SŠ

      V prípade neprijatia Vášho dieťaťa na SŠ v 1.kole máte túto možnosť:

      • riaditeľ SŠ zverejní do 15. júna  naplnenosť tried a rozhodnutie o uskutočnení 2.prijímacieho kola na webovom sídle strednej školy
      • do 19. júna uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého podá prihlášku pre prijímacie konanie nenaplnených miest (2. kolo)
      • do 25. júna riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí (z 2.kola)
      • do 30. júna uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého doručí záväzné potvrdenie o nástupe alebo nenástupe na SŠ

      Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni_na_SS.docx

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje