• UPOZORNENIE

     • UPOZORNENIE

      pre žiakov a ich zákonných zástupcov týkajúce sa plnenia

      úloh dištančného vzdelávania !

       

      V súvislosti s opakujúcimi sa problémami pri niektorých žiakoch, pokračovaní v dištančnom vzdelávaní aj na I.stupni a blížiacemu sa termínu hodnotenia prospechu a správania žiakov za I.polrok žiadame zákonných zástupcov, aby pravidelne sledovali stránku školy a riadili sa aktuálnymi pokynmi školy, prípadne pokynmi jednotlivých vyučujúcich.

      Zároveň Vás žiadame, aby ste  dohliadali a zodpovedali za prihlasovanie svojho dieťa na on-line hodiny v stanovenom čase a svedomité vypracovávanie  úloh dištančného vzdelávania, ktoré má od učiteľov zadané. Žiadame rodičov, aby vopred nahlásili a zdôvodnili neprítomnosť svojho dieťaťa na on-line hodine, prípadne absenciu bezodkladne ospravedlnili alebo oznámili triednemu učiteľovi svojho dieťaťa dôvody jeho neúčasti na dištančnom vzdelávaní aj pre prípadné technické prekážky.

      • Žiak je povinný aktívne sa zapájať a komunikovať počas on-line hodín. Na on-line hodinách je žiak povinný sa riadiť pokynmi vyučujúceho - zapnutie kamery/ak je súčasťou zariadenia/, mikrofónu. Nie je možné robiť akékoľvek zvukové záznamy či obrazové záznamy vyučovacích hodín bez súhlasu učiteľa!
      • Žiaci dodržiavajú zásady slušnej a korektnej elektronickej komunikácie.         
      • Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia, pravidlá a podmienky hodnotenia práce ako počas prezenčnej výučby.
      • Žiak je povinný dodržiavať určené termíny na vypracovanie úloh a projektov. Pokiaľ žiak nedodrží daný termín, považuje sa to za nesplnenú úlohu.

      Na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a z Dodatku č.2 Zásady hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v I. štvrťrok  školského roka 2020/2021 (dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke školy v záložke Dištančné vzdelávanie) upozorňujeme:

      V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením.

      Ak žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením neplnenia cieľov v neklasifikovanom vyučovacom predmete alebo bol hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky slovom „neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel.

      Ak najviac z dvoch vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku, má žiak základnej školy prospech nedostatočný, v slovnom hodnotení nesplnil ciele vyučovacieho predmetu  alebo  bol  hodnotený  podľa  §  18  ods.  10  vyhlášky  slovom  „neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel, môže vykonať opravnú skúšku, a to najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý polrok.

       

      Trnovec nad Váhom 15.01.2021                                                       Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                      riaditeľka školy

     • Oznam

     • Minister školstva Branislav Gröhling dňa 14.01.2021 uviedol, že deti a žiaci sa

      od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia.

      Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

      Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení .

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_z_08.01.2021.pdf

      Prevádzkové (personálne) dôvody neumožňujú návštevu v našej materskej škole a v ŠKD deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

      Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň.

       „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“ uzavrel minister školstva B. Gröhling.

       

      Škola Vás o nových zmenách vyplývajúcich z epidemiologickej situácie a z informácií z MŠVVaŠ SR  bude informovať !

     • Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie od 11.01.2021

     • Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 5. - 9. ročníka , že práve prebieha dotazníkový prieskum pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie od 11.01.2021. 

      Z dôvodu dodržania termínov nahlasovania výsledkov prieskumu ministerstvu školstva a ministerstvu vnútra SR a následného zabezpečenia regionálneho testovania Vás dôrazne žiadame o dodržanie termínu vyplnenia dotazníku do 20.12.2020 do 23,59 hod., ktorý slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

      Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie (podľa „COVID AUTOMATU“ spracovaného Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorého platnosť sa predpokladá od začiatku roka 2021) je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že v okrese, v ktorom má škola sídlo bude potrebné vykonať:

      Regionálne testovanie
      Deti materských škôl a 1. stupňa základných škôl pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania bez testovania. Zároveň sa testovania nezúčastňujú žiaci základných a stredných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s výnimkou škôl s mimoriadne nadanými žiakmi).
      V prípade, že okres v ktorom má škola sídlo (pracovisko), sa na základe regionálnych indikátorov dostane do fázy II. alebo III. stupňa varovania, pokračuje prezenčná výučba len pre otestovaných žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti:
      - 2. stupňa základných škôl,
      - 2. stupňa základných škôl pre mimoriadne nadané deti,
      - stredných škôl vrátane stredných škôl pre nadané deti.
      Zamestnanci škôl a školských zariadení sa zúčastňujú regionálneho testovania, aby mohli pokračovať v prezenčnom vyučovaní resp. v práci v škole či v školskom zariadení 
      .

      Navrat_do_skol_manual.pdf

      Zakonny_zastupca_cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

      Zamestnanec_cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

      ​​​​​​​https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
     • Informácie pre žiakov 5.- 9.ročníka a ich zákonných zástupcov

     • Na základe zisťovania záujmu zákonných zástupcov žiakov 5. - 9. ročníka o nástup na prezenčnú formu vzdelávania v decembri 2020 s preukázaním negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID 19 Vám oznamujeme, že neobnovujeme školské vyučovanie v 5. - 9.ročníku.

      Vzdelávanie žiakov bude prebiehať dištančnou formou ako doteraz. Účasť na dištančnom vzdelávaní je povinná!

      Informácia je platná a účinná po dobu, kým nebudú zverejnené iné aktualizácie na webovom portáli MŠVVaŠ SR týkajúce sa obnovenia školského vyučovania.

     • Upozornenie pre žiakov 5.- 9.ročníka a ich zákonných zástupcov

     • Upozorňujeme žiakov 5. - 9. ročníka a ich zákonných zástupcov, že práve prebieha zisťovanie záujmu žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ o nástup na prezenčnú formu vzdelávania v decembri 2020 s preukázaním negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID 19. 

      Žiadame o dodržanie termínu prihlasovania 08.12.2020 do 20,00 hod. kvôli zabezpečeniu výuky zo splnením podmienky testovania žiakov a jedného zákonného zástupcu.  Na základe výsledkov  dotazníka budú ďalšie pokyny aktualizované.

     • Informácie pre zákonných zástupcov platné od 01.12.2020

     • Vážení rodičia,

      RÚVZ v Nitre rozhodnutím nariadilo zákaz prevádzky v I.B a II.A triedy v ZŠ, 2.triedy v MŠ od 23.11.2020 do 30.11.2020 vrátane.

      Pokyny súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom a nástupom dotknutých tried od 01.12.2020:

      1. žiaci I.B a II.A triedy nastupujú na prezenčné vzdelávanie 01.12.2020

      2. deti z 2.triedy MŠ nastupujú do škôlky 01.12.2020

      3. ŠKD  pre IV.A z personálnych dôvodov zrušené 

      4. ranné ŠKD prechádza do hlavnej budovy, deti vstupujú cez vchod A (platí len pre družinárov), pri príchode musia zazvoniť a následne pri dverách bude vykonaný ranný filter

      5. prevádzka ŠKD do 15,00 hod. !

      6. priniesť zo sebou podpísané zákonným zástupcom Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  - nutné predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ a dieťaťa v MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, vrátane víkendov a sviatkov. V prípade, že nemáte možnosť tlače vyhlásenia, je nutné, aby zákonný zástupca prišiel so žiakom ráno do školy a tlačivo vyplnil. Alebo je možnosť zaslania Vyhlásenia o bezinfekčnosti cez Edupage.

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

     • Informácie pre zákonných zástupcov platné od 23.11.2020 do 30.11.2020 vrátane.

     • Vážení rodičia,

      RÚVZ v Nitre rozhodnutím nariaďuje zákaz prevádzky v I.B a II.A triedy v ZŠ, 2.triedy v MŠ od 23.11.2020 do 30.11.2020 vrátane.

      Rozhodnutie_RUVZ.pdf

      Žiadame zákonných zástupcov dotknutých tried a určených zamestnancov školy a škôlky, aby povinne dodržiavali karanténne opatrenia uvedené v danom rozhodnutí.

      ​​​​​​​

      Pokyny súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom:

      1. žiaci I.B a II.A triedy zostávajú doma v karanténe - dištančné vzdelávanie zabezpečené formou elektronickej komunikácie (BEZKRIEDY, EDUPAGE, MESSENGER)

      2. žiaci I.A, III.A, IV.A a žiaci špec.triedy pokračujú ďalej v prezenčnej forme výučby.

      3. deti z 2.triedy MŠ zostávajú doma v karanténe

      4. deti 1. a 3. triedy MŠ pokračujú ďalej vo výučbe prezenčnou formou

      5. ŠKD  pre IV.A z personálnych dôvodov zrušené 

      6. ranné ŠKD prechádza do hlavnej budovy, deti vstupujú cez vchod A (platí len pre družinárov), pri príchode musia zazvoniť a následne pri dverách bude vykonaný ranný filter

      7. prevádzka ŠKD do 15,00 hod. !


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje