• III.A Spoločné čítanie

     • Máme tu marec  mesiac knihy. Pri tejto príležitosti sme pre žiakov pripravili aktivity. Ich cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o detskú literatúru

     • Organizácia príchodu žiakov do školy 22.03.2021

     • ORGANIZÁCIA PRÍCHODU  ŽIAKOV DO ŠKOLY 22.03.2021 

      (aktualizované v súvislosti s realizáciou testovania žiakov)

       

      Testovanie žiakov

      • pravidelné  testovanie ( týždenný interval testovania - každý pondelok) prostredníctvom antigénových testov zo slín vhodných pre školákov – COVID-19 Antigen Saliva Test Kit (Colloidal Gold) je dobrovoľné, určené žiakom, ktorých zákonný zástupca podpísal súhlas,
      • nie sú to testy na vyplachovanie a kloktanie z príspevku Ministerstva vnútra SR. Tieto kloktacie testy MŠVVaŠ SR budú určené primárne žiakom II.stupňa,
      • pri tomto testovaní je potrebné, aby si žiak odpľul do určenej nádobky (testovaná biologická vzorka),
      • odber a test z danej vzorky  realizuje zdravotnícky personál, administráciu testovania zabezpečujú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,
      • v prípade pozitivity u žiaka sa zákonný zástupca riadi platnými usmerneniami a bezodkladne kontaktuje lekára. Pozitívny žiak sa nemôže zúčastniť výchovno – vzdelávacieho procesu a v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu pri testovaní, žiak zostáva v izolácii do jeho príchodu.
      • po otestovaní sa nebudeme vydávať žiadny certifikát, celý proces je potrebný pre zabezpečenie, čo najväčšieho bezpečia žiakov a vyučovacieho procesu.

      Organizácia príchodu a testovania

      Časový harmonogram príchodu jednotlivých tried do školy 

      • 7.25 h    I. A, I.B – vchod A (hlavný vchod) 
      • 7.40 h    II. A  – vchod A (hlavný vchod)

       

      • 7.25 h   III. A – vchod B (bočný vchod)
      • 7.40 h   IV. A + špec.trieda – vchod B (bočný vchod)

      Vstup do budovy školy bude pre žiakov ranného šk. klubu zabezpečený vchodom A 

      • Pri vchode preberie ped.zamestnanec  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  s nahliadnutím negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní  alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania,
      • žiak po dezinfekcii rúk a meraní teploty postupuje na miesto určené k testovaniu – odberu vzorky, 
      • žiak následne počká na určenom mieste na výsledok (rodič čaká pred budovou a dodržiava zásadu R O R), po negatívnom výsledku sa žiak ide prezuť a pokračuje vo výchovno- vyučovacom procese

      Spolu to zvládneme

                                                                                             Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

       

     • Testovanie zo slín - príhovor starostu obce Mgr. Olivera Berecza

     • TESTOVANIE ZO SLÍN - PONDELOK 22.3.2021

      Máme za sebou prvý týždeň znovuotvorenia brán našej školy. Ako sme avizovali, radi by sme pravidelne testovali deti, ktoré chodia do školy. Keďže si však uvedomujeme, že nám známe testovanie nie je veľmi príjemné, tak sme si vybrali testovanie zo slín. Nejedná sa o kloktanie, vytieranie, ani inak nepríjemný spôsobom testovania. Pri tomto testovaní je potrebné, aby dieťa si odpľulo do na to určenej nádobky a nič viac spraviť nemusí. O všetko ostatné sa postará zdravotnícky personál, ktorý zrealizuje z takejto vzorky test. Uvedomujeme si, že sa nejedná o najvkusnejší spôsob, avšak je to spôsob, ktorý je najmenej nepríjemný pre testované dieťa a o to nám v tomto prípade išlo.

      Testovania sa zúčastnia len deti rodičov, ktorý nám dali písomný súhlas s testovaním. Rovnako ako sme avizovali, testovanie je dobrovoľné. Verím, že v záujme ochrany zdravia bude veľká väčšina súhlasiť s týmto spôsobom. Môžete nám veriť, že sme zvážili komplexne všetky pre a proti a ak chceme, aby boli naše deti a aj zamestnanci v čo najväčšom bezpečí, tak tento spôsob je najmenej bolestivý.

      Po otestovaní dieťa bude ďalej pokračovať vo vyučovacom procese. Ak by bol výsledok testu pozitívny. Pevne veríme, že sa tak nestane, ale ak by sme mali aj takýto prípad, tak bude okamžite upovedomený zákonný zástupca. Odporúčame v tomto prípade okamžite kontaktovať lekára, aby určil ďalší postup. Po otestovaní nebudeme vydávať deťom žiadne certifikáty, celý proces je potrebný pre zabezpečenie čo najväčšieho bezpečia detí a vyučovacieho procesu.

      Veríme, že prvé takéto testovanie, ktoré prebehne už tento pondelok 22.3.2021 už pred nástupom do školy prebehne čo najlepšie. Zároveň veríme, že ďalší týždeň bude podiel rodičov, ktorý nedajú otestovať svoje dieťa čo najmenší. Plánujeme takto postupovať každý pondelok, kým to epidemiologická situácia bude vyžadovať. Testovanie je v záujme všetkých, aby sme sa čo najviac snažili vyhnúť ochoreniu, karanténe a pod.

      Prosím Vás všetkých o čo najzodpovednejší prístup, aby sme aj naďalej mali bezpečnú obec. Zároveň Vás prosím aj o zhovievavosť a spoluprácu, predsa len v krátkej dobe bude potrebné otestovať väčšie množstvo detí.

      Na záver by som rád ubezpečil rodičov detí 2. stupňa, že intenzívne pracujeme na tom, aby sa aj tieto deti mohli čo najskôr vrátiť do vyučovacieho procesu, avšak aktuálne platný COVID automat, dosť komplikuje spôsob návratu. Z tohto dôvodu musíme riadne zanalyzovať a prehodnotiť každý krok, aby sme minimalizovali riziko pre deti, zamestnancov a aj rodiny.

      Prajem každému všetko dobré, veľa zdravia a spolu to zvládneme.

     • Otvorená škola, a čo ďalej? - príhovor starostu obce

     • Príhovor starostu obce Trnovec nad Váhom Mgr. Olivera Berecza

      Tento týždeň sme po dlhej dobe otvorili brány pre 1. stupeň základnej školy, materská škola fungovala dlhodobejšie v čiastočnom režime. Môžeme vás ubezpečiť, že pre bezpečnosť detí a zamestnancov sme spravili a stále robíme maximum. Zároveň sa spoliehame na vašu zodpovednosť, že pri akomkoľvek podozrení na ochorenie svoje dieťa nedáte na čas do triedy.

      Uvažovali sme nad tým, ako ešte viac zabezpečiť ochranu zdravia v našej škole a materskej škole. Po zrelej úvahe sme sa zhodli na tom, že najideálnejšie by bolo zabezpečiť pravidelné otestovanie detí. Áno, viem, teraz väčšina z vás sa chytila za hlavu. Prosím, čítajte do konca. Nemáme v pláne žiadne nepríjemné testy, žiadne špáranie sa v nose, a ani žiadne kloktanie. Máme dojem, že všetky tieto metódy sú pre deti nevhodné a stresujúce. Máme v pláne testovať deti antigénovými testami zo slín.

      Presný postup vám prezradíme v najbližších dňoch. Očakávame totiž dodanie týchto testov. Jedná sa o testovanie, ktoré je vhodné pre deti, pretože na vyhodnotenie nám postačuje slina. Tu by som si však dovolil apelovať na vašu zodpovednosť a ochotu. Nikto z nás nemá záujem vaše deti stresovať, či z nich robiť nejaké „pokusné králiky“. Našou snahou je, aby sme mali istotu, že bezpečie a ochrana zdravia detí, rodičov a zamestnancov je na maximálnej možnej úrovni. Preto vás prosím, keďže testovanie je úplne dobrovoľné (nie tak, ako sme zvyknutí), dajte svoje deti týmto spôsobom otestovať. Ak sa nám to osvedčí, máme v pláne takéto testovanie robiť 1 krát do týždňa. Prosím, spravme to pre naše rodiny, pre našu komunitu, aby sme sa nemuseli obávať ochorenia a pod. Viem, že už sme všetci frustrovaní, nahnevaní a skeptickí, avšak každý krok, ktorý dobrovoľne spravíme k ochrane zdravia, je správnym krokom. Preto, prosím, robme tieto kroky spoločne a dobrovoľne. Bližšie informácie poskytneme hneď po naskladnení testov, máme v pláne toto testovanie zrealizovať v čo najkratšej možnej dobe.

      Prajem vám všetko dobré a veľa zdravia.

      Spolu to zvládneme

     • Súťaž autorskej poézie a prózy - Marec mesiac knihy

     • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 vyhlasuje súťaž autorskej poézie a prózy v rámci Marca - mesiaca knihy. Žiaci, ktorí sa vzdelávajú prezenčnou formou postupujú podľa pokynov na plagáte a usmernení jednotlivých triednych učiteľov. Žiaci, ktorí sa vzdelávajú dištančnou formou, dostanú informácie ohľadne súťaže cez portál Bezkriedy a svoje súťažné práce zasielajú na email školy info@zstrnovecnv.sk do 30.03.2021.

     • Zápis do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022

     • OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

      ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spojenej so šírením koronavírusu COVID-19 a usmernení ministerstva školstva sa zápis do 1. ročníka ZŠ koná na termín od 12. apríla do 14. apríla 2021.

      Priebeh zápisu

      Zápisy bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zápis bude prebiehať formou online prihlášky, ktorú je možné nájsť na našej webovej stránke v záložke  Zápis do 1.ročníka, kde sú umiestnené základné informácie k zápisu a  kde sa nachádza uvedený odkaz na Elektronickú prihlášku.

      V mimoriadnych prípadoch je možné zápis uskutočniť v priestoroch školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Na našej škole sa uskutoční v dňoch: 
      12.04. - 14.04. 2021 / pondelok - streda / v čase od 1400 do 1530 hod. Na zápis je potrebné doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami - o presnom termíne overenia údajov Vás budeme informovať na našej web stránke.

      Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do prvého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

      Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast najneskôr do 15. júna 2021.

      Na školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, ale len ak pôjde o dieťa:

      - ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021,

      - nedosiahne školskú spôsobilosť,

      - pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a

      - vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

      V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk. Elektronická prihláška bude sprístupnená  12. apríla 2021.

       

      Oznam_pre_rodicov_buducich_prvakov.pdf

      Usmernenie_k_zapisu_a_prijimaniu_deti_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf

       

                                                                                                                      Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

     • Aktualizácia pokynov k obnoveniu prevádzky ZŠ od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      práve sme aktualizovali Pokyny upravujúce postupy, organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania od 15.03.2021 na základe dotazov zákonných zástupcov žiakov. Žiadame Vás o pozorné preštudovanie Dodatku č. 6, prílohy č. A a prílohy č. B. Prípadné prevádzkové zmeny ovplyvnené víkendovým testovaním budú zverejnené na web stránke školy okamžite. Preto Vás žiadame o pravidelné sledovanie našej web stránky.

     • Obnovenie prevádzky ZŠ od 15.03.2021

     • Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania

      I.stupňa základnej školy, špeciálnej triedy a školského klubu detí

      od 15.03.2021

       

      Všeobecné informácie
      Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia 
      podľa:
      a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021),
      b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov 
      pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR 
      v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,
      c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, 
      vyhláškami ÚVZ SR,
      d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, 
      avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno_vzdelávacieho procesu 
      v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

       

      Podmienka vstupu žiakov do priestorov školy je povinné vyplnenie tlačiva: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (umiestnené na webovej stránke školy – tlačivo 11/a), ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania.

      Kontrolu vykoná riaditeľkou školy v súlade s GDPR písomne poverená oprávnená osoba (učiteľ/vychovávateľka).

      Zákonný zástupca následne vždy po vypršaní platnosti negatívneho výsledku testu na COVID-19 odovzdá ,,Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ poverenej osobe.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný, možný je len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy alebo žiaka školy.

      Povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno - vzdelávacieho procesu v interiéri i v exteriéri školy platí pre všetkých žiakov, od 15. 3. 2021 pre zamestnancov školy nosenie respirátora FFP2.

      Žiak má vždy jedno rúško náhradné, odložené v skrinke, príp. v školskej taške.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby zabezpečili na každý deň pre svoje dieťa dve rúška. Škola nesupluje povinnosti zákonného zástupcu pri zabezpečovaní rúšok!

      Zabezpečenie prevádzky školy pri prezenčnej forme vzdelávania:

      1. - 4. ročník a špeciálna trieda

      • Vstup do budovy školy bude pre žiakov ranného šk. klubu zabezpečený vchodom A
      • Príchod žiakov do školy – príloha A
      • Prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu  - príloha B
      • Pred vstupom do budovy školy sa bude vykonávať ranný filter meranie teploty, dezinfekcia rúk.
      • Dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško).
      • Opakovane upozorňovať  žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      • Výchovno-vzdelávací proces a s ním spojené aktivity  ak bude  možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.
      • Počas prestávok sa budú žiaci i tr. učitelia zdržiavať len vo svojich triedach.
      • Prestávky medzi hodinami v danej triede budú pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri a minimalizovaním kontaktov medzi triedami i jednotlivcami.
      • Telesná a športová výchova sa bude realizovať len v exteriéri pokiaľ to počasie dovolí, v prípade nepriaznivého počasia ostanú žiaci v kmeňovej triede. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa nevyužívajú.
      • Hudobná výchova sa bude vyučovať len teoreticky.

      ŠKD

      • Prevádzka ŠKD bude od 6. 30 do 15. 30. hod.
      • Z prevádzkových dôvodov súvisiacich s nepremiešavaním skupín v ŠKD (možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov) je ŠKD IV.A zrušené.
      • Ranné ŠKD bude v hlavnej budovy, žiaci vstupujú cez vchod A (platí len pre družinárov), pri príchode musia zazvoniť a následne si pri dverách vydezinfikujú ruky. Po prezutí idú rovno do svojej triedy. Na chodbách je zabezpečený dozor p. vychovávateľkami. Tie budú vykonávať ranný filter.
      • Poobedný ŠKD bude realizovaný pre každú triedu samostatne. Každé oddelenie bude mať svoju vychovávateľku a prideleného pedag. zamestnanca.
      • Oddelenie ŠKD I.A a I.B bude v hlavnej budove.
      • Oddelenie ŠKD II.A a III.A bude v budove ŠKD.
      • Poplatok za ŠKD - od 01.01.2021 nadobúda účinnosť VZN č.2/2020 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom - . V § 3 bod 1 znie „1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 10,00 Eur.“ Prepočítanú čiastku 6,00 EUR za mesiac marec 2021 je nutné uhradiť do 17.03.2021 vychovávateľkám v jednotlivých oddeleniach v ŠKD. 

      Stravovanie

      • Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené iba pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania a zamestnancov školy.
      • Žiaci I.stupňa a špec.tr. (žiaci prijatí na stravovanie od zač.šk.roka), budú automaticky prihlásení od 15. 3. 2021. Rodičia, ktorých deti sa nebudú zúčastňovať prezenčnej výučby, alebo nebudú mať záujem o stravovanie sú povinní svoje dieťa odhlasovať/prihlasovať zo stravy obvyklým spôsobom do 14,00 hod. deň vopred a v pondelok do 7,00 hod. 
      • Pri vstupe do školskej jedálne si žiaci dôkladne umyjú ruky vodou  a mydlom z dávkovača, utrú do jednorázových papierových vreckoviek pod dozorom pedagogického zamestnanca (triedny učiteľ, vychovávateľka, zastupujúci pedagogický zamestnanec) vždy podľa stanoveného časového harmonogramu.
      • Do ŠJ vstupujú žiaci s nasadeným rúškom, ktoré si dávajú dole iba počas konzumácie jedla.
      • Žiaci dodržiavajú zonáciu priestorov jedálne pri sedení za stolmi podľa tried.
      • Žiaci pri výdajnom okienku dodržiavajú rozostupy.
      • Pokrmy vydáva personál vrátane samostatne zabalených príborov. Polievku nakladá žiakom pridelený personál.
      • Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb je do školskej jedálne prísne zakázaný!
      • Obedy sa nevydávajú žiakom do obedárov!            

      Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt s triednou učiteľkou ohľadne vzdelávania. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní,
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa druhého bodu, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,
      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID 19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Toto usmernenie riaditeľky školy sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy. Zároveň platia aktuálne epidemiologické opatrenia.

      Usmernenie je možné meniť vzhľadom na novozistené okolnosti.

      Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!!!

       

      Dokumenty na stiahnutie:

      Dodatok_c.6_Pokyny_upravujuce_postupy__organizaciu_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania.pdf

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ZS_s_MS_Trnovec_nad_Vahom_302.docx

      Priloha_A_-_ORGANIZaCIA_PRICHODU_ZIAKOV_DO_SKOLY.pdf

      Priloha_c._B_ROZVRH_od_15.03.2021.pdf

      Informovanie_pre_vstup_do_priestorov_prevadzkovatela.pdf

       

      V Trnovci nad Váhom, 12. 3. 2021                                                         Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                          riaditeľka školy

       

     • Obnovenie prevádzky v MŠ od 15.03.2021

     • Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a obnovenia prevádzky materskej školy

      od 15.03.2021      Všeobecné informácie

      Pri povolenej prevádzke sa riadime podľa:

      a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021),

      b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

      c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

      d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ

      Otvorenie podmieňuje veľmi prísne dodržiavanie  všetkých protipandemických a epidemiologických podmienok.

      Podmienka vstupu detí do priestorov MŠ je povinné vyplnenie tlačiva: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní.

      Kontrolu vykoná v súlade s GDPR poverená oprávnená osoba (učiteľka).

      Zákonný zástupca následne vždy po vypršaní platnosti negatívneho výsledku testu na COVID-19 odovzdá ,,Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ poverenej osobe.

      Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je zakázaný,  možný je len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy  alebo dieťaťa.

      Rodičia, ktorých dieťa nastupuje v tomto období do MŠ, musia počítať s určitým zdržaním pri odovzdaní a preberaní dieťaťa aj s ďalšími mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre toto obdobie  a v plnej miere ich rešpektovať.

      • Prevádzka MŠ bude maximálne 9 hodín t. j. od 6:30h do 15:30h. O 15:30h sa budova zamyká.
      • Rodičia vstupujú do budovy postupne (max.1 zákonný zástupca a 1 dieťa v každej šatni.
      • Ráno pri príchode do MŠ budú rodičia vstupovať do šatní po povinnom vydezinfikovaní rúk (deti a rodič),  s prekrytím tváre respirátorom (sprevádzajúca osoba).  Dieťaťu bude každý deň meraná teplota a rodič bude vypisovať pri prvom nástupe ( a po 3 dňoch neprítomnosti ) prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
      • Pri prvom nástupe dieťaťa odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov .
      • Dieťa môže do MŠ priviesť a takisto z MŠ vyzdvihnúť spravidla  osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti s negatívnym testom, alebo predložením výnimky z testovania pre prevádzkovateľa .
      • Dieťa prichádza v rúšku a prináša si náhradné rúško, ktoré bude uložené v skrinke. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia mať rúška. (iba ak by si to rodič nevýslovne žiadal).

      Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného učiteľa a zástupcu MŠ o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok z MŠ vylúčené.

      Tieto pokyny riaditeľky školy sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky MŠ. Zároveň platia aktuálne epidemiologické opatrenia.

      Usmernenie je možné meniť vzhľadom na novozistené okolnosti.

      Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!!!

      O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


      Dokumenty na stiahnutie:

      Pokyny_upravujuce_postupy__organizaciu_a_obnovenie_prevadzky_materskej_skoly_od_15.03.2021.pdf

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ZS_s_MS_Trnovec_nad_Vahom_302.docx

      Informovanie_pre_vstup_do_priestorov_prevadzkovatela.pdf


      V Trnovci nad Váhom, 11. 3. 2021                                               Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                              riaditeľka školy                                                                                                          

     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov I.stupňa a špec.triedy

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov I.stupňa a špec.triedy, že od 15.03.2021 sú žiaci automaticky nahlásení na stravovanie. Pokiaľ nemáte záujem o stravovanie je nutné odhlásiť žiaka telefonicky u vedúcej školskej jedálne alebo cez aplikáciu edupage do 11.03.2021 do 10,00 hod.

     • Zisťovanie záujmu žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ a špec.triedy o nástup na obnovené prezenčnú formu vzdelávania od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      práve sme spustili zisťovanie záujmu žiakov I.stupňa a špec.triedy o nástup na obnovené prezenčné vyučovanie od 15.03.2021 s preukázaním negatívneho výsledku antigénového testu alebo PCR testu nie starším ako sedem dní jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti.

      Žiadame Vás o dodržanie  termínu zahlasovania  ( do 11.03.2021 10,00 hod.) z dôvodu zabezpečenia prevádzky v školskej jedálni, v ŠKD a prevádzky ZŠ. Žiakom 4.ročníka sa z prevádzkových dôvodov ŠKD ruší.

      Podrobnejšie informácie o obnovení prevádzky ZŠ, ŠKD a ŠJ zverejníme vo štvrtok (11.03.2021) .

       


      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.


      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
      1. im bola nariadená karanténa/izolácia,
      2. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
      3. ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.


      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. 

      Vážení rodičia,

      obnovením prezenčného vzdelávania 15.03.2021 dištančné vzdelávanie pre I.stupeň a špec.triedu sa realizovať nebude.

       

     • Informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov

     • Na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2. 2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 28. februára 2021. Jedným z opatrení bolo aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce. 

      Týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni umožňuje prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. 

      Pre našu základnú školu platí aj naďalej pôvodný oznam z 26.02.2021 vyplývajúc zo stanoviska RÚVZ v Nitre:

      Prevádzka materskej školy zostáva tak ako doteraz pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. V termíne 1.3. - 5.3.2021 majú žiaci základnej školy jarné prázdniny.

      Od 08.03.2021 sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní I.,II.stupňa a špeciálnej triedy.

      Žiadame Vás o pravidelné sledovanie našej webovej stránky.

       

     • Dôležitý oznam pre žiakov a ich zákonných zástupcov

     • Na základe stanoviska RÚVZ v Nitre, ktoré neodporúča otváranie škôl a školských zariadení na území okresu Šaľa Vám oznamujeme, že zostávajú v platnosti všetky opatrenia bez zmeny minimálne do 15.3.2021. To znamená, že sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní I., II. stupňa a žiakov špeciálnej triedy, prevádzka materskej školy zostáva tak ako doteraz pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. V termíne 1.3. - 5.3.2021 majú žiaci základnej školy jarné prázdniny. Od 08.03.2021 sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Stanovisko_RUVZ_SKOLY_25_02_2021_NR_SA_ZM.pdf

     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny - Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

      Termín prázdnin : 01. marec - 5 marec 2021

     • Z dnešnej pošty...

     • ...aj dištančné vzdelávanie sa dá spestriť. Počas fašiangov naši prváčikovia mali vyučovanie v maskách...

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje