• Informácie pre zákonných zástupcov žiakov 8. a 9.ročníka týkajúce sa testovania spojené s návratom do školy od 19.04.2021.

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 s účinnosťou od 19.04.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku. Podmienka prezenčnej formy vzdelávania žiakov je potvrdenie negatívneho výsledku testu žiaka 8., 9. ročníka a jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s nim žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní (alebo potvrdená výnimka). 

      Pre ostatné ročníky na II.stupni ZŠ na základe daného rozhodnutia sa obnoví prezenčná foma vzdelávania v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v ramci COVID AUTOMATU od 26.04.2021

      Ročníky 5. - 7. sa od 19.04.2021 do 25.04.2021 vzdelávajú dištančnou formou.

      Škola pre žiakov 8. a 9. ročníka (aj ostatných žiakov II.stupňa ZŠ) nerealizuje testovanie. Z dôvodu pretestovania žiakov 8. a 9.ročníka a jedného zákonného zástupcu Vám zdieľame informácie z web stránky Obce Trnovec nad Váhom:

      Oznamujeme obyvateľom, že v sobotu, 17. apríla 2021 Obec Trnovec nad Váhom pripravuje testovanie prednostne pre:

      • žiakov 2. stupňa základnej školy
      • rodičov žiakov základnej školy
      • možnosť otestovať sa majú všetci, ktorí potrebujú potvrdenie o vykonaní testu nie staršie ako 7 dní

      Odberové miesto:

      Miestne kultúrne stredisko: čas testovania

      • sobota 8.00 – 15.00 h. (obedná prestávka 12.00 – 12.45)

      POSLEDNÝ ODBER VŽDY 15 MINÚT PRED PRESTÁVKOU ALEBO UZAVRETÍM ODBERNEJ MIESTNOSTI!

      PREDNOSTNE BUDÚ OTESTOVANÍ OBYVATELIA S TRVALÝM POBYTOM V OBCI TRNOVEC NAD VÁHOM.

      Čo si treba k testovaniu priniesť:

      Občania od 15 rokov:  občiansky preukaz (v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas), telefónne číslo mobil alebo pevná linka (tel. číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii).

      Deti do 15 rokov: kartička poistenca, resp. rodný list

      Podobne ako pri plošnom testovaní majú záujemcovia možnosť zaregistrovať sa na testovanie prostredníctvom formulára, ktorý nájdete  na https://www.trnovecnadvahom.sk/rezervacia/118/testovanie-obyvatelov

      Zároveň upozorňujeme, že možnosť zaregistrovať sa online môžu záujemcovia využiť do piatku, 16. apríla do 12.00 h. Po tomto termíne online registrácia nebude možná.

      Záujemcovia, ktorí online registračný systém nevyužijú, budú testovaní priebežne.


      Rozhodnutie ministra školstva:

      rozhodnutie_ministra_skolstva(1).pdf

      Ďalšie informácie súvisiace s návratom žiakov 8. a 9.ročníka do školy budú zverejnené na web stránke školy do 16.04.2021.

     • Dodatok č. 7 - Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania od 12.04.2021

     • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

      Dodatok č. 7

      Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania

      od 12.04.2021


      Všeobecné informácie

      Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:

      a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 12.04 2021),

      b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú  zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

      c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

      d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.


      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/11929:1-A1810 s účinnosťou od 12. apríla 2021 sa

      obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni a špeciálnych základných školách.

      Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.


      ORGANIZÁCIA PRÍCHODU  A DOBROVOĽNÉHO TESTOVANIA  

      ŽIAKOV  I.stupňa

      Na začiatku týždňa, z dôvodu plynulejšieho priebehu testovania a preberania tlačív prichádzajú žiaci  (okrem žiakov rannej ŠKD)

      • od 7.25 hod.    – vchod C  (predný  vchod do telocvične)

      V ostatné dni prichádzajú žiaci  vchodom B.

      Preberania Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní  alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania.

      Kontrolu vykoná riaditeľkou školy v súlade s GDPR poverená oprávnená osoba (učiteľ/vychovávateľka) – v priestoroch vstupu do telocvične.

                                            !!!!! Bez týchto tlačív nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy!!!!

      Testovanie žiakov – bude prebiehať  v budove telocvične (MOM)

      1. pravidelné  testovanie prostredníctvom antigénových testov zo slín vhodných pre školákov – COVID-19 Antigen Saliva Test Kit (Colloidal Gold) je dobrovoľné, určené žiakom, ktorých zákonný zástupca podpísal súhlas,
      2. nie sú to testy na vyplachovanie a kloktanie z príspevku Ministerstva vnútra SR. Tieto kloktacie testy sú určené primárne žiakom II.stupňa,
      3. pri tomto testovaní je potrebné, aby si žiak odpľul do určenej nádobky (testovaná biologická vzorka),
      4. odber a test z danej vzorky  realizuje zdravotnícky personál, administráciu testovania zabezpečujú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,
      5. v prípade pozitivity u žiaka sa zákonný zástupca riadi platnými usmerneniami a bezodkladne kontaktuje lekára. Pozitívny žiak sa nemôže zúčastniť výchovno – vzdelávacieho procesu a v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu pri testovaní, žiak zostáva v izolácii do jeho príchodu,
      6. po otestovaní sa nebude vydávať žiadny certifikát, celý proces je potrebný pre zabezpečenie čo najväčšieho bezpečia žiakov a vyučovacieho procesu.


      Pozor zmena !!!

       Školská dochádzka sa obnovuje pre všetkých žiakov I.stupňa a špeciálnej triedy


      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa .  Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za  zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky.
      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1., žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.


      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,
      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠKOLY PRI PREZENČNEJ FORME VZDELÁVANIA, ŠKD a ŠJ  - zostáva podľa Dodatku č.6

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

      Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Tieto pokyny riaditeľky školy sa vzťahujú na základné prevádzkové podmienky školy. Zároveň platia aktuálne epidemiologické opatrenia. Pokyny je možné meniť vzhľadom na novozistené okolnosti.

      Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!!!


      Na stiahnutie:

      Dodatok_c._7_Pokyny_upravujuce_organizaciu_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania_od_12.04.2021.pdf


      V Trnovci nad Váhom, 9.4.2021                                                                     Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                                  riaditeľka školy     • Zápis do 1.ročníka - Ako podať prihlášku - postup

     • Zápis do 1.ročníka na školský rok 2021/2022

      Termín zápisu : od 12. apríla do 14. apríla 2021.

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

      a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

      Vážení rodičia, ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2021  šesť rokov, je Vašou povinnosťou zapísať ho na základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. v pokračovaní  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (o tzv.odklade školskej dochádzky)  alebo sa u Vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup .

      Legislatíva k zápisu deti

      • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
      • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
      • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
      • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

      V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spojenej so šírením koronavírusu COVID-19 a usmernení ministerstva školstva sa Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022  uskutoční elektronickou formou v termíne bez osobnej prítomnosti detí formou online prihlášky, ktorú je možné nájsť na školskom webe: 

       - v záložke  Zápis do 1.ročníka - Elektronická prihláška.

      V tomto termíne je potrebné elektronicky doručiť škole tieto dokumenty.

       

      V mimoriadnych prípadoch ( ak neviete poslať prihlášku elektronicky) je možné zápis uskutočniť bez prítomnosti dieťaťa v priestoroch školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Na našej škole sa uskutoční v dňoch: 
      12.4. - 14.4. 2021 / pondelok - streda / v čase od 1400 do 1530 hod. Na zápis je potrebné doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

       

      Prosíme,

      vo všetkých dokumentoch používajte diakritiku!

      Vami zadané údaje sa automaticky preklápajú do školského informačného systému, teda  aj s chybami!

       

      Jednoduchý postup

      ako zvládnuť zápis svojho dieťaťa z pohodlia domova

       

      1.KROK Rodný list svojho dieťaťa si oskenujete, prípadne odfoťte do mobilného telefónu a uložte.

      2.KROK Otvorte si stránku https://zstrnovecnv.edupage.org/register/ a vyplňte online prihlášku. Pri písaní používajte diakritiku a po zadaní údajov prihlášku dôsledne skontrolujte. K prihláške pripojte naskenovaný rodný list. Prihlášku odošlite. Prihlášku netreba tlačiť, podpisovať ani skenovať!

      Po odoslaní prihlášky Vám príde správa o jej odoslaní. Ak Vám budú v prihláške chýbať nejaké údaje na Vami uvedený email pošleme upozornenie.

      3.KROK stiahnite si Žiadosť o prijatie na primárne vzdelávanie  (dokument č.1), vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Prihlášku netreba podpisovať ani skenovať!

      4.KROK Ak chcete svoje dieťa umiestniť do ŠKD, stiahnite si prihlášku do ŠKD (dokument č.2) , vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Prihlášku netreba podpisovať ani skenovať!

      5.DOBROVOĽNÝ KROK  Ak chcete, aby Vaše dieťa pokračovalo v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole (tzv.odklad) stiahnite si Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho  vzdelávania (PPV) (dokument č. 3), vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Žiadosť netreba podpisovať ani skenovať!

      Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do prvého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast najneskôr do 11. júna 2021.

      Na školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, ale len ak pôjde o dieťa:

      - ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021,

      - nedosiahne školskú spôsobilosť,

      - pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

      6.KROK HOTOVO, zápis je uskutočnený.

       

      Formuláre na stiahnutie:

      Dokument č.1

      Ziadost_o_prijatie_na_primarne_vzdelavanie(1).docx

      Dokument č.2

      skd_prihlaska_formular.docx

      Dokument č. 3

      Ziadost_o_pokracovanie_v_povinom_predprimarnom_vzdelavani.docx - (tzv.odklad) - podľa potreby

       

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami - o presnom termíne overenia údajov Vás budeme informovať na našej web stránke.

      V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk.

      Elektronická prihláška bude sprístupnená  12. apríla 2021.

      Zapis_do_1.rocnika_informacie_a_postup_prihlasovania.pdf

       

       Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov I.stupňa a špec.triedy

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že po Veľkonočných prázdninách sa pokračuje v prezenčnej forme vyučovania žiakov I.stupňa a špec.triedy podľa doterajších pokynov. Vyplnené a podpísané tlačivá čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti s preukázaním negatívneho testu zákonného zástupcu, alebo platnej výnimky, prinesú žiaci so sebou 07.04.2021. Tlačivo čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaci dostali v stredu 31.03.2021 od svojich triednych učiteliek, alebo ho nájdete na našej web stránke v sekcii Rodičovský infoservis.

      Ďalšie informácie  ohľadne  obnovenia prezenčného vzdelávania žiakov II.stupňa Vám poskytneme v priebehu budúceho týždňa po Veľkonočných prázdninách.

      Želáme Vám krásne a pokojné Veľkonočné sviatky.

      Rozhodnutie_ministra_s__kolstva_z_30.03.2021.pdf

      https://www.minedu.sk/zmena-rozhodnutia-ministra-z-30-3-2021/

       

     • Veľkonočné prázdniny

     • Posledný deň vyučovania pred prázdninami : 31. marec 2021 (streda)

      Termín prázdnin: 1. apríl - 6. apríl 2021

      Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. apríl 2021 (streda)

     • Deň učiteľov

     • Vážení kolegovia,

      pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujem všetkým učiteľom, vychovávateľkám a  zamestnancom základnej, materskej školy a školskej jedálne v Trnovci nad Váhom, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale aj srdce práci s deťmi – pre deti – deťom. Prajem im veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.

       

      Dnes majú učitelia veľký deň

      a ja im poďakovať chcem.

      Do každej učiteľskej ruky kyticu dám,

      aby všetci vedeli, že ich rada mám.

       

      Mgr. Miriam Žigová, riaditeľka školy

       

     • TESTOVANIE 1. STUPEŇ ZŠ + PRÍPRAVA V MŠ

     • TESTOVANIE 1. STUPEŇ ZŠ + PRÍPRAVA V MŠ - príhovor starostu obce Mgr. Olivera Berecza

      Priatelia, v pondelok sme prvýkrát realizovali otestovanie žiakov 1. stupňa antigénovými testami zo slín. Testovania sa dobrovoľne zúčastnilo 60 detí z prítomných 63. Veľmi pekne ďakujeme, všetkým ktorí sa zapojili. Ako ste mohli vidieť vybrali sme najmenej stresujúci spôsob testovania.

      Spolu s vedením školy robíme všetko pre bezpečnosť Vašich detí a tým pádom aj Vás rodičov. Okrem tohto sme zakúpili germicídne žiariče do každej triedy na 1. stupni ako aj v triedach materskej školy. Jedná sa o uzatvorené žiariče, kde je možná prítomnosť ľudí.

      Zároveň aj na popud rodičov pripravujeme testovanie aj v našej materskej škole. Prikladám aj link na typ testov, ktoré plánujeme použiť aj s videom ako sa používajú. Jedná sa o certifikované "lízankové" testy zo slín. Tieto testy plánujeme použiť s pomocou zákonných zástupcov, bližšie informácie Vám podáme po naskladnení testov. Veríme, že väčšina z Vás využije túto možnosť. Treba si uvedomiť, že prekonanie COVIDu, nie je zárukou toho, že jedinec nemôže ochorenie znova dostať. Z tohto dôvodu a z dôvodu ochrany zdravia Vás, detí a zamestnancov prosíme a veríme, že sa zapojí väčšina z Vás. Aj na priloženom linku a videu vidíte, že sa nejedná o žiadny stresujúci test a bude prebiehať za prítomnosti rodiča, resp. s jeho pomocou.

      Verte, že robíme všetko čo je v našich silách, aby sme zabezpečili bezpečné prostredie.

      Link na testy pre MŠ: https://www.pilulka.sk/v-chek-samoodberovy-test-na-covid...

     • Prevencia školy proti COVID 19

     • Okrem dezinfekcie dotykových plôch, povrchov, predmetov a dodržiavania zásad R-O-R, je pre bezpečnosť a ochranu zdravia dôležité čistenie a dezinfekcia vzduchu od vírusov, baktérií a iných mikroorganizmov. Preto sme v  decembri 2020  zakúpili germicídny čistič vzduchu ATHMOSS 120. Postupne, podľa  finančných možností, sme dokupovali germicídne žiariče SPEKTRA 72W (uzavretý germicídny žiarič) a PROLUX  do tried v materskej škole a v základnej škole. K dnešnému dňu aj vďaka Obce Trnovec nad Váhom máme žiariče v troch triedach MŠ, v piatich triedach ZŠ a čistič vzduchu ATHMOSS 120 na vstupnej dolnej chodbe ZŠ.

      Spolu to zvládneme.

     • I.A - Deň vody

     • Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje