• Deň matiek

     • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. májaDeň matiek je už tradične čas povedať naším mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im naše poďakovanie. Táto doba v momentálnej situácii neumožňuje deťom a žiakom poďakovať mamám verejne ako sme zvyknutí a preto si žiaci našej školy pri tejto príležitosti pre svoje mamičky a staré mamy spolu s pani učiteľkami pripravili krátke video s kultúrnym programom. 

     • Dodatok č.10 - Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania od 03.05.2021

     •      Dodatok č. 10

      Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov I.stupňa  a II.stupňa základnej školy, špeciálnej triedy a školského klubu detí od 03.05.2021


      Všeobecné informácie

      Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia

      podľa:

      a. manuálu „Návrat do škôl 2021“ (od 3.mája 2021),

      b. „Covid školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

      c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

      d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.


      ORGANIZÁCIA PRÍCHODU  ŽIAKOV

      Príchod od 07,25 hod. do 7,55 hod.  

       - vchod B (bočný vchod k šatniam)  

      Podmienka vstupu žiakov do priestorov školy je odovzdanie vyplneného  a podpísaného Vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti (v prílohe)

      - tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti dostali žiaci piatok v škole a  je zverejnené v prílohe tohto oznamu

      - pri  vstupe sa vykonáva ranný filter, dezinfekcia rúk, pri prezúvaní je potrebné dodržiavať pokyny zamestnanca školy týkajúce sa aj 2m odstupov


      ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠKOLY PRI PREZENČNEJ FORME VZDELÁVANIA

      V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č.175/2021, podľa §2 a §3 zostáva nariadenie prekrytia horných dýchacích ciest vo všetkých priestoroch interiérov  použitím rúška, šálu alebo šatky.

      Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri

      Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky a to rúška, šálu alebo šatky majú všetci s výnimkou

      • osôb v exteriéri, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov

      Žiak má vždy jedno náhradné rúško, odložené v skrinke, príp. v školskej taške.              

      Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu upraveného v zmysle Plánu adaptačného a poadaptačného obdobia (II.stupeň). Žiaci boli s rozvrhom oboznámení triednymi učiteľmi v piatok 30.04.2021.

      Telesná a športová výchova sa umožňuje vykonávať žiakom základných škôl v exteriéri, pričom je povolené cvičiť bez rúška za predpokladu dodržiavania min. 3 metrových odstupov medzi žiakmi.

      Učitelia prispôsobia výber cvičení a aktivít tak, aby bol dodržaný odstup aj v prípade individuálnych aktivít a športov. Kontaktné tímové športy (futbal, basketbal, vybíjaná a pod.) nie sú povolené. Vhodné sú cvičenia na stanovištiach (posilňovacie, kompenzačné, strečingové), individuálne športy s využitím maximálnej plochy školských dvorov, prípadne prechádzky. Školské telocvične ani šatne určené na prezliekanie žiakov sa nevyužívajú.

      *ostatné pokyny uvedené v Pokyne č.9  nezmenené


      PREVÁDZKA ŠKD

      Ranná ŠKD bude v budove ŠKD od 6 15 hod. Prevádzka poobednej ŠKD bude v bežnom režime – do 16 00 hod v budove ŠKD.

      Pre žiakov IV.A  sa ŠKD neobnovuje.


      STRAVOVANIE

      Pokyny  k  stravovaniu, prihlasovaniu, odhlasovaniu a poplatky za stravovanie sú uvedené v pokyne č.9 a týmto pokynom č.10 sa nemenia.


      ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania.

      V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe).

      Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Zákonný zástupca v prípade, že u jeho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.                                                                                                

      Pokyny riaditeľky školy upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov vychádzajú s rozhodnutí nadriadených orgánov, platných vyhlášok, opatrení a v ich intenciách majú zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre žiakov a zamestnancov školy.

      Je možné ich meniť vzhľadom na aktualizované rozhodnutia, opatrenia, nariadenia  a vyhlášky.

      Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!


      Prílohy na stiahnutie:

      Dodatok_c._10_Pokyny_upravujuce_organizaciu_vzdelavania__od_03.05.2021.pdf

      Navrat_do_skol_od_03.05.2021.pdf

      Vyhlaska_197_2021_Uradu_verejneho_zdravotnictva.pdf

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka_dietata_o_bezinfekcnosti.docx


      V Trnovci nad Váhom, 30.4.2021                                                                               Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                                              riaditeľka školy

     • Deň Zeme v základnej škole

     • Deň Zeme

       

      „Beda, kto v mori vidí iba vodu,

      kto nepočuje nemú prírodu,

      kto v skalách vidí iba skaly.“

      _____

      Andrej Sládkovič

       

      Tak ako každý rok si na našej škole pripomíname významný, ekologicky motivovaný sviatok - Deň Zeme,  tak ani tento rok nebol výnimkou. Keďže nám Deň Zeme pripadol na štvrtok 22. apríla, rozhodli sme sa niesť celý týždeň v znamení osláv toho výnimočného dňa. Žiaci prvého stupňa a žiaci 8. a 9. ročníka mali počas týždňa naplánované rôzne aktivity na podporu a uvedomenie si, že sme súčasťou tejto jedinečnej planéty a preto je nevyhnutné starať sa o ňu a chrániť ju.

      Žiaci mali možnosť prostredníctvom krátkych filmov a dokumentov spoznať krásy našej planéty a v rámci tried klásť otázky a viesť rozhovory na tému ochrany životného prostredia. Všetky predmety boli tematicky prepojené s Dňom Zeme, či už vo formách pracovných listov či kvízov.

      Na dolnej chodbe bola počas celého týždňa umiestnená interaktívna nástenka, ktorá žiakom priblížila najvýznamnejšie možnosti v rámci ochrany prírody a Zeme, či už je to separovanie, recyklácia, kompostovanie, šetrenie energiami či ochrana živočíchov. Žiaci mohli s nástenkou pracovať, odkrývať  a dopĺňať jednotlivé úlohy a dozvedieť sa tak nové informácie ako chrániť a pomáhať našej Zemi. V rámci interaktívnej nástenky mali žiaci možnosť individuálne napísať vlastný sľub či želanie našej planéte. Žiakom sa práca s interaktívnou nástenkou veľmi páčila a zapojili sa všetky ročníky.

      So žiakmi tretieho ročníka sme vyčistili školský záhon a vysiali k levanduli aj nechtík lekársky. Každý prispel pomocnou rukou, žiaci boli radi opäť vonku na slnku a mali radosť zo spoločnej práce a spoločného výsledku.

      Štvrtáci si silu a húževnatosť prírody vyskúšali vo svojej triede a do téglikov si vysadili zdravé bylinky, na ktorých si už o pár dní môžu pochutnať.

      Žiaci 8. ročníka skrášlili okolie školy vysadením rôznych kvetov a založením kvetinových záhonov, do ktorých vysiali zmesi pre rôzne opeľovače.

      Presne na Deň Zeme bola pre žiakov školy pripravená rozhlasová relácia, odkiaľ sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o našej modrej planéte a mohli si tak rozšíriť svoje vedomosti.

      V tento deň sa žiaci každej triedy, vyzbrojení vrecami a rukavicami, vybrali vyčistiť svoju obec a okolie. Každá trieda nabrala iný smer cesty a spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať štyri vrecia plné odpadkov. Starší žiaci vyčistili od odpadkov okolie Váhu a Ameriky. Za vynaložené úsilie boli žiaci odmenení medailou s nápisom Malý ochranár, ktorej sa veľmi tešili a hrdo ju nosili ešte aj na druhý deň.

      Nesmieme zabudnúť spomenúť ani našich najmenších z Materskej školy, ktorých pani učiteľky vedú k ochrane prírody už od útleho veku. Škôlkari si spoločne poupratovali školský dvor, pohrabali popadané vetvičky a šišky a vyšantili sa vonku na slniečku.

      Myslím si, že hovorím za všetkých učiteľov, keď poviem, že týždeň v znamení Dňa Zeme, ochrany a aktivít na  záchranu  našej vzácnej planéty sa úspešne vydaril. Každý priložil ruku k dielu, nikto nechcel stáť bokom. Už aj najmladší chápu, prečo musíme dávať pozor a neznečisťovať si životné prostredie, v ktorom sami žijeme. Veď naša Zem je široko-ďaleko jediná planéta, na ktorej sa dá žiť.

      Nech každý deň je Dňom Zeme!

     • Deň Zeme - pozdrav

     • 22. apríla 2021 si pripomíname 51. výročie od oslavy prvého Dňa Zeme. Pri príležitosti tohto krásneho výročia sme si pripravili pre našich žiakov rôzne aktivity, ktoré prebiehajú v týchto dňoch 22. - 23.04.2021. Samozrejme pripravujeme pre Vás fotoalbum. Zároveň sa chceme pochváliť pozdravom (videom), ktoré pripravila naša pani učiteľka Mgr. Beáta Kislerová.

     • Literárna súťažná práca II.A triedy

     • V literárnej súťaži autorskej poézie a prózy nás naša II.A trieda milo prekvapila s krásnou básňou Hosť. Je ušitá na mieru  aktuálnej mimoriadnej situácii. Veď uznajte sami :-)

     • Školské ovocie z Emilových Sadov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské ovocie z Emilových Sadov.

      Už niekoľko rokov Emilove Sady dodávajú do mnohých školských jedální ovocie a šťavy prostredníctvom programu Školské ovocie a zelenina, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ a SR. V týchto mimoriadnych časoch zabezpečili jabĺčka pre našich žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Ďakujeme za veľmi pekné a chutné jabĺčka.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje