• Tešíme sa na prázdniny...

     • Letné prázdniny sú predo dvermi a my sme si pre Vás pripravili malé rozlúčkové video so školským rokom 2020/2021.

      Všetkým deťom v materskej škole a všetkým žiakom základnej školy prajeme, aby si cez letné prázdniny oddýchli. Lúčime sa nielen so školským rokom, ale aj s našimi deviatakmi. Veríme, že sa im na stredných školách bude dariť a želáme im, aby sa ich výber novej školy ukázal a ako správny.

      Krásne prázdniny všetkým prajeme a tešíme sa na Vás opäť v septembri !

       

       

     • Deň narcisov

     • Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný - 25. ročník  Dňa narcisov - musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.  Vzhľadom k situácii, aj keď nie tradične, Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú.

      Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná - ľudia nenájdu v uliciach dobrovoľníkov a pokladničky.

      Podpora Dňa narcisov bude napriek tomu možná. 300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť.

      Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá).

      Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. Sieť obchodov Tesco bude jediným verejným miestom, kde bude možné stretnúť dobrovoľníkov z radov zamestnancov Tesco ponúkajúcich narcis a prispieť uvedenou formou (pokladnička, kupón).

      Úprimne Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

       

     • Ustanovujúce zasadnutie Rady školy - pozvánka

     •  

      Vážení novozvolení členovia Rady školy,

       

      POZÝVAME VÁS NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE ČLENOV RADY ŠKOLY

       

      dňa 09.06.2021 (streda)

      o 16,30 hod. v budove základnej školy

       

      PROGRAM:

      1. Otvorenie
      2. Priebeh a výsledky volieb Rady školy
      3. Predstavenie nových členov Rady školy
      4. Voľba predsedu Rady školy
      5. Štatút Rady školy - návrh
      6. Diskusia
      7. Uznesenie
      8. Záver

       

      (Ustanovujúce zasadnutie Rady školy zvoláva a zabezpečuje v súlade s § 5 ods.1 Vyhlášky č. 291/2004 Z.z. zriaďovateľ školy v zastúpená starostom obce Trnovec nad Váhom Mgr. Oliver Berecz v spolupráci s riaditeľkou ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigovou)

       

               

                                                                        Mgr. Miriam Žigová

                                                                       riaditeľka školy

     • Voľby do Rady školy - zverejnenie výsledkov

     • V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov a na základe Vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení  a na základe výzvy zriaďovateľa školy na uskutočnenie volieb členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 č. 135/2021 zo dňa 10.05.2021 riaditeľka školy vyhlásila voľby do Rady školy pre nové funkčné obdobie 2021 - 2025. 

      Voľby do Rady školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 sa uskutočnili pre nasledujúcich zástupcov:

      1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (1 za materskú školu, 1 za základnú školu),
      2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
      3. štyria zvolení zástupcovia rodičov žiakov (1 za materskú školu, 3 za základnú školu).

      Výsledky volieb do Rady školy na funkčné obdobie 2021-2025:

      Voľby volených zástupcov boli všeobecné, rovné a tajné. Voľby sa uskutočnili pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v priestoroch Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302,  pre zákonných zástupcov žiakov základnej školy online cez Edupage - rodičovské konto a v priestoroch Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 (materská škola) pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, pre zákonných zástupcov detí materskej školy v nasledovných termínoch:

      a) voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov  dňa 26.05.2021 o 08,00 hod.,

      b) voľby zástupcov pedagogických zamestnancov (ZŠ)  dňa 26.05.2021 o 07.35 hod.,

      c) voľby zástupcov pedagogických zamestnancov (MŠ)  dňa 26.05.2021 o 11.00 hod.,

      d) zástupcov rodičov žiakov ZŠ v dňoch  od 27.05.2021 07,30 hod. do 28.05.2021 20,00 hod. online

      e) zástupcov rodičov detí MŠ v dňoch  od 27.05.2021 06,30 hod. do 28.05.2021 16,30 hod.

       

      Vzhľadom k tomu, že hlasovania za zástupcov rodičov žiakov ZŠ sa nezúčastnila  nadpolovičná väčšina voličov, poverený zástupca zriaďovateľa na uskutočnenie volieb určil termín opakovaných volieb. Pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

      Termín opakovaných volieb za rodičov žiakov ZŠ od 31.05.2021 13,00 hod. do 02.06.2021 08,00 hod. online

       

      VÝSLEDKY VOLIEB:

      Zástupcom pedagogických zamestnancov v Rade školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021-2025 sa stali:

      1. PaedDr. Róbert Mittermayer (ZŠ)

      2. Lucia Lacková  (MŠ)

      Zástupcom nepedagogických zamestnancov v Rade školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021-2025 sa stala:

      1. Mgr. Mária Mészárosová

      Zástupcom rodičov v Rade školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021-2025 sa stali:

      1. Mgr. Soňa Puskásová (ZŠ)

      2. Silvia Tóthová (ZŠ)

      3. Mgr. Silvia Zalúbelová (ZŠ)

      4. JUDr. Lucia Gašpieriková (MŠ)

       

      Na základe zápisníc volebnej komisie zverejnila:

      Mgr. Miriam Žigová

      Riaditeľka školy

     • Voľby do Rady školy - opakované voľby

     • Vážení rodičia,

      nakoľko mandátna komisia zistila, že vo voľbách do Rady školy zástupcov rodičov základnej školy sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (to znamená, že voľby sú neplatné) , musíme pristúpiť k opakovaným voľbám, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

      Prosíme Vás o opätovné zahlasovanie za svojho kandidáta.

      Termín opakovaných volieb 31.05.2021 od 13,00 hod. - 02.06.2021 do 08,00 hod.

      S výsledkom volieb Vás v priebehu dňa 02.06.2021 budeme informovať.

      Spôsob hlasovania:

      Rodič - volič - sa prihlási na svoje rodičovské konto v Edupage -  po prihlásení v sekcii Správy - Prihlasovanie  Rada školy  - opakované voľby z 31.05.2021 a odvolí podľa pokynov. Svoj výber kandidátov potvrďte zeleným tlačidlom Potvrdiť.

      Ďakujeme za každý Váš hlas.

     • Voľby do Rady školy - výsledky

     • Vážení rodičia.

      Mandátová komisia zistila, že na voľbách za zástupcov rodičov základnej školy sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (41% účasť) a odporučila zriaďovateľom poverenému zástupcovi školy (riaditeľke školy) opakovanie volieb, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

      Mgr. Ingrid Fulopová - predsedníčka mandátnej komisie

       

     • Voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      hlasovanie  zástupcu rodičov žiakov základnej školy do Rady školy  je spustené. 

      Voľby prebiehajú online tajným hlasovaním od 27. mája 2021 07,30 hod. do 28.mája 2021  20,00 hod. 
      Každý volič môže na hlasovacom lístku vyznačiť najviac troch kandidátov. Rodič – volič – si môže uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.
      Hlasovanie je platné ak odvolí nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V opačnom prípade sa voľby považujú za neplatné a budú nasledovať opakované voľby, o ktorých Vás hneď po vyhodnotení budeme informovať.
      Po ukončení hlasovania volebná komisia skontroluje hlasovanie, vytlačí dokument o výsledku hlasovania, napíše zápisnicu a zverejní výsledky . 

      Spôsob hlasovania:

      Rodič - volič - sa prihlási na svoje rodičovské konto v Edupage -  po prihlásení v sekcii Správy - Prihlasovanie  Rada školy z 26.05.2021 a odvolí podľa pokynov. Svoj výber kandidátov potvrďte zeleným tlačidlom Potvrdiť.

      Ďakujeme za každý Váš hlas.

     • Voľba do Rady školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

     • Vážení rodičia,

      Rade školy pri Základnej škole s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová Rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

      Postup ustanovenia Rady školy určuje Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

      Členmi Rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden za MŠ a jeden za ZŠ), jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov za ZŠ, jeden zvolený zástupca rodičov  za MŠ (ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia) a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Nakoľko sa snažíme dodržiavať prísne epidemiologické pravidlá v základnej aj v materskej škole, zvolili sme nasledovný postup volieb:

      I.

      Prihlásenie kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov – Základná škola

      Do 18.05.2021 do 12,00 hod. prijíma riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do Rady školy ako správu cez Edupage rodičovské konto alebo na email adresu info@zstrnovecnv.sk. Návrhov môže byť niekoľko a môžete do Rady školy navrhnúť aj samých seba. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý rodič dieťa, musí byť priložená formulácia „navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle 09xx xxx xxx“. Len takúto nomináciu je možné akceptovať.

      II.

      Voľby do rady školy – Základná škola

      Voľby budú prebiehať online tajným hlasovaním cez Edupage  rodičovské konto v dňoch od 27.mája 2021 od 07,30 hod do 28.05.2021 do 20,00 hod.

      Hlasovanie vykoná rodič v základnej škole vyplnením a zaslaním online hlasovacieho lístka cez Edupage rodičovské konto. Zákonný zástupca označí najviac troch alebo menej kandidátov. Po ukončení hlasovania volebná komisia skontroluje hlasovanie v Edupage, sčíta hlasy, vytlačí dokument o hlasovaní, zverejní výsledky a napíše zápisnicu. 

      III.

      Prihlásenie kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov – Materská škola

      Do 18.05.2021 do 12,00 hod. prijíma riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na email adrese: info@zstrnovecnv.sk Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do Rady školy. Návrhov môže byť niekoľko a môžete do Rady školy navrhnúť aj samých seba. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý rodič dieťa, bude priložená formulácia „navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle 09xx xxx xxx“. Len takúto nomináciu je možné akceptovať.

      IV.

      Voľby do rady školy – Materská škola

      Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním v dňoch od 27.mája 2021 od 06,30 hod do 28.05.2021 do 16,30 hod.

      Rodič v materskej škole hlasovanie vykoná podpísaním prezenčnej listiny, vyplnením hlasovacieho lístka a jeho vhodením do urny. Po uplynutí termínu stanoveného na vykonanie hlasovania volebná komisia sčíta hlasy, zverejní výsledky a napíše zápisnicu. 

      ​​​​​​​

      Dokumenty na stiahnutie:

      Vyzva_na_volbu_clenov_do_Rady_skoly_pri_ZS_s_MS_Trnovec_nad_Vahom_302.pdf

      Volebny_poriadok_pre_volby_do_rady_skoly_ZS_s_MS_Trnovec_nad_Vahom_302.pdf

      Pisomny-suhlas-kandidata-RS_rodicia.docx


      V Trnovci nad Váhom 12.05.2021                                                          Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                         riaditeľka školy

     • Oznam

     • Po každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa o dezinfekčnosti  ( na web.stránke školy ,v časti žiaci a rodičia - rodičovský infoservis/dokumenty na stiahnutie).

      Zákonný zástupca v prípade, že u jeho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Zákonný zástupca informuje školu, že dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte[1] s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.[2]

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      Od 10.5.2021 vyučovanie prebieha

      podľa oficiálneho rozvrhu.

      Telesná a športová výchova sa umožňuje vykonávať žiakom základných škôl v exteriéri, pričom je povolené cvičiť bez rúška za predpokladu dodržiavania min.3 metrových odstupov medzi žiakmi. Učitelia prispôsobia výber cvičení a aktivít tak, aby bol dodržaný odstup aj  v prípade individuálnych aktivít a športov. Kontaktné tímové športy (futbal, basketbal, vybíjaná apod.)nie sú povolené. Vhodné sú cvičenia na stanovištiach (posilňovacie, kompenzačné, strečingové), individuálne športy s využitím maximálnej plochy školských dvorov, prípadne prechádzky. Školské telocvične ani šatne určené na prezliekanie žiakov sa nevyužívajú.

      Nespájajú sa žiaci rôznych tried – ETV, NBV, TSV – vyučovanie daných predmetov v ucelených triedach.

      Aktivity sa organizujú väčšiu časť dňa vonku v areáli školy.

      Pokyny z Dodatku č.10 zostávajú nezmenené.

      [1] úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).

      [2] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje