• Pokyny upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022


     • Pokyny pre zákonných zástupcov

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022.
      • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“  a takisto aj po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov. V zelených okresoch predkladá toto vyhlásenie dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej fázy.
      • Zákonný zástupca odovzdá pri prvom preberaní dieťaťa náhradné oblečenie pre dieťa, prezuvky, pyžamo, hrebeň, uterák, menšiu šálku na pitný režim a náhradné rúško 1 ks, ktoré sú uložené vo vyčlenenej a označenej skrinke každého dieťaťa. Každé dieťa má označené menom!!! všetky individuálne potreby osobnej hygieny (hrebeň, pohár, uterák, oblečenie, prezuvky) tak, aby nedochádzalo k ich zámene.
      • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
      • Zákonný zástupca je povinný odhlásiť /prihlásiť dieťa zo stravy vždy do 14:00 hod. na nasledujúci deň. Výnimku tvorí pondelok a situácie, keď dieťa náhle ochorie, vtedy je možné dieťa odhlásiť/prihlásiť na stravu do 7:00 hod.  Odhlasovať/prihlasovať dieťa na stravu je možné u triednych učiteliek osobne, telefonicky do MŠ - 0317781386 resp. telefonicky do školskej jedálne - 0911 980 820 alebo  0911 866 467 odhlasovanie cez sociálne siete sa neakceptuje !! Pri neodhlásení dieťaťa zo stravy sa finančná náhrada neposkytuje.
      • V prípade, že má dieťa alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti, je potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.
      • V prípade, že u dieťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne tejto situácii informuje triedneho učiteľa, resp. riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole , ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestnym  RÚVZ, za  týchto podmienok  dieťa MŠ nenavštevuje.

      Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

      • Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.
      • Zákonný zástupca musí dieťa priniesť do MŠ od 6:30 do 8:00 hod.!  V priestoroch materskej školy sa zákonný zástupca zdržiava len nevyhnutný čas. Budova MŠ sa o 8.00 zamyká.! Vo výnimočných prípadoch po dohode s triednymi učiteľkami , môže umožniť dieťaťu vstup aj po tomto čase (vyšetrenie u lekára, zubára napr.)
      • Budova MŠ sa bude otvárať  popoludní o 14:30 hod.
      • Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie. Ak sa škola rozhodne vykonávať v rámci ranného filtra meranie teploty, túto nikde nezaznamenáva a nespracováva. Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
      • Poverený zamestnanec je povinný pravidelne sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia.
      • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.
      • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
      • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami.
      • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom. Medzi lehátkami bude dostatočný odstup.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
      • Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
      • V zariadení sa neodporúča v čase mimoriadnej situácie organizovať žiadne spoločenské akcie - MDD, rozlúčky a besiedky a iné hromadné podujatia, pri ktorých dochádza k združovaniu väčšieho počtu osôb.
      • Pri podozrení na ochorenie COVID-19  postupuje materská škola podľa manuálu školského semaforu na školský rok 2021/2022, verzia 1.0 COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021.
      • Zákonný zástupca je povinný uhradiť pravidelný mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (školné) - 15,00 € do 10 dňa v mesiaci.

      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

      a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

      b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy s materskou školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

      c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

      d. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

      e. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.)


      Tieto pokyny sa budú aktualizovať priebežne podľa pokynov a rozhodnutí príslušných orgánov .


      Na stiahnutie:

      Pokyny_upravujuce_podmienky_materskej_skoly_na_obdobie_skolskeho_roka_2021_2022.pdf

      Dokumenty na stiahnutie:

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx

      Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx


      V Trnovci nad Váhom 30.08.2021                                          Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                         riaditeľka školy

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí na obdobie školského roka 2021/2022

     •  

      Všeobecné informácie

      Pokyny rešpektujú   platné   zákony,   uznesenia   vlády   SR,   vyhlášky,   opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚVZ).

      Pokyny sú vypracovaný v súlade s dokumentom Školský semafor v školskom roku 2021/2022 - manuálom pre všetky druhy škôl a školských zariadení vydaného MŠVVaŠ SR dňa 17. augusta 2021.Bližšie informácie na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor.

       

      ZÁSADNÉ PRAVIDLÁ

      V škole prebieha od 2. 9. 2021 riadne školské vyučovanie.

      Školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov.

      Podľa školského semaforu sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach

      (pri výskyte COVID – 19 v danej triede).      

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia Covid-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

      DOCHÁDZKA NA VYUČOVANIE JE PRE ŽIAKOV POVINNÁ.

      Rodič/žiak predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (Príloha č.1).

      Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. V prípade podozrenia zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka zo strany rodiča, škola pristúpi k informovaniu miestneho príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

      DODRŽIAVAŤ PRINCÍP R O R – RÚŠKO, ODSTUP, RUKY.           

      Pred vchodom do školy sa neodporúča zhromažďovanie osôb. Pri vstupe všetkých osôb do budovy vydezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupných dverách.

       

      VŠETCI ŽIACI A ZAMESTNANCI MUSIA MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY POČAS CELÉHO VYUČOVANIA.

      V základných školách prebieha výučba všetkých predmetov, vrátane hudobnej výchovy. Aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR stanovuje povinnosť nosiť rúško aj pri výučbe hudobnej výchovy.

      Telesná a športová výchova je povolená v exteriéri aj interiéri. V prípade priaznivých klimatických podmienok ju budeme vykonávať v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19.

      Žiaci na hodinách telesnej a športovej výchovy môžu cvičiť bez prekrytia horných dýchacích ciest.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby (Príloha č. 1). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie.

      Na  komunikáciu  externých  osôb  so  školou  počas  úradných  (stránkových)  hodín treba využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod).

       

      ORGANIZÁCIA PRÍCHODU DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY  02. - 06.09.2021

      Príchod od 07 25 hod. do 7 55 hod.

      1. ročník – 4.ročník,  špec. trieda – vchod A (hlavný vchod).

      5. ročník – 9.ročník – vchod B (bočný vchod k šatniam)

      Pri vchodoch budú vyučujúci a poverení zamestnanci preberať od zákonných zástupcov alebo žiakov Písomné   vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (Príloha č.1) a Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č. 2 – oznámenie vypĺňajú len dotknuté osoby).

      Dané tlačivá môže rodič odoslať aj cez Edupage – rodičovské konto, poprípade si tlačivá môže vyzdvihnúť 31.08.2021 na sekretariáte školy.

      Žiaka 1.ročníka môže v budove školy sprevádzať len jeden zákonný zástupca do 10.9.2021  pri dodržiavaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení a s minimálnym pobytom v budove školy!!!

      Ostatní žiaci vstupujú do budovy bez zákonného zástupcu.

      Slávnostné otvorenie s organizačnými pokynmi bude prebiehať v jednotlivých triedach do cca  9 00 hod. V tento deň prevádzka ŠKD a školskej jedálne nebude!

       

      Dňa 03.09.2021 (piatok)

      I.stupeň +špec.tr. – 1.-3.hod. triednická hod. a  4.hod. SJL

      do 11 30 hod. – žiaci I.A,B+ II.A

      do 11 40 hod. – žiaci III.A + IV.A+ špec.tr.

      II.stupeň - 1.-3.hod. triednická hodina. a 4. a 5.hod. podľa rozvrhu

       5.A   SJL  MAT

       6.A   ANJ  TSV

       7.A   MAT  SJL

       8.A   BIO   DEJ

       9.A   DEJ   BIO

       

      Dňa  6.9.2021 (pondelok) z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny

      - žiaci I.stupňa a špec.triedy 4.vyuč.hodiny – do 11 40 hod. podľa prideleného rozvrhu

      - obed od 1130 hod. postupne s dodržaním zonácie jedálne

       - žiaci II.stupňa 5.vyuč.hodín – do 12 35 hod. podľa prideleného rozvrhu

      - obed od 12 20hod.

       

      POKYNY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV

      Pre zákonných zástupcov

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky).
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka I. ročníka môže v budove školy sprevádzať do 10.9.2021 vždy len jeden zákonný zástupca.
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Môže mu zabezpečiť aj vlastné dezinfekčné prostriedky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2021/2022.
      • V prípade, že je u žiaka podozrenie na Covid-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko- epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemiologických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiestňovania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.).
      • Povinnosťou rodiča je bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
      • Rodič predloží škole Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č. 2). Riaditeľka školy tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie Covid-19 bude môcť uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.
      • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa, rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).

      Pre žiakov

      • Žiak si pri vstupe do šatní vydezinfikuje ruky.
      • V šatni sa prezuje, odloží veci do skrinky a bezodkladne prejde do triedy, aby sa minimalizovalo miešanie tried.
      • Pri príchode do triedy si opäť vydezinfikuje ruky.
      • Žiak si nechá rúško počas celého vyučovacieho dňa, ďalšie rúško si vymení podľa pokynov pedagóga.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy,
      • Žiak nemôže svojvoľne opúšťať triedu, prestávku bude tráviť vo svojej triede, prípadne v exteriéri.

      Organizácia stravovania v ŠJ

      • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.
      • Žiaci i zamestnanci konzumujú stravu v jedálni školy.
      • V jedálni sa žiaci jednej triedy budú stravovať vždy spolu na určenom mieste, čím je zabezpečená zonácia priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.
      • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Po stravovaní žiakov každej triedy prebehne dezinfekcia stolov.
      • Školské stravovanie bude zabezpečené v ŠJ iba pre žiakov a zamestnancov školy, ktorí sa na obedy prihlásia.
      • Obedy sa budú podávať od 11 40 hod. v časových intervaloch potrebných na vystriedanie skupín a následnú dezinfekciu priestorov ŠJ.
      • Každú zmenu zákonný zástupca nahlasuje vedúcej ŠJ podľa pravidiel dohodnutých na začiatku školského roku uvedených na zápisnom lístku!
      • Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb je do školskej jedálne prísne zakázaný!
      • Pri vstupe do školskej jedálne si žiaci dôkladne vydezinfikujú ruky.
      • Žiaci pri čakaní na výdaj jedla dodržiavajú základné hygienicko-epidemiologické pravidlá – 2 metrovú vzdialenosť, rúško na tvári, po obdržaní jedla odchádzajú stravníci opätovne k svojmu stolu, kde si môžu dať dolu rúško z tváre na čas potreby, tzn. počas konzumácie jedla.
      • Obedy sa nevydávajú do obedárov!

      PREVÁDZKA ŠKD

      Ranné ŠKD bude v hlavnej budove, žiaci vstupujú cez vchod A. Pri príchode musia zazvoniť a následne si pri dverách vydezinfikujú ruky. Po prezutí idú rovno do svojej triedy. Na chodbách je zabezpečený dozor p. vychovávateľkami.

      Prevádzka poobedňajšej ŠKD bude v bežnom režime v budove ŠKD. Aktivity sa budú v závislosti od vhodných klimatických podmienok realizovať prevažne v exteriéri.

       

      Na stiahnutie:

      Pokyny_upravujuce_podmienky_zakladnej_skoly_a_SKD_na_obdobie_v_skolskom_roku_2021_2022.pdf

      Dokumenty na stiahnutie:

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx

       

      V Trnovci nad Váhom 30.08.2021                                                 

                                                                                                                                Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                                    riaditeľka školy

       

       

       

       

     • Zápisný lístok na stravovanie v školskom roku 2021/2022

     • Zápisný lístok stravníka je potrebné odoslať do 25.08.2021 do 10 00 hod. na mailovú adresu skolskajedalenzs@sgnet.sk alebo je možné si zápisný lístok prevziať osobne v ŠJ pri ZŠ.

      Ak zákonný zástupca neprihlási žiaka/dieťa na stravovanie do 25.08.2021 do 10,00 hod. nebude možné, aby sa žiak/dieťa stravoval prvý septembrový týždeň.

      Dodatočné prihlásenie bude možné priamo u vedúcej školskej jedálne ( žiak sa stravuje až od druhého septembrového týždňa).


      UPOZORNENIE !!!!

      k poskytnutiu dotácií na stravu bolo nevyhnutné predložiť škole do 26.07.2021 dané dokumenty:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (ŽM),
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

      Deti v ŽM, ktoré zákonný zástupca dodatočne nahlási a predloží potvrdenie do 06.09.2021 budú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu až od mesiaca október 2021.


      Zápisný lístok na stravovanie si môžete stiahnuť tu:

      Zapisny_listok_stravnika_skolsky_rok_2021__2022.docx

      Zapisny_listok_stravnika_skolsky_rok_2021__2022.pdf

     • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR v znení neskorších predpisov: 

      - zákon č. 417/2020 Z. z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách,

      - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021.

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v základnej škole (tzv. obedy zadarmo) a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

      Výška dotácie na stravu 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

      V prípade, že spĺňate podmienky o poskytnutie dotácie na stravu od septembra 2021 žiadame, aby zákonný zástupca, v ktorého starostlivosti dieťa je, najneskôr do 26.07.2021 predložil základnej škole nevyhnutne:

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydá ÚPSVaR), alebo

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydá ÚPSVaR - viď informácie pre rodičov), alebo

      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (ďalej len daňový bonus - viď informácie pre rodičov ).

      Neuplatnenie si nároku na daňový bonus zákonný zástupca základnej škole preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti informujeme, že fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnila daňový bonus, je povinná o uvedenom bezodkladne informovať základnú školu s tým, že si musí byť vedomá právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.


      INFO_pre_ziadatelov.pdf


     • Informácia pre rodičov - poberateľov dávok v hmotnej núdzi a pre rodiny so životným minimom.

     • V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 544/2010 z.z, o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

      1. Rodič – žiadateľ vyplní „Formulár na posúdenie príjmu“ a odovzdá ho obratom na ÚPSVaR (vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci)
      2. Následné potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v ŽM odovzdá rodič na sekretariáte základnej školy najneskôr do 26.07.2021
      3. Formulár na posúdenie príjmu si môžete stiahnuť tu: Formular_na_posudenie_prijmu.pdf alebo Formular_na_posudenie_prijmu.docx​​​​​​​

      V prípade, že si nemôžete potrebné tlačivá vytlačiť môžete sa po dohode (tel.: 031/7781290, email: info@zstrnovecnv.sk) zastaviť na sekretariáte základnej školy a vyzdvihnúť si ich.

     • Vďaka pani učiteľke Soničke a pánovi učiteľovi Jurkovi.

     • Niečo sa končí a nie je to len školský rok. Slzy sa tisnú do očí - pani učiteľka a pán učiteľ  idú na dôchodok. Zanechali po sebe hlbokú stopu, veď učili tu dlhý čas. Spoločné zážitky na srdce klopú, spomínať bude každý z nás. Mnoho síl venovali práci, mnoho času strávili medzi nami. Prešli im pod rukami mnohí žiaci, učili Vašich otcov, učili i mamy. Ťažko z úst sa slová derú, keď v hrdle máme hrču veľkú. Nezabudneme nikdy namojveru, na pani učiteľku, na pána učiteľa. Nech aj ďalšie Vaše kroky šťastné sú po dlhé roky! Dnes Vám patrí vďaka veľká, drahá pani učiteľka, drahý pán učiteľ!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje