• Deň Zeme v základnej škole

     • Deň Zeme

       

      „Beda, kto v mori vidí iba vodu,

      kto nepočuje nemú prírodu,

      kto v skalách vidí iba skaly.“

      _____

      Andrej Sládkovič

       

      Tak ako každý rok si na našej škole pripomíname významný, ekologicky motivovaný sviatok - Deň Zeme,  tak ani tento rok nebol výnimkou. Keďže nám Deň Zeme pripadol na štvrtok 22. apríla, rozhodli sme sa niesť celý týždeň v znamení osláv toho výnimočného dňa. Žiaci prvého stupňa a žiaci 8. a 9. ročníka mali počas týždňa naplánované rôzne aktivity na podporu a uvedomenie si, že sme súčasťou tejto jedinečnej planéty a preto je nevyhnutné starať sa o ňu a chrániť ju.

      Žiaci mali možnosť prostredníctvom krátkych filmov a dokumentov spoznať krásy našej planéty a v rámci tried klásť otázky a viesť rozhovory na tému ochrany životného prostredia. Všetky predmety boli tematicky prepojené s Dňom Zeme, či už vo formách pracovných listov či kvízov.

      Na dolnej chodbe bola počas celého týždňa umiestnená interaktívna nástenka, ktorá žiakom priblížila najvýznamnejšie možnosti v rámci ochrany prírody a Zeme, či už je to separovanie, recyklácia, kompostovanie, šetrenie energiami či ochrana živočíchov. Žiaci mohli s nástenkou pracovať, odkrývať  a dopĺňať jednotlivé úlohy a dozvedieť sa tak nové informácie ako chrániť a pomáhať našej Zemi. V rámci interaktívnej nástenky mali žiaci možnosť individuálne napísať vlastný sľub či želanie našej planéte. Žiakom sa práca s interaktívnou nástenkou veľmi páčila a zapojili sa všetky ročníky.

      So žiakmi tretieho ročníka sme vyčistili školský záhon a vysiali k levanduli aj nechtík lekársky. Každý prispel pomocnou rukou, žiaci boli radi opäť vonku na slnku a mali radosť zo spoločnej práce a spoločného výsledku.

      Štvrtáci si silu a húževnatosť prírody vyskúšali vo svojej triede a do téglikov si vysadili zdravé bylinky, na ktorých si už o pár dní môžu pochutnať.

      Žiaci 8. ročníka skrášlili okolie školy vysadením rôznych kvetov a založením kvetinových záhonov, do ktorých vysiali zmesi pre rôzne opeľovače.

      Presne na Deň Zeme bola pre žiakov školy pripravená rozhlasová relácia, odkiaľ sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o našej modrej planéte a mohli si tak rozšíriť svoje vedomosti.

      V tento deň sa žiaci každej triedy, vyzbrojení vrecami a rukavicami, vybrali vyčistiť svoju obec a okolie. Každá trieda nabrala iný smer cesty a spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať štyri vrecia plné odpadkov. Starší žiaci vyčistili od odpadkov okolie Váhu a Ameriky. Za vynaložené úsilie boli žiaci odmenení medailou s nápisom Malý ochranár, ktorej sa veľmi tešili a hrdo ju nosili ešte aj na druhý deň.

      Nesmieme zabudnúť spomenúť ani našich najmenších z Materskej školy, ktorých pani učiteľky vedú k ochrane prírody už od útleho veku. Škôlkari si spoločne poupratovali školský dvor, pohrabali popadané vetvičky a šišky a vyšantili sa vonku na slniečku.

      Myslím si, že hovorím za všetkých učiteľov, keď poviem, že týždeň v znamení Dňa Zeme, ochrany a aktivít na  záchranu  našej vzácnej planéty sa úspešne vydaril. Každý priložil ruku k dielu, nikto nechcel stáť bokom. Už aj najmladší chápu, prečo musíme dávať pozor a neznečisťovať si životné prostredie, v ktorom sami žijeme. Veď naša Zem je široko-ďaleko jediná planéta, na ktorej sa dá žiť.

      Nech každý deň je Dňom Zeme!

     • Deň Zeme - pozdrav

     • 22. apríla 2021 si pripomíname 51. výročie od oslavy prvého Dňa Zeme. Pri príležitosti tohto krásneho výročia sme si pripravili pre našich žiakov rôzne aktivity, ktoré prebiehajú v týchto dňoch 22. - 23.04.2021. Samozrejme pripravujeme pre Vás fotoalbum. Zároveň sa chceme pochváliť pozdravom (videom), ktoré pripravila naša pani učiteľka Mgr. Beáta Kislerová.

     • Literárna súťažná práca II.A triedy

     • V literárnej súťaži autorskej poézie a prózy nás naša II.A trieda milo prekvapila s krásnou básňou Hosť. Je ušitá na mieru  aktuálnej mimoriadnej situácii. Veď uznajte sami :-)

     • Školské ovocie z Emilových Sadov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské ovocie z Emilových Sadov.

      Už niekoľko rokov Emilove Sady dodávajú do mnohých školských jedální ovocie a šťavy prostredníctvom programu Školské ovocie a zelenina, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ a SR. V týchto mimoriadnych časoch zabezpečili jabĺčka pre našich žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Ďakujeme za veľmi pekné a chutné jabĺčka.

     • Informácie pre zákonných zástupcov žiakov 8. a 9.ročníka týkajúce sa testovania spojené s návratom do školy od 19.04.2021.

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 s účinnosťou od 19.04.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku. Podmienka prezenčnej formy vzdelávania žiakov je potvrdenie negatívneho výsledku testu žiaka 8., 9. ročníka a jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s nim žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní (alebo potvrdená výnimka). 

      Pre ostatné ročníky na II.stupni ZŠ na základe daného rozhodnutia sa obnoví prezenčná foma vzdelávania v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v ramci COVID AUTOMATU od 26.04.2021

      Ročníky 5. - 7. sa od 19.04.2021 do 25.04.2021 vzdelávajú dištančnou formou.

      Škola pre žiakov 8. a 9. ročníka (aj ostatných žiakov II.stupňa ZŠ) nerealizuje testovanie. Z dôvodu pretestovania žiakov 8. a 9.ročníka a jedného zákonného zástupcu Vám zdieľame informácie z web stránky Obce Trnovec nad Váhom:

      Oznamujeme obyvateľom, že v sobotu, 17. apríla 2021 Obec Trnovec nad Váhom pripravuje testovanie prednostne pre:

      • žiakov 2. stupňa základnej školy
      • rodičov žiakov základnej školy
      • možnosť otestovať sa majú všetci, ktorí potrebujú potvrdenie o vykonaní testu nie staršie ako 7 dní

      Odberové miesto:

      Miestne kultúrne stredisko: čas testovania

      • sobota 8.00 – 15.00 h. (obedná prestávka 12.00 – 12.45)

      POSLEDNÝ ODBER VŽDY 15 MINÚT PRED PRESTÁVKOU ALEBO UZAVRETÍM ODBERNEJ MIESTNOSTI!

      PREDNOSTNE BUDÚ OTESTOVANÍ OBYVATELIA S TRVALÝM POBYTOM V OBCI TRNOVEC NAD VÁHOM.

      Čo si treba k testovaniu priniesť:

      Občania od 15 rokov:  občiansky preukaz (v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas), telefónne číslo mobil alebo pevná linka (tel. číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii).

      Deti do 15 rokov: kartička poistenca, resp. rodný list

      Podobne ako pri plošnom testovaní majú záujemcovia možnosť zaregistrovať sa na testovanie prostredníctvom formulára, ktorý nájdete  na https://www.trnovecnadvahom.sk/rezervacia/118/testovanie-obyvatelov

      Zároveň upozorňujeme, že možnosť zaregistrovať sa online môžu záujemcovia využiť do piatku, 16. apríla do 12.00 h. Po tomto termíne online registrácia nebude možná.

      Záujemcovia, ktorí online registračný systém nevyužijú, budú testovaní priebežne.


      Rozhodnutie ministra školstva:

      rozhodnutie_ministra_skolstva(1).pdf

      Ďalšie informácie súvisiace s návratom žiakov 8. a 9.ročníka do školy budú zverejnené na web stránke školy do 16.04.2021.

     • Dodatok č. 7 - Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania od 12.04.2021

     • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

      Dodatok č. 7

      Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania

      od 12.04.2021


      Všeobecné informácie

      Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:

      a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 12.04 2021),

      b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú  zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

      c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

      d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.


      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/11929:1-A1810 s účinnosťou od 12. apríla 2021 sa

      obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni a špeciálnych základných školách.

      Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.


      ORGANIZÁCIA PRÍCHODU  A DOBROVOĽNÉHO TESTOVANIA  

      ŽIAKOV  I.stupňa

      Na začiatku týždňa, z dôvodu plynulejšieho priebehu testovania a preberania tlačív prichádzajú žiaci  (okrem žiakov rannej ŠKD)

      • od 7.25 hod.    – vchod C  (predný  vchod do telocvične)

      V ostatné dni prichádzajú žiaci  vchodom B.

      Preberania Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní  alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania.

      Kontrolu vykoná riaditeľkou školy v súlade s GDPR poverená oprávnená osoba (učiteľ/vychovávateľka) – v priestoroch vstupu do telocvične.

                                            !!!!! Bez týchto tlačív nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy!!!!

      Testovanie žiakov – bude prebiehať  v budove telocvične (MOM)

      1. pravidelné  testovanie prostredníctvom antigénových testov zo slín vhodných pre školákov – COVID-19 Antigen Saliva Test Kit (Colloidal Gold) je dobrovoľné, určené žiakom, ktorých zákonný zástupca podpísal súhlas,
      2. nie sú to testy na vyplachovanie a kloktanie z príspevku Ministerstva vnútra SR. Tieto kloktacie testy sú určené primárne žiakom II.stupňa,
      3. pri tomto testovaní je potrebné, aby si žiak odpľul do určenej nádobky (testovaná biologická vzorka),
      4. odber a test z danej vzorky  realizuje zdravotnícky personál, administráciu testovania zabezpečujú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,
      5. v prípade pozitivity u žiaka sa zákonný zástupca riadi platnými usmerneniami a bezodkladne kontaktuje lekára. Pozitívny žiak sa nemôže zúčastniť výchovno – vzdelávacieho procesu a v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu pri testovaní, žiak zostáva v izolácii do jeho príchodu,
      6. po otestovaní sa nebude vydávať žiadny certifikát, celý proces je potrebný pre zabezpečenie čo najväčšieho bezpečia žiakov a vyučovacieho procesu.


      Pozor zmena !!!

       Školská dochádzka sa obnovuje pre všetkých žiakov I.stupňa a špeciálnej triedy


      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa .  Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za  zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky.
      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1., žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.


      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,
      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠKOLY PRI PREZENČNEJ FORME VZDELÁVANIA, ŠKD a ŠJ  - zostáva podľa Dodatku č.6

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

      Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

      Tieto pokyny riaditeľky školy sa vzťahujú na základné prevádzkové podmienky školy. Zároveň platia aktuálne epidemiologické opatrenia. Pokyny je možné meniť vzhľadom na novozistené okolnosti.

      Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!!!


      Na stiahnutie:

      Dodatok_c._7_Pokyny_upravujuce_organizaciu_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania_od_12.04.2021.pdf


      V Trnovci nad Váhom, 9.4.2021                                                                     Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                                  riaditeľka školy  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje