• Domáce samotestovanie

     • V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag samotestami v domácom prostredí.

      Každý žiak základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem,
      dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie.


      Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, ktorých rodičia prejavili záujem do 26.8.2021.


      Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.


      V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

      2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

      3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

      (ŠKOLSKÝ SEMAFOR  v školskom roku 2021/2022  manuál pre všetky druhy škôl . Aktuálnu verziu manuálu  Verzia: 1.2  Dátum: 9. 9. 2021)

      UPOZORNENIE!
      Žiadame rodičov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby školu informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania cez rodičovské konto edupage.

      Podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov sa rodičia zaväzujú, že samotestovanie budú dobrovoľne vykonávať (ideálne pravidelne) a o každom vykonaní samotestovania budú pravidelne informovať školu.

      Školám, ktoré ministerstvu školstva nebudú nahlasovať realizovanie samotestovania u žiakov prostredníctvom online formulára „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“, nebude možné v ďalších kolách distribúcie samotestov poskytnúť ďalšie antigénové samotesty.

      Prostredníctvom online formulára „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“ sa pritom nahlasuje nielen počet pozitívnych samotestov, ale aj celkový počet vykonaných samotestov.

      Z DANÝCH DÔVODOV VÁS ŽIADAME O PRAVIDELNÉ NAHLASOVANIE VYKONANÝCH TESTOV A BEZODKLADNÉ  NAHLASOVANIE POZITÍVNYCH SAMOTESTOV.

      Distribúcia ďalších 5 ks samotestov bude zverejnená na webovej stránke našej školy. 

      Na stiahnutie:

      Navod_na_pouzitie_samodiagnostickeho_testu.pdf

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 23.09.2021 (štvrtok) o 16,00 hod. v budove základnej školy.

      Tešia sa na Vás triedni učitelia Vašich detí.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu minimalizovania premiešavania skupín a zhoršenia epidemiologickej situácie oznamujeme, že od 20.09.2021 bude ŠKD pre prihlásených žiakov 4.ročníka v budove základnej školy v kmeňovej triede do 14,30 hod.  

     • Upozornenie !

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu opakujúcich sa porušení pravidiel cestnej premávky a nedodržiavania cestného označenia Vás upozorňujeme, že každé jedno nahlásené porušenie (nahlásená ŠPZ) sa bude riešiť s príslušnými orgánmi. 

      Označenie zákazu vjazdu vo vymedzenej hodine je z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti Vás a Vašich detí. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
    • 37 863 665
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje