• Pokyny upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022


     • Pokyny pre zákonných zástupcov

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022.
      • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“  a takisto aj po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov. V zelených okresoch predkladá toto vyhlásenie dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej fázy.
      • Zákonný zástupca odovzdá pri prvom preberaní dieťaťa náhradné oblečenie pre dieťa, prezuvky, pyžamo, hrebeň, uterák, menšiu šálku na pitný režim a náhradné rúško 1 ks, ktoré sú uložené vo vyčlenenej a označenej skrinke každého dieťaťa. Každé dieťa má označené menom!!! všetky individuálne potreby osobnej hygieny (hrebeň, pohár, uterák, oblečenie, prezuvky) tak, aby nedochádzalo k ich zámene.
      • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
      • Zákonný zástupca je povinný odhlásiť /prihlásiť dieťa zo stravy vždy do 14:00 hod. na nasledujúci deň. Výnimku tvorí pondelok a situácie, keď dieťa náhle ochorie, vtedy je možné dieťa odhlásiť/prihlásiť na stravu do 7:00 hod.  Odhlasovať/prihlasovať dieťa na stravu je možné u triednych učiteliek osobne, telefonicky do MŠ - 0317781386 resp. telefonicky do školskej jedálne - 0911 980 820 alebo  0911 866 467 odhlasovanie cez sociálne siete sa neakceptuje !! Pri neodhlásení dieťaťa zo stravy sa finančná náhrada neposkytuje.
      • V prípade, že má dieťa alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti, je potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.
      • V prípade, že u dieťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne tejto situácii informuje triedneho učiteľa, resp. riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole , ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestnym  RÚVZ, za  týchto podmienok  dieťa MŠ nenavštevuje.

      Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

      • Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.
      • Zákonný zástupca musí dieťa priniesť do MŠ od 6:30 do 8:00 hod.!  V priestoroch materskej školy sa zákonný zástupca zdržiava len nevyhnutný čas. Budova MŠ sa o 8.00 zamyká.! Vo výnimočných prípadoch po dohode s triednymi učiteľkami , môže umožniť dieťaťu vstup aj po tomto čase (vyšetrenie u lekára, zubára napr.)
      • Budova MŠ sa bude otvárať  popoludní o 14:30 hod.
      • Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie. Ak sa škola rozhodne vykonávať v rámci ranného filtra meranie teploty, túto nikde nezaznamenáva a nespracováva. Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
      • Poverený zamestnanec je povinný pravidelne sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia.
      • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.
      • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
      • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami.
      • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom. Medzi lehátkami bude dostatočný odstup.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
      • Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
      • V zariadení sa neodporúča v čase mimoriadnej situácie organizovať žiadne spoločenské akcie - MDD, rozlúčky a besiedky a iné hromadné podujatia, pri ktorých dochádza k združovaniu väčšieho počtu osôb.
      • Pri podozrení na ochorenie COVID-19  postupuje materská škola podľa manuálu školského semaforu na školský rok 2021/2022, verzia 1.0 COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021.
      • Zákonný zástupca je povinný uhradiť pravidelný mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (školné) - 15,00 € do 10 dňa v mesiaci.

      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

      a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

      b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy s materskou školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

      c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

      d. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

      e. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.)


      Tieto pokyny sa budú aktualizovať priebežne podľa pokynov a rozhodnutí príslušných orgánov .


      Na stiahnutie:

      Pokyny_upravujuce_podmienky_materskej_skoly_na_obdobie_skolskeho_roka_2021_2022.pdf

      Dokumenty na stiahnutie:

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx

      Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx


      V Trnovci nad Váhom 30.08.2021                                          Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                         riaditeľka školy

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí na obdobie školského roka 2021/2022

     •  

      Všeobecné informácie

      Pokyny rešpektujú   platné   zákony,   uznesenia   vlády   SR,   vyhlášky,   opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚVZ).

      Pokyny sú vypracovaný v súlade s dokumentom Školský semafor v školskom roku 2021/2022 - manuálom pre všetky druhy škôl a školských zariadení vydaného MŠVVaŠ SR dňa 17. augusta 2021.Bližšie informácie na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor.

       

      ZÁSADNÉ PRAVIDLÁ

      V škole prebieha od 2. 9. 2021 riadne školské vyučovanie.

      Školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov.

      Podľa školského semaforu sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach

      (pri výskyte COVID – 19 v danej triede).      

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia Covid-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

      DOCHÁDZKA NA VYUČOVANIE JE PRE ŽIAKOV POVINNÁ.

      Rodič/žiak predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (Príloha č.1).

      Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. V prípade podozrenia zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka zo strany rodiča, škola pristúpi k informovaniu miestneho príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

      DODRŽIAVAŤ PRINCÍP R O R – RÚŠKO, ODSTUP, RUKY.           

      Pred vchodom do školy sa neodporúča zhromažďovanie osôb. Pri vstupe všetkých osôb do budovy vydezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupných dverách.

       

      VŠETCI ŽIACI A ZAMESTNANCI MUSIA MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY POČAS CELÉHO VYUČOVANIA.

      V základných školách prebieha výučba všetkých predmetov, vrátane hudobnej výchovy. Aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR stanovuje povinnosť nosiť rúško aj pri výučbe hudobnej výchovy.

      Telesná a športová výchova je povolená v exteriéri aj interiéri. V prípade priaznivých klimatických podmienok ju budeme vykonávať v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19.

      Žiaci na hodinách telesnej a športovej výchovy môžu cvičiť bez prekrytia horných dýchacích ciest.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby (Príloha č. 1). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie.

      Na  komunikáciu  externých  osôb  so  školou  počas  úradných  (stránkových)  hodín treba využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod).

       

      ORGANIZÁCIA PRÍCHODU DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY  02. - 06.09.2021

      Príchod od 07 25 hod. do 7 55 hod.

      1. ročník – 4.ročník,  špec. trieda – vchod A (hlavný vchod).

      5. ročník – 9.ročník – vchod B (bočný vchod k šatniam)

      Pri vchodoch budú vyučujúci a poverení zamestnanci preberať od zákonných zástupcov alebo žiakov Písomné   vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (Príloha č.1) a Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č. 2 – oznámenie vypĺňajú len dotknuté osoby).

      Dané tlačivá môže rodič odoslať aj cez Edupage – rodičovské konto, poprípade si tlačivá môže vyzdvihnúť 31.08.2021 na sekretariáte školy.

      Žiaka 1.ročníka môže v budove školy sprevádzať len jeden zákonný zástupca do 10.9.2021  pri dodržiavaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení a s minimálnym pobytom v budove školy!!!

      Ostatní žiaci vstupujú do budovy bez zákonného zástupcu.

      Slávnostné otvorenie s organizačnými pokynmi bude prebiehať v jednotlivých triedach do cca  9 00 hod. V tento deň prevádzka ŠKD a školskej jedálne nebude!

       

      Dňa 03.09.2021 (piatok)

      I.stupeň +špec.tr. – 1.-3.hod. triednická hod. a  4.hod. SJL

      do 11 30 hod. – žiaci I.A,B+ II.A

      do 11 40 hod. – žiaci III.A + IV.A+ špec.tr.

      II.stupeň - 1.-3.hod. triednická hodina. a 4. a 5.hod. podľa rozvrhu

       5.A   SJL  MAT

       6.A   ANJ  TSV

       7.A   MAT  SJL

       8.A   BIO   DEJ

       9.A   DEJ   BIO

       

      Dňa  6.9.2021 (pondelok) z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny

      - žiaci I.stupňa a špec.triedy 4.vyuč.hodiny – do 11 40 hod. podľa prideleného rozvrhu

      - obed od 1130 hod. postupne s dodržaním zonácie jedálne

       - žiaci II.stupňa 5.vyuč.hodín – do 12 35 hod. podľa prideleného rozvrhu

      - obed od 12 20hod.

       

      POKYNY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV

      Pre zákonných zástupcov

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky).
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka I. ročníka môže v budove školy sprevádzať do 10.9.2021 vždy len jeden zákonný zástupca.
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Môže mu zabezpečiť aj vlastné dezinfekčné prostriedky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2021/2022.
      • V prípade, že je u žiaka podozrenie na Covid-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko- epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemiologických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiestňovania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.).
      • Povinnosťou rodiča je bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
      • Rodič predloží škole Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č. 2). Riaditeľka školy tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie Covid-19 bude môcť uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.
      • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa, rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).

      Pre žiakov

      • Žiak si pri vstupe do šatní vydezinfikuje ruky.
      • V šatni sa prezuje, odloží veci do skrinky a bezodkladne prejde do triedy, aby sa minimalizovalo miešanie tried.
      • Pri príchode do triedy si opäť vydezinfikuje ruky.
      • Žiak si nechá rúško počas celého vyučovacieho dňa, ďalšie rúško si vymení podľa pokynov pedagóga.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy,
      • Žiak nemôže svojvoľne opúšťať triedu, prestávku bude tráviť vo svojej triede, prípadne v exteriéri.

      Organizácia stravovania v ŠJ

      • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.
      • Žiaci i zamestnanci konzumujú stravu v jedálni školy.
      • V jedálni sa žiaci jednej triedy budú stravovať vždy spolu na určenom mieste, čím je zabezpečená zonácia priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.
      • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Po stravovaní žiakov každej triedy prebehne dezinfekcia stolov.
      • Školské stravovanie bude zabezpečené v ŠJ iba pre žiakov a zamestnancov školy, ktorí sa na obedy prihlásia.
      • Obedy sa budú podávať od 11 40 hod. v časových intervaloch potrebných na vystriedanie skupín a následnú dezinfekciu priestorov ŠJ.
      • Každú zmenu zákonný zástupca nahlasuje vedúcej ŠJ podľa pravidiel dohodnutých na začiatku školského roku uvedených na zápisnom lístku!
      • Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb je do školskej jedálne prísne zakázaný!
      • Pri vstupe do školskej jedálne si žiaci dôkladne vydezinfikujú ruky.
      • Žiaci pri čakaní na výdaj jedla dodržiavajú základné hygienicko-epidemiologické pravidlá – 2 metrovú vzdialenosť, rúško na tvári, po obdržaní jedla odchádzajú stravníci opätovne k svojmu stolu, kde si môžu dať dolu rúško z tváre na čas potreby, tzn. počas konzumácie jedla.
      • Obedy sa nevydávajú do obedárov!

      PREVÁDZKA ŠKD

      Ranné ŠKD bude v hlavnej budove, žiaci vstupujú cez vchod A. Pri príchode musia zazvoniť a následne si pri dverách vydezinfikujú ruky. Po prezutí idú rovno do svojej triedy. Na chodbách je zabezpečený dozor p. vychovávateľkami.

      Prevádzka poobedňajšej ŠKD bude v bežnom režime v budove ŠKD. Aktivity sa budú v závislosti od vhodných klimatických podmienok realizovať prevažne v exteriéri.

       

      Na stiahnutie:

      Pokyny_upravujuce_podmienky_zakladnej_skoly_a_SKD_na_obdobie_v_skolskom_roku_2021_2022.pdf

      Dokumenty na stiahnutie:

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx

       

      V Trnovci nad Váhom 30.08.2021                                                 

                                                                                                                                Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                                    riaditeľka školy

       

       

       

       

     • Zápisný lístok na stravovanie v školskom roku 2021/2022

     • Zápisný lístok stravníka je potrebné odoslať do 25.08.2021 do 10 00 hod. na mailovú adresu skolskajedalenzs@sgnet.sk alebo je možné si zápisný lístok prevziať osobne v ŠJ pri ZŠ.

      Ak zákonný zástupca neprihlási žiaka/dieťa na stravovanie do 25.08.2021 do 10,00 hod. nebude možné, aby sa žiak/dieťa stravoval prvý septembrový týždeň.

      Dodatočné prihlásenie bude možné priamo u vedúcej školskej jedálne ( žiak sa stravuje až od druhého septembrového týždňa).


      UPOZORNENIE !!!!

      k poskytnutiu dotácií na stravu bolo nevyhnutné predložiť škole do 26.07.2021 dané dokumenty:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (ŽM),
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

      Deti v ŽM, ktoré zákonný zástupca dodatočne nahlási a predloží potvrdenie do 06.09.2021 budú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu až od mesiaca október 2021.


      Zápisný lístok na stravovanie si môžete stiahnuť tu:

      Zapisny_listok_stravnika_skolsky_rok_2021__2022.docx

      Zapisny_listok_stravnika_skolsky_rok_2021__2022.pdf

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
    • 37 863 665
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje