• Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR v znení neskorších predpisov: 

      - zákon č. 417/2020 Z. z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách,

      - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021.

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v základnej škole (tzv. obedy zadarmo) a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

      Výška dotácie na stravu 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

      V prípade, že spĺňate podmienky o poskytnutie dotácie na stravu od septembra 2021 žiadame, aby zákonný zástupca, v ktorého starostlivosti dieťa je, najneskôr do 26.07.2021 predložil základnej škole nevyhnutne:

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydá ÚPSVaR), alebo

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydá ÚPSVaR - viď informácie pre rodičov), alebo

      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (ďalej len daňový bonus - viď informácie pre rodičov ).

      Neuplatnenie si nároku na daňový bonus zákonný zástupca základnej škole preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti informujeme, že fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnila daňový bonus, je povinná o uvedenom bezodkladne informovať základnú školu s tým, že si musí byť vedomá právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.


      INFO_pre_ziadatelov.pdf


     • Informácia pre rodičov - poberateľov dávok v hmotnej núdzi a pre rodiny so životným minimom.

     • V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 544/2010 z.z, o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

      1. Rodič – žiadateľ vyplní „Formulár na posúdenie príjmu“ a odovzdá ho obratom na ÚPSVaR (vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci)
      2. Následné potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v ŽM odovzdá rodič na sekretariáte základnej školy najneskôr do 26.07.2021
      3. Formulár na posúdenie príjmu si môžete stiahnuť tu: Formular_na_posudenie_prijmu.pdf alebo Formular_na_posudenie_prijmu.docx​​​​​​​

      V prípade, že si nemôžete potrebné tlačivá vytlačiť môžete sa po dohode (tel.: 031/7781290, email: info@zstrnovecnv.sk) zastaviť na sekretariáte základnej školy a vyzdvihnúť si ich.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
    • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje