• Deň narcisov

     • Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný - 25. ročník  Dňa narcisov - musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.  Vzhľadom k situácii, aj keď nie tradične, Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú.

      Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná - ľudia nenájdu v uliciach dobrovoľníkov a pokladničky.

      Podpora Dňa narcisov bude napriek tomu možná. 300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť.

      Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá).

      Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. Sieť obchodov Tesco bude jediným verejným miestom, kde bude možné stretnúť dobrovoľníkov z radov zamestnancov Tesco ponúkajúcich narcis a prispieť uvedenou formou (pokladnička, kupón).

      Úprimne Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

       

     • Ustanovujúce zasadnutie Rady školy - pozvánka

     •  

      Vážení novozvolení členovia Rady školy,

       

      POZÝVAME VÁS NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE ČLENOV RADY ŠKOLY

       

      dňa 09.06.2021 (streda)

      o 16,30 hod. v budove základnej školy

       

      PROGRAM:

      1. Otvorenie
      2. Priebeh a výsledky volieb Rady školy
      3. Predstavenie nových členov Rady školy
      4. Voľba predsedu Rady školy
      5. Štatút Rady školy - návrh
      6. Diskusia
      7. Uznesenie
      8. Záver

       

      (Ustanovujúce zasadnutie Rady školy zvoláva a zabezpečuje v súlade s § 5 ods.1 Vyhlášky č. 291/2004 Z.z. zriaďovateľ školy v zastúpená starostom obce Trnovec nad Váhom Mgr. Oliver Berecz v spolupráci s riaditeľkou ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigovou)

       

               

                                                                        Mgr. Miriam Žigová

                                                                       riaditeľka školy

     • Voľby do Rady školy - zverejnenie výsledkov

     • V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov a na základe Vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení  a na základe výzvy zriaďovateľa školy na uskutočnenie volieb členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 č. 135/2021 zo dňa 10.05.2021 riaditeľka školy vyhlásila voľby do Rady školy pre nové funkčné obdobie 2021 - 2025. 

      Voľby do Rady školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 sa uskutočnili pre nasledujúcich zástupcov:

      1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (1 za materskú školu, 1 za základnú školu),
      2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
      3. štyria zvolení zástupcovia rodičov žiakov (1 za materskú školu, 3 za základnú školu).

      Výsledky volieb do Rady školy na funkčné obdobie 2021-2025:

      Voľby volených zástupcov boli všeobecné, rovné a tajné. Voľby sa uskutočnili pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v priestoroch Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302,  pre zákonných zástupcov žiakov základnej školy online cez Edupage - rodičovské konto a v priestoroch Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 (materská škola) pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, pre zákonných zástupcov detí materskej školy v nasledovných termínoch:

      a) voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov  dňa 26.05.2021 o 08,00 hod.,

      b) voľby zástupcov pedagogických zamestnancov (ZŠ)  dňa 26.05.2021 o 07.35 hod.,

      c) voľby zástupcov pedagogických zamestnancov (MŠ)  dňa 26.05.2021 o 11.00 hod.,

      d) zástupcov rodičov žiakov ZŠ v dňoch  od 27.05.2021 07,30 hod. do 28.05.2021 20,00 hod. online

      e) zástupcov rodičov detí MŠ v dňoch  od 27.05.2021 06,30 hod. do 28.05.2021 16,30 hod.

       

      Vzhľadom k tomu, že hlasovania za zástupcov rodičov žiakov ZŠ sa nezúčastnila  nadpolovičná väčšina voličov, poverený zástupca zriaďovateľa na uskutočnenie volieb určil termín opakovaných volieb. Pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

      Termín opakovaných volieb za rodičov žiakov ZŠ od 31.05.2021 13,00 hod. do 02.06.2021 08,00 hod. online

       

      VÝSLEDKY VOLIEB:

      Zástupcom pedagogických zamestnancov v Rade školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021-2025 sa stali:

      1. PaedDr. Róbert Mittermayer (ZŠ)

      2. Lucia Lacková  (MŠ)

      Zástupcom nepedagogických zamestnancov v Rade školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021-2025 sa stala:

      1. Mgr. Mária Mészárosová

      Zástupcom rodičov v Rade školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021-2025 sa stali:

      1. Mgr. Soňa Puskásová (ZŠ)

      2. Silvia Tóthová (ZŠ)

      3. Mgr. Silvia Zalúbelová (ZŠ)

      4. JUDr. Lucia Gašpieriková (MŠ)

       

      Na základe zápisníc volebnej komisie zverejnila:

      Mgr. Miriam Žigová

      Riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • 0911 980 820, 0911 866 467
    • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje