• Voľby do Rady školy - opakované voľby

     • Vážení rodičia,

      nakoľko mandátna komisia zistila, že vo voľbách do Rady školy zástupcov rodičov základnej školy sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (to znamená, že voľby sú neplatné) , musíme pristúpiť k opakovaným voľbám, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

      Prosíme Vás o opätovné zahlasovanie za svojho kandidáta.

      Termín opakovaných volieb 31.05.2021 od 13,00 hod. - 02.06.2021 do 08,00 hod.

      S výsledkom volieb Vás v priebehu dňa 02.06.2021 budeme informovať.

      Spôsob hlasovania:

      Rodič - volič - sa prihlási na svoje rodičovské konto v Edupage -  po prihlásení v sekcii Správy - Prihlasovanie  Rada školy  - opakované voľby z 31.05.2021 a odvolí podľa pokynov. Svoj výber kandidátov potvrďte zeleným tlačidlom Potvrdiť.

      Ďakujeme za každý Váš hlas.

     • Voľby do Rady školy - výsledky

     • Vážení rodičia.

      Mandátová komisia zistila, že na voľbách za zástupcov rodičov základnej školy sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (41% účasť) a odporučila zriaďovateľom poverenému zástupcovi školy (riaditeľke školy) opakovanie volieb, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

      Mgr. Ingrid Fulopová - predsedníčka mandátnej komisie

       

     • Voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      hlasovanie  zástupcu rodičov žiakov základnej školy do Rady školy  je spustené. 

      Voľby prebiehajú online tajným hlasovaním od 27. mája 2021 07,30 hod. do 28.mája 2021  20,00 hod. 
      Každý volič môže na hlasovacom lístku vyznačiť najviac troch kandidátov. Rodič – volič – si môže uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.
      Hlasovanie je platné ak odvolí nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V opačnom prípade sa voľby považujú za neplatné a budú nasledovať opakované voľby, o ktorých Vás hneď po vyhodnotení budeme informovať.
      Po ukončení hlasovania volebná komisia skontroluje hlasovanie, vytlačí dokument o výsledku hlasovania, napíše zápisnicu a zverejní výsledky . 

      Spôsob hlasovania:

      Rodič - volič - sa prihlási na svoje rodičovské konto v Edupage -  po prihlásení v sekcii Správy - Prihlasovanie  Rada školy z 26.05.2021 a odvolí podľa pokynov. Svoj výber kandidátov potvrďte zeleným tlačidlom Potvrdiť.

      Ďakujeme za každý Váš hlas.

     • Voľba do Rady školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

     • Vážení rodičia,

      Rade školy pri Základnej škole s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová Rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

      Postup ustanovenia Rady školy určuje Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

      Členmi Rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden za MŠ a jeden za ZŠ), jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov za ZŠ, jeden zvolený zástupca rodičov  za MŠ (ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia) a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Nakoľko sa snažíme dodržiavať prísne epidemiologické pravidlá v základnej aj v materskej škole, zvolili sme nasledovný postup volieb:

      I.

      Prihlásenie kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov – Základná škola

      Do 18.05.2021 do 12,00 hod. prijíma riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do Rady školy ako správu cez Edupage rodičovské konto alebo na email adresu info@zstrnovecnv.sk. Návrhov môže byť niekoľko a môžete do Rady školy navrhnúť aj samých seba. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý rodič dieťa, musí byť priložená formulácia „navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle 09xx xxx xxx“. Len takúto nomináciu je možné akceptovať.

      II.

      Voľby do rady školy – Základná škola

      Voľby budú prebiehať online tajným hlasovaním cez Edupage  rodičovské konto v dňoch od 27.mája 2021 od 07,30 hod do 28.05.2021 do 20,00 hod.

      Hlasovanie vykoná rodič v základnej škole vyplnením a zaslaním online hlasovacieho lístka cez Edupage rodičovské konto. Zákonný zástupca označí najviac troch alebo menej kandidátov. Po ukončení hlasovania volebná komisia skontroluje hlasovanie v Edupage, sčíta hlasy, vytlačí dokument o hlasovaní, zverejní výsledky a napíše zápisnicu. 

      III.

      Prihlásenie kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov – Materská škola

      Do 18.05.2021 do 12,00 hod. prijíma riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na email adrese: info@zstrnovecnv.sk Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do Rady školy. Návrhov môže byť niekoľko a môžete do Rady školy navrhnúť aj samých seba. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý rodič dieťa, bude priložená formulácia „navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle 09xx xxx xxx“. Len takúto nomináciu je možné akceptovať.

      IV.

      Voľby do rady školy – Materská škola

      Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním v dňoch od 27.mája 2021 od 06,30 hod do 28.05.2021 do 16,30 hod.

      Rodič v materskej škole hlasovanie vykoná podpísaním prezenčnej listiny, vyplnením hlasovacieho lístka a jeho vhodením do urny. Po uplynutí termínu stanoveného na vykonanie hlasovania volebná komisia sčíta hlasy, zverejní výsledky a napíše zápisnicu. 

      ​​​​​​​

      Dokumenty na stiahnutie:

      Vyzva_na_volbu_clenov_do_Rady_skoly_pri_ZS_s_MS_Trnovec_nad_Vahom_302.pdf

      Volebny_poriadok_pre_volby_do_rady_skoly_ZS_s_MS_Trnovec_nad_Vahom_302.pdf

      Pisomny-suhlas-kandidata-RS_rodicia.docx


      V Trnovci nad Váhom 12.05.2021                                                          Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                         riaditeľka školy

     • Oznam

     • Po každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa o dezinfekčnosti  ( na web.stránke školy ,v časti žiaci a rodičia - rodičovský infoservis/dokumenty na stiahnutie).

      Zákonný zástupca v prípade, že u jeho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Zákonný zástupca informuje školu, že dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte[1] s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.[2]

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      Od 10.5.2021 vyučovanie prebieha

      podľa oficiálneho rozvrhu.

      Telesná a športová výchova sa umožňuje vykonávať žiakom základných škôl v exteriéri, pričom je povolené cvičiť bez rúška za predpokladu dodržiavania min.3 metrových odstupov medzi žiakmi. Učitelia prispôsobia výber cvičení a aktivít tak, aby bol dodržaný odstup aj  v prípade individuálnych aktivít a športov. Kontaktné tímové športy (futbal, basketbal, vybíjaná apod.)nie sú povolené. Vhodné sú cvičenia na stanovištiach (posilňovacie, kompenzačné, strečingové), individuálne športy s využitím maximálnej plochy školských dvorov, prípadne prechádzky. Školské telocvične ani šatne určené na prezliekanie žiakov sa nevyužívajú.

      Nespájajú sa žiaci rôznych tried – ETV, NBV, TSV – vyučovanie daných predmetov v ucelených triedach.

      Aktivity sa organizujú väčšiu časť dňa vonku v areáli školy.

      Pokyny z Dodatku č.10 zostávajú nezmenené.

      [1] úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).

      [2] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény.

     • Deň matiek

     • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. májaDeň matiek je už tradične čas povedať naším mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im naše poďakovanie. Táto doba v momentálnej situácii neumožňuje deťom a žiakom poďakovať mamám verejne ako sme zvyknutí a preto si žiaci našej školy pri tejto príležitosti pre svoje mamičky a staré mamy spolu s pani učiteľkami pripravili krátke video s kultúrnym programom. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
    • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje