• Voľba do Rady školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

     • Vážení rodičia,

      Rade školy pri Základnej škole s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová Rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

      Postup ustanovenia Rady školy určuje Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

      Členmi Rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden za MŠ a jeden za ZŠ), jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov za ZŠ, jeden zvolený zástupca rodičov  za MŠ (ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia) a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Nakoľko sa snažíme dodržiavať prísne epidemiologické pravidlá v základnej aj v materskej škole, zvolili sme nasledovný postup volieb:

      I.

      Prihlásenie kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov – Základná škola

      Do 18.05.2021 do 12,00 hod. prijíma riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do Rady školy ako správu cez Edupage rodičovské konto alebo na email adresu info@zstrnovecnv.sk. Návrhov môže byť niekoľko a môžete do Rady školy navrhnúť aj samých seba. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý rodič dieťa, musí byť priložená formulácia „navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle 09xx xxx xxx“. Len takúto nomináciu je možné akceptovať.

      II.

      Voľby do rady školy – Základná škola

      Voľby budú prebiehať online tajným hlasovaním cez Edupage  rodičovské konto v dňoch od 27.mája 2021 od 07,30 hod do 28.05.2021 do 20,00 hod.

      Hlasovanie vykoná rodič v základnej škole vyplnením a zaslaním online hlasovacieho lístka cez Edupage rodičovské konto. Zákonný zástupca označí najviac troch alebo menej kandidátov. Po ukončení hlasovania volebná komisia skontroluje hlasovanie v Edupage, sčíta hlasy, vytlačí dokument o hlasovaní, zverejní výsledky a napíše zápisnicu. 

      III.

      Prihlásenie kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov – Materská škola

      Do 18.05.2021 do 12,00 hod. prijíma riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na email adrese: info@zstrnovecnv.sk Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do Rady školy. Návrhov môže byť niekoľko a môžete do Rady školy navrhnúť aj samých seba. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý rodič dieťa, bude priložená formulácia „navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle 09xx xxx xxx“. Len takúto nomináciu je možné akceptovať.

      IV.

      Voľby do rady školy – Materská škola

      Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním v dňoch od 27.mája 2021 od 06,30 hod do 28.05.2021 do 16,30 hod.

      Rodič v materskej škole hlasovanie vykoná podpísaním prezenčnej listiny, vyplnením hlasovacieho lístka a jeho vhodením do urny. Po uplynutí termínu stanoveného na vykonanie hlasovania volebná komisia sčíta hlasy, zverejní výsledky a napíše zápisnicu. 

      ​​​​​​​

      Dokumenty na stiahnutie:

      Vyzva_na_volbu_clenov_do_Rady_skoly_pri_ZS_s_MS_Trnovec_nad_Vahom_302.pdf

      Volebny_poriadok_pre_volby_do_rady_skoly_ZS_s_MS_Trnovec_nad_Vahom_302.pdf

      Pisomny-suhlas-kandidata-RS_rodicia.docx


      V Trnovci nad Váhom 12.05.2021                                                          Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                         riaditeľka školy

     • Oznam

     • Po každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa o dezinfekčnosti  ( na web.stránke školy ,v časti žiaci a rodičia - rodičovský infoservis/dokumenty na stiahnutie).

      Zákonný zástupca v prípade, že u jeho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Zákonný zástupca informuje školu, že dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte[1] s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.[2]

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      Od 10.5.2021 vyučovanie prebieha

      podľa oficiálneho rozvrhu.

      Telesná a športová výchova sa umožňuje vykonávať žiakom základných škôl v exteriéri, pričom je povolené cvičiť bez rúška za predpokladu dodržiavania min.3 metrových odstupov medzi žiakmi. Učitelia prispôsobia výber cvičení a aktivít tak, aby bol dodržaný odstup aj  v prípade individuálnych aktivít a športov. Kontaktné tímové športy (futbal, basketbal, vybíjaná apod.)nie sú povolené. Vhodné sú cvičenia na stanovištiach (posilňovacie, kompenzačné, strečingové), individuálne športy s využitím maximálnej plochy školských dvorov, prípadne prechádzky. Školské telocvične ani šatne určené na prezliekanie žiakov sa nevyužívajú.

      Nespájajú sa žiaci rôznych tried – ETV, NBV, TSV – vyučovanie daných predmetov v ucelených triedach.

      Aktivity sa organizujú väčšiu časť dňa vonku v areáli školy.

      Pokyny z Dodatku č.10 zostávajú nezmenené.

      [1] úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).

      [2] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény.

     • Deň matiek

     • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. májaDeň matiek je už tradične čas povedať naším mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im naše poďakovanie. Táto doba v momentálnej situácii neumožňuje deťom a žiakom poďakovať mamám verejne ako sme zvyknutí a preto si žiaci našej školy pri tejto príležitosti pre svoje mamičky a staré mamy spolu s pani učiteľkami pripravili krátke video s kultúrnym programom. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • 0911 980 820, 0911 866 467
    • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje