• Dodatok č.10 - Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania od 03.05.2021

     •      Dodatok č. 10

      Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov I.stupňa  a II.stupňa základnej školy, špeciálnej triedy a školského klubu detí od 03.05.2021


      Všeobecné informácie

      Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia

      podľa:

      a. manuálu „Návrat do škôl 2021“ (od 3.mája 2021),

      b. „Covid školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

      c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

      d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.


      ORGANIZÁCIA PRÍCHODU  ŽIAKOV

      Príchod od 07,25 hod. do 7,55 hod.  

       - vchod B (bočný vchod k šatniam)  

      Podmienka vstupu žiakov do priestorov školy je odovzdanie vyplneného  a podpísaného Vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti (v prílohe)

      - tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti dostali žiaci piatok v škole a  je zverejnené v prílohe tohto oznamu

      - pri  vstupe sa vykonáva ranný filter, dezinfekcia rúk, pri prezúvaní je potrebné dodržiavať pokyny zamestnanca školy týkajúce sa aj 2m odstupov


      ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠKOLY PRI PREZENČNEJ FORME VZDELÁVANIA

      V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č.175/2021, podľa §2 a §3 zostáva nariadenie prekrytia horných dýchacích ciest vo všetkých priestoroch interiérov  použitím rúška, šálu alebo šatky.

      Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri

      Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky a to rúška, šálu alebo šatky majú všetci s výnimkou

      • osôb v exteriéri, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov

      Žiak má vždy jedno náhradné rúško, odložené v skrinke, príp. v školskej taške.              

      Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu upraveného v zmysle Plánu adaptačného a poadaptačného obdobia (II.stupeň). Žiaci boli s rozvrhom oboznámení triednymi učiteľmi v piatok 30.04.2021.

      Telesná a športová výchova sa umožňuje vykonávať žiakom základných škôl v exteriéri, pričom je povolené cvičiť bez rúška za predpokladu dodržiavania min. 3 metrových odstupov medzi žiakmi.

      Učitelia prispôsobia výber cvičení a aktivít tak, aby bol dodržaný odstup aj v prípade individuálnych aktivít a športov. Kontaktné tímové športy (futbal, basketbal, vybíjaná a pod.) nie sú povolené. Vhodné sú cvičenia na stanovištiach (posilňovacie, kompenzačné, strečingové), individuálne športy s využitím maximálnej plochy školských dvorov, prípadne prechádzky. Školské telocvične ani šatne určené na prezliekanie žiakov sa nevyužívajú.

      *ostatné pokyny uvedené v Pokyne č.9  nezmenené


      PREVÁDZKA ŠKD

      Ranná ŠKD bude v budove ŠKD od 6 15 hod. Prevádzka poobednej ŠKD bude v bežnom režime – do 16 00 hod v budove ŠKD.

      Pre žiakov IV.A  sa ŠKD neobnovuje.


      STRAVOVANIE

      Pokyny  k  stravovaniu, prihlasovaniu, odhlasovaniu a poplatky za stravovanie sú uvedené v pokyne č.9 a týmto pokynom č.10 sa nemenia.


      ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania.

      V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe).

      Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Zákonný zástupca v prípade, že u jeho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.                                                                                                

      Pokyny riaditeľky školy upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov vychádzajú s rozhodnutí nadriadených orgánov, platných vyhlášok, opatrení a v ich intenciách majú zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre žiakov a zamestnancov školy.

      Je možné ich meniť vzhľadom na aktualizované rozhodnutia, opatrenia, nariadenia  a vyhlášky.

      Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!


      Prílohy na stiahnutie:

      Dodatok_c._10_Pokyny_upravujuce_organizaciu_vzdelavania__od_03.05.2021.pdf

      Navrat_do_skol_od_03.05.2021.pdf

      Vyhlaska_197_2021_Uradu_verejneho_zdravotnictva.pdf

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka_dietata_o_bezinfekcnosti.docx


      V Trnovci nad Váhom, 30.4.2021                                                                               Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                                              riaditeľka školy

     • Deň Zeme v základnej škole

     • Deň Zeme

       

      „Beda, kto v mori vidí iba vodu,

      kto nepočuje nemú prírodu,

      kto v skalách vidí iba skaly.“

      _____

      Andrej Sládkovič

       

      Tak ako každý rok si na našej škole pripomíname významný, ekologicky motivovaný sviatok - Deň Zeme,  tak ani tento rok nebol výnimkou. Keďže nám Deň Zeme pripadol na štvrtok 22. apríla, rozhodli sme sa niesť celý týždeň v znamení osláv toho výnimočného dňa. Žiaci prvého stupňa a žiaci 8. a 9. ročníka mali počas týždňa naplánované rôzne aktivity na podporu a uvedomenie si, že sme súčasťou tejto jedinečnej planéty a preto je nevyhnutné starať sa o ňu a chrániť ju.

      Žiaci mali možnosť prostredníctvom krátkych filmov a dokumentov spoznať krásy našej planéty a v rámci tried klásť otázky a viesť rozhovory na tému ochrany životného prostredia. Všetky predmety boli tematicky prepojené s Dňom Zeme, či už vo formách pracovných listov či kvízov.

      Na dolnej chodbe bola počas celého týždňa umiestnená interaktívna nástenka, ktorá žiakom priblížila najvýznamnejšie možnosti v rámci ochrany prírody a Zeme, či už je to separovanie, recyklácia, kompostovanie, šetrenie energiami či ochrana živočíchov. Žiaci mohli s nástenkou pracovať, odkrývať  a dopĺňať jednotlivé úlohy a dozvedieť sa tak nové informácie ako chrániť a pomáhať našej Zemi. V rámci interaktívnej nástenky mali žiaci možnosť individuálne napísať vlastný sľub či želanie našej planéte. Žiakom sa práca s interaktívnou nástenkou veľmi páčila a zapojili sa všetky ročníky.

      So žiakmi tretieho ročníka sme vyčistili školský záhon a vysiali k levanduli aj nechtík lekársky. Každý prispel pomocnou rukou, žiaci boli radi opäť vonku na slnku a mali radosť zo spoločnej práce a spoločného výsledku.

      Štvrtáci si silu a húževnatosť prírody vyskúšali vo svojej triede a do téglikov si vysadili zdravé bylinky, na ktorých si už o pár dní môžu pochutnať.

      Žiaci 8. ročníka skrášlili okolie školy vysadením rôznych kvetov a založením kvetinových záhonov, do ktorých vysiali zmesi pre rôzne opeľovače.

      Presne na Deň Zeme bola pre žiakov školy pripravená rozhlasová relácia, odkiaľ sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o našej modrej planéte a mohli si tak rozšíriť svoje vedomosti.

      V tento deň sa žiaci každej triedy, vyzbrojení vrecami a rukavicami, vybrali vyčistiť svoju obec a okolie. Každá trieda nabrala iný smer cesty a spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať štyri vrecia plné odpadkov. Starší žiaci vyčistili od odpadkov okolie Váhu a Ameriky. Za vynaložené úsilie boli žiaci odmenení medailou s nápisom Malý ochranár, ktorej sa veľmi tešili a hrdo ju nosili ešte aj na druhý deň.

      Nesmieme zabudnúť spomenúť ani našich najmenších z Materskej školy, ktorých pani učiteľky vedú k ochrane prírody už od útleho veku. Škôlkari si spoločne poupratovali školský dvor, pohrabali popadané vetvičky a šišky a vyšantili sa vonku na slniečku.

      Myslím si, že hovorím za všetkých učiteľov, keď poviem, že týždeň v znamení Dňa Zeme, ochrany a aktivít na  záchranu  našej vzácnej planéty sa úspešne vydaril. Každý priložil ruku k dielu, nikto nechcel stáť bokom. Už aj najmladší chápu, prečo musíme dávať pozor a neznečisťovať si životné prostredie, v ktorom sami žijeme. Veď naša Zem je široko-ďaleko jediná planéta, na ktorej sa dá žiť.

      Nech každý deň je Dňom Zeme!

     • Deň Zeme - pozdrav

     • 22. apríla 2021 si pripomíname 51. výročie od oslavy prvého Dňa Zeme. Pri príležitosti tohto krásneho výročia sme si pripravili pre našich žiakov rôzne aktivity, ktoré prebiehajú v týchto dňoch 22. - 23.04.2021. Samozrejme pripravujeme pre Vás fotoalbum. Zároveň sa chceme pochváliť pozdravom (videom), ktoré pripravila naša pani učiteľka Mgr. Beáta Kislerová.

     • Literárna súťažná práca II.A triedy

     • V literárnej súťaži autorskej poézie a prózy nás naša II.A trieda milo prekvapila s krásnou básňou Hosť. Je ušitá na mieru  aktuálnej mimoriadnej situácii. Veď uznajte sami :-)

     • Školské ovocie z Emilových Sadov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské ovocie z Emilových Sadov.

      Už niekoľko rokov Emilove Sady dodávajú do mnohých školských jedální ovocie a šťavy prostredníctvom programu Školské ovocie a zelenina, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ a SR. V týchto mimoriadnych časoch zabezpečili jabĺčka pre našich žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Ďakujeme za veľmi pekné a chutné jabĺčka.

     • Informácie pre zákonných zástupcov žiakov 8. a 9.ročníka týkajúce sa testovania spojené s návratom do školy od 19.04.2021.

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 s účinnosťou od 19.04.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku. Podmienka prezenčnej formy vzdelávania žiakov je potvrdenie negatívneho výsledku testu žiaka 8., 9. ročníka a jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s nim žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní (alebo potvrdená výnimka). 

      Pre ostatné ročníky na II.stupni ZŠ na základe daného rozhodnutia sa obnoví prezenčná foma vzdelávania v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v ramci COVID AUTOMATU od 26.04.2021

      Ročníky 5. - 7. sa od 19.04.2021 do 25.04.2021 vzdelávajú dištančnou formou.

      Škola pre žiakov 8. a 9. ročníka (aj ostatných žiakov II.stupňa ZŠ) nerealizuje testovanie. Z dôvodu pretestovania žiakov 8. a 9.ročníka a jedného zákonného zástupcu Vám zdieľame informácie z web stránky Obce Trnovec nad Váhom:

      Oznamujeme obyvateľom, že v sobotu, 17. apríla 2021 Obec Trnovec nad Váhom pripravuje testovanie prednostne pre:

      • žiakov 2. stupňa základnej školy
      • rodičov žiakov základnej školy
      • možnosť otestovať sa majú všetci, ktorí potrebujú potvrdenie o vykonaní testu nie staršie ako 7 dní

      Odberové miesto:

      Miestne kultúrne stredisko: čas testovania

      • sobota 8.00 – 15.00 h. (obedná prestávka 12.00 – 12.45)

      POSLEDNÝ ODBER VŽDY 15 MINÚT PRED PRESTÁVKOU ALEBO UZAVRETÍM ODBERNEJ MIESTNOSTI!

      PREDNOSTNE BUDÚ OTESTOVANÍ OBYVATELIA S TRVALÝM POBYTOM V OBCI TRNOVEC NAD VÁHOM.

      Čo si treba k testovaniu priniesť:

      Občania od 15 rokov:  občiansky preukaz (v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas), telefónne číslo mobil alebo pevná linka (tel. číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii).

      Deti do 15 rokov: kartička poistenca, resp. rodný list

      Podobne ako pri plošnom testovaní majú záujemcovia možnosť zaregistrovať sa na testovanie prostredníctvom formulára, ktorý nájdete  na https://www.trnovecnadvahom.sk/rezervacia/118/testovanie-obyvatelov

      Zároveň upozorňujeme, že možnosť zaregistrovať sa online môžu záujemcovia využiť do piatku, 16. apríla do 12.00 h. Po tomto termíne online registrácia nebude možná.

      Záujemcovia, ktorí online registračný systém nevyužijú, budú testovaní priebežne.


      Rozhodnutie ministra školstva:

      rozhodnutie_ministra_skolstva(1).pdf

      Ďalšie informácie súvisiace s návratom žiakov 8. a 9.ročníka do školy budú zverejnené na web stránke školy do 16.04.2021.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje