• Oznam pre zákonných zástupcov žiakov I.stupňa a špec.triedy

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že po Veľkonočných prázdninách sa pokračuje v prezenčnej forme vyučovania žiakov I.stupňa a špec.triedy podľa doterajších pokynov. Vyplnené a podpísané tlačivá čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti s preukázaním negatívneho testu zákonného zástupcu, alebo platnej výnimky, prinesú žiaci so sebou 07.04.2021. Tlačivo čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaci dostali v stredu 31.03.2021 od svojich triednych učiteliek, alebo ho nájdete na našej web stránke v sekcii Rodičovský infoservis.

      Ďalšie informácie  ohľadne  obnovenia prezenčného vzdelávania žiakov II.stupňa Vám poskytneme v priebehu budúceho týždňa po Veľkonočných prázdninách.

      Želáme Vám krásne a pokojné Veľkonočné sviatky.

      Rozhodnutie_ministra_s__kolstva_z_30.03.2021.pdf

      https://www.minedu.sk/zmena-rozhodnutia-ministra-z-30-3-2021/

       

     • Veľkonočné prázdniny

     • Posledný deň vyučovania pred prázdninami : 31. marec 2021 (streda)

      Termín prázdnin: 1. apríl - 6. apríl 2021

      Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. apríl 2021 (streda)

     • Deň učiteľov

     • Vážení kolegovia,

      pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujem všetkým učiteľom, vychovávateľkám a  zamestnancom základnej, materskej školy a školskej jedálne v Trnovci nad Váhom, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale aj srdce práci s deťmi – pre deti – deťom. Prajem im veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.

       

      Dnes majú učitelia veľký deň

      a ja im poďakovať chcem.

      Do každej učiteľskej ruky kyticu dám,

      aby všetci vedeli, že ich rada mám.

       

      Mgr. Miriam Žigová, riaditeľka školy

       

     • TESTOVANIE 1. STUPEŇ ZŠ + PRÍPRAVA V MŠ

     • TESTOVANIE 1. STUPEŇ ZŠ + PRÍPRAVA V MŠ - príhovor starostu obce Mgr. Olivera Berecza

      Priatelia, v pondelok sme prvýkrát realizovali otestovanie žiakov 1. stupňa antigénovými testami zo slín. Testovania sa dobrovoľne zúčastnilo 60 detí z prítomných 63. Veľmi pekne ďakujeme, všetkým ktorí sa zapojili. Ako ste mohli vidieť vybrali sme najmenej stresujúci spôsob testovania.

      Spolu s vedením školy robíme všetko pre bezpečnosť Vašich detí a tým pádom aj Vás rodičov. Okrem tohto sme zakúpili germicídne žiariče do každej triedy na 1. stupni ako aj v triedach materskej školy. Jedná sa o uzatvorené žiariče, kde je možná prítomnosť ľudí.

      Zároveň aj na popud rodičov pripravujeme testovanie aj v našej materskej škole. Prikladám aj link na typ testov, ktoré plánujeme použiť aj s videom ako sa používajú. Jedná sa o certifikované "lízankové" testy zo slín. Tieto testy plánujeme použiť s pomocou zákonných zástupcov, bližšie informácie Vám podáme po naskladnení testov. Veríme, že väčšina z Vás využije túto možnosť. Treba si uvedomiť, že prekonanie COVIDu, nie je zárukou toho, že jedinec nemôže ochorenie znova dostať. Z tohto dôvodu a z dôvodu ochrany zdravia Vás, detí a zamestnancov prosíme a veríme, že sa zapojí väčšina z Vás. Aj na priloženom linku a videu vidíte, že sa nejedná o žiadny stresujúci test a bude prebiehať za prítomnosti rodiča, resp. s jeho pomocou.

      Verte, že robíme všetko čo je v našich silách, aby sme zabezpečili bezpečné prostredie.

      Link na testy pre MŠ: https://www.pilulka.sk/v-chek-samoodberovy-test-na-covid...

     • Prevencia školy proti COVID 19

     • Okrem dezinfekcie dotykových plôch, povrchov, predmetov a dodržiavania zásad R-O-R, je pre bezpečnosť a ochranu zdravia dôležité čistenie a dezinfekcia vzduchu od vírusov, baktérií a iných mikroorganizmov. Preto sme v  decembri 2020  zakúpili germicídny čistič vzduchu ATHMOSS 120. Postupne, podľa  finančných možností, sme dokupovali germicídne žiariče SPEKTRA 72W (uzavretý germicídny žiarič) a PROLUX  do tried v materskej škole a v základnej škole. K dnešnému dňu aj vďaka Obce Trnovec nad Váhom máme žiariče v troch triedach MŠ, v piatich triedach ZŠ a čistič vzduchu ATHMOSS 120 na vstupnej dolnej chodbe ZŠ.

      Spolu to zvládneme.

     • I.A - Deň vody

     • Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca.

     • III.A Spoločné čítanie

     • Máme tu marec  mesiac knihy. Pri tejto príležitosti sme pre žiakov pripravili aktivity. Ich cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o detskú literatúru

     • Organizácia príchodu žiakov do školy 22.03.2021

     • ORGANIZÁCIA PRÍCHODU  ŽIAKOV DO ŠKOLY 22.03.2021 

      (aktualizované v súvislosti s realizáciou testovania žiakov)

       

      Testovanie žiakov

      • pravidelné  testovanie ( týždenný interval testovania - každý pondelok) prostredníctvom antigénových testov zo slín vhodných pre školákov – COVID-19 Antigen Saliva Test Kit (Colloidal Gold) je dobrovoľné, určené žiakom, ktorých zákonný zástupca podpísal súhlas,
      • nie sú to testy na vyplachovanie a kloktanie z príspevku Ministerstva vnútra SR. Tieto kloktacie testy MŠVVaŠ SR budú určené primárne žiakom II.stupňa,
      • pri tomto testovaní je potrebné, aby si žiak odpľul do určenej nádobky (testovaná biologická vzorka),
      • odber a test z danej vzorky  realizuje zdravotnícky personál, administráciu testovania zabezpečujú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,
      • v prípade pozitivity u žiaka sa zákonný zástupca riadi platnými usmerneniami a bezodkladne kontaktuje lekára. Pozitívny žiak sa nemôže zúčastniť výchovno – vzdelávacieho procesu a v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu pri testovaní, žiak zostáva v izolácii do jeho príchodu.
      • po otestovaní sa nebudeme vydávať žiadny certifikát, celý proces je potrebný pre zabezpečenie, čo najväčšieho bezpečia žiakov a vyučovacieho procesu.

      Organizácia príchodu a testovania

      Časový harmonogram príchodu jednotlivých tried do školy 

      • 7.25 h    I. A, I.B – vchod A (hlavný vchod) 
      • 7.40 h    II. A  – vchod A (hlavný vchod)

       

      • 7.25 h   III. A – vchod B (bočný vchod)
      • 7.40 h   IV. A + špec.trieda – vchod B (bočný vchod)

      Vstup do budovy školy bude pre žiakov ranného šk. klubu zabezpečený vchodom A 

      • Pri vchode preberie ped.zamestnanec  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  s nahliadnutím negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní  alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania,
      • žiak po dezinfekcii rúk a meraní teploty postupuje na miesto určené k testovaniu – odberu vzorky, 
      • žiak následne počká na určenom mieste na výsledok (rodič čaká pred budovou a dodržiava zásadu R O R), po negatívnom výsledku sa žiak ide prezuť a pokračuje vo výchovno- vyučovacom procese

      Spolu to zvládneme

                                                                                             Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

       

     • Testovanie zo slín - príhovor starostu obce Mgr. Olivera Berecza

     • TESTOVANIE ZO SLÍN - PONDELOK 22.3.2021

      Máme za sebou prvý týždeň znovuotvorenia brán našej školy. Ako sme avizovali, radi by sme pravidelne testovali deti, ktoré chodia do školy. Keďže si však uvedomujeme, že nám známe testovanie nie je veľmi príjemné, tak sme si vybrali testovanie zo slín. Nejedná sa o kloktanie, vytieranie, ani inak nepríjemný spôsobom testovania. Pri tomto testovaní je potrebné, aby dieťa si odpľulo do na to určenej nádobky a nič viac spraviť nemusí. O všetko ostatné sa postará zdravotnícky personál, ktorý zrealizuje z takejto vzorky test. Uvedomujeme si, že sa nejedná o najvkusnejší spôsob, avšak je to spôsob, ktorý je najmenej nepríjemný pre testované dieťa a o to nám v tomto prípade išlo.

      Testovania sa zúčastnia len deti rodičov, ktorý nám dali písomný súhlas s testovaním. Rovnako ako sme avizovali, testovanie je dobrovoľné. Verím, že v záujme ochrany zdravia bude veľká väčšina súhlasiť s týmto spôsobom. Môžete nám veriť, že sme zvážili komplexne všetky pre a proti a ak chceme, aby boli naše deti a aj zamestnanci v čo najväčšom bezpečí, tak tento spôsob je najmenej bolestivý.

      Po otestovaní dieťa bude ďalej pokračovať vo vyučovacom procese. Ak by bol výsledok testu pozitívny. Pevne veríme, že sa tak nestane, ale ak by sme mali aj takýto prípad, tak bude okamžite upovedomený zákonný zástupca. Odporúčame v tomto prípade okamžite kontaktovať lekára, aby určil ďalší postup. Po otestovaní nebudeme vydávať deťom žiadne certifikáty, celý proces je potrebný pre zabezpečenie čo najväčšieho bezpečia detí a vyučovacieho procesu.

      Veríme, že prvé takéto testovanie, ktoré prebehne už tento pondelok 22.3.2021 už pred nástupom do školy prebehne čo najlepšie. Zároveň veríme, že ďalší týždeň bude podiel rodičov, ktorý nedajú otestovať svoje dieťa čo najmenší. Plánujeme takto postupovať každý pondelok, kým to epidemiologická situácia bude vyžadovať. Testovanie je v záujme všetkých, aby sme sa čo najviac snažili vyhnúť ochoreniu, karanténe a pod.

      Prosím Vás všetkých o čo najzodpovednejší prístup, aby sme aj naďalej mali bezpečnú obec. Zároveň Vás prosím aj o zhovievavosť a spoluprácu, predsa len v krátkej dobe bude potrebné otestovať väčšie množstvo detí.

      Na záver by som rád ubezpečil rodičov detí 2. stupňa, že intenzívne pracujeme na tom, aby sa aj tieto deti mohli čo najskôr vrátiť do vyučovacieho procesu, avšak aktuálne platný COVID automat, dosť komplikuje spôsob návratu. Z tohto dôvodu musíme riadne zanalyzovať a prehodnotiť každý krok, aby sme minimalizovali riziko pre deti, zamestnancov a aj rodiny.

      Prajem každému všetko dobré, veľa zdravia a spolu to zvládneme.

     • Otvorená škola, a čo ďalej? - príhovor starostu obce

     • Príhovor starostu obce Trnovec nad Váhom Mgr. Olivera Berecza

      Tento týždeň sme po dlhej dobe otvorili brány pre 1. stupeň základnej školy, materská škola fungovala dlhodobejšie v čiastočnom režime. Môžeme vás ubezpečiť, že pre bezpečnosť detí a zamestnancov sme spravili a stále robíme maximum. Zároveň sa spoliehame na vašu zodpovednosť, že pri akomkoľvek podozrení na ochorenie svoje dieťa nedáte na čas do triedy.

      Uvažovali sme nad tým, ako ešte viac zabezpečiť ochranu zdravia v našej škole a materskej škole. Po zrelej úvahe sme sa zhodli na tom, že najideálnejšie by bolo zabezpečiť pravidelné otestovanie detí. Áno, viem, teraz väčšina z vás sa chytila za hlavu. Prosím, čítajte do konca. Nemáme v pláne žiadne nepríjemné testy, žiadne špáranie sa v nose, a ani žiadne kloktanie. Máme dojem, že všetky tieto metódy sú pre deti nevhodné a stresujúce. Máme v pláne testovať deti antigénovými testami zo slín.

      Presný postup vám prezradíme v najbližších dňoch. Očakávame totiž dodanie týchto testov. Jedná sa o testovanie, ktoré je vhodné pre deti, pretože na vyhodnotenie nám postačuje slina. Tu by som si však dovolil apelovať na vašu zodpovednosť a ochotu. Nikto z nás nemá záujem vaše deti stresovať, či z nich robiť nejaké „pokusné králiky“. Našou snahou je, aby sme mali istotu, že bezpečie a ochrana zdravia detí, rodičov a zamestnancov je na maximálnej možnej úrovni. Preto vás prosím, keďže testovanie je úplne dobrovoľné (nie tak, ako sme zvyknutí), dajte svoje deti týmto spôsobom otestovať. Ak sa nám to osvedčí, máme v pláne takéto testovanie robiť 1 krát do týždňa. Prosím, spravme to pre naše rodiny, pre našu komunitu, aby sme sa nemuseli obávať ochorenia a pod. Viem, že už sme všetci frustrovaní, nahnevaní a skeptickí, avšak každý krok, ktorý dobrovoľne spravíme k ochrane zdravia, je správnym krokom. Preto, prosím, robme tieto kroky spoločne a dobrovoľne. Bližšie informácie poskytneme hneď po naskladnení testov, máme v pláne toto testovanie zrealizovať v čo najkratšej možnej dobe.

      Prajem vám všetko dobré a veľa zdravia.

      Spolu to zvládneme

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje