• Usmernenie k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1.polrok školského roka 2020/2021

     • USMERNENIE K VYDÁVANIU VÝPISOV HODNOTENIA

      ZA 1. POLROK ŠK. ROKA 2020/2021

      Školy majú preukázateľnou formou  informovať zákonných zástupcov s hodnotením  za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

      Z dôvodu  mimoriadneho prerušenia školského vyučovania  

      zasielame výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky

      prostredníctvom školského informačného systému Edupage.

       

      Žiadame rodičov podpísať výpis známok za I.polrok  (pdf formát) svojich detí, pričom musia byť prihlásení rodičovským kontom.

      Pokiaľ sa rodičia hlásia do EduPage žiackym kontom, triedny  učiteľ nevie rozlíšiť, či známku videl žiak alebo rodič a nevie stanoviť preukázateľnosť informovania zákonného zástupcu. Prihlasovacie údaje do rodičovského konta  EduPage boli zadané na  e-mailové adresy rodičov.

      Podľa ustanovenia zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10 tento výpis nie je verejnou listinou.

       

      Žiakom bude výpis odovzdaný osobne až v dobe návratu do škôl !

       

     • Školy pokračujú v režime ako doteraz

     • ŠKOLY POKRAČUJÚ

      V REŽIME AKO DOTERAZ

      Na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling oznámil, že na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú

       OD 1. FEBRUÁRA 2021

      školy pokračovať tak ako v súčasnosti.

       

      MATERSKÁ ŠKOLA

      bude  naďalej otvorená, len pre deti zákonných zástupcov, ktorí nahlásili záujem do 29.1.2021 do 12:00 na mail: skolka@zstrnovecnv.sk a zabezpečujú kritickú infraštruktúru a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (obidvaja majú od zamestnávateľa potvrdenie, že nemôžu vykonávať prácu z domu) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce a musia sa preukázať negatívnym antigénovým resp. negatívnym RT-PCR testom.

      Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302, ktoré upravujú podmienky konkrétnej MŠ na obdobie od 25.01.2021.

     • Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

      Usmernenie_pre_skoly_k_vydavaniu_vypisov_hodnotenia.pdf

      Vysvedčenie za prvý polrok šk. roka 2020/2021 bude škola vydávať iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Žiadosť je potrebné podať písomne najneskôr do 29.1.2021 vrátane. Žiadosť nie je možné poslať elektronickou poštou. Vysvedčenie za 1. polrok bude vydané na tlačive so štátnym znakom a sériovým číslom. Touto cestou zároveň chceme požiadať zákonných zástupcov žiakov, aby žiadosť podávali naozaj len v nevyhnutných prípadoch. Z dôvodu administrácie tlače vysvedčení musí byť žiadosť prijatá v období od 27. januára 2021 do 29. januára 2021 vrátane. Vzor žiadosti o vydanie vysvedčenia za I.polrok najdete v rodičovskom infoservise/ dokumenty na stiahnutie.

      V posledný vyučovací deň šk. roka 2020/2021 vydá škola žiakom vysvedčenie, ktoré bude obsahovať hodnotenie a klasifikáciu prospechu za oba polroky príslušného školského roka.

       

     • Dôležité informácie pre žiakov 9.ročníka

     • Dôležité termíny a informácie pre žiakov 9. ročníka ohľadne prijímania na stredné školy na školský rok 2021/2022 nájdete v sekcii: Žiaci a rodičia - Poradňa pre žiakov 9.ročníka /Školský poradca.

      Pozorne si preštudujte všetky materiály !!!

     • Veľká fašiangová súťaž

     •  

      Veľká fašiangová súťaž

       

      Pripravili sme pre vás online súťaž, sledujte Facebook Škola Trnovec.

      Pridávame pravidlá súťaže.

       

      Pravidlá súťaže

       

      Hurá, Fašiangy! Videl si fašiangové video? Tak vieš, že máme pre teba tri výzvy:

      Prvou výzvou je: 

      KVÍZ: v čase od 27. januára 2021 (streda)  do 30. januára 2021 (sobota), do 18:00 si môžeš zahrať Veľký fašiangový kvíz a zmerať si tak vedomosti so spolužiakmi z celej školy.

      Link na kvíz nájdeš na Facebooku školy (Škola Trnovec).

      Je to jednoduché! Zadáš len svoje celé meno (nickname), klikneš na zelené tlačítko Go! a kvíz sa ti sám spustí. Prvých troch výhercov uverejníme v sobotu po uzávierke kvízu.

       

      Druhou výzvou  je fotosúťaž....

      FOTO FAŠIANGOVÉ DOBROTY: v čase od 1.februára 2021  do 5.februára 2021 nahraj svoju fotku fašiangovej dobroty na facebook Škola Trnovec – do komentára pod príspevok Fašiangové dobroty, ktorý nájdeš na facebooku až od 1.februára (odkedy začne druhá výzva).

      Fotka s najväčším počtom lajkov vyhráva!

       

      Treťou výzvou je fotosúťaž...

      FOTO FAŠIANGOVÁ MASKA: v čase od 8. februára 2021 do 12. februára 2021 nahraj svoju fotku smiešnej, veselej či strašidelnej fašiangovej masky na facebook Škola Trnovec – do komentára pod príspevok Fašiangová maska, ktorý nájdeš na facebooku až od 8.februára (odkedy začne tretia výzva).

      Fotka s najväčším počtom lajkov vyhráva!

       

      Ceny odovzdáme výhercom po návrate do školy.

       

     • UPOZORNENIE

     • UPOZORNENIE

      pre žiakov a ich zákonných zástupcov týkajúce sa plnenia

      úloh dištančného vzdelávania !

       

      V súvislosti s opakujúcimi sa problémami pri niektorých žiakoch, pokračovaní v dištančnom vzdelávaní aj na I.stupni a blížiacemu sa termínu hodnotenia prospechu a správania žiakov za I.polrok žiadame zákonných zástupcov, aby pravidelne sledovali stránku školy a riadili sa aktuálnymi pokynmi školy, prípadne pokynmi jednotlivých vyučujúcich.

      Zároveň Vás žiadame, aby ste  dohliadali a zodpovedali za prihlasovanie svojho dieťa na on-line hodiny v stanovenom čase a svedomité vypracovávanie  úloh dištančného vzdelávania, ktoré má od učiteľov zadané. Žiadame rodičov, aby vopred nahlásili a zdôvodnili neprítomnosť svojho dieťaťa na on-line hodine, prípadne absenciu bezodkladne ospravedlnili alebo oznámili triednemu učiteľovi svojho dieťaťa dôvody jeho neúčasti na dištančnom vzdelávaní aj pre prípadné technické prekážky.

      • Žiak je povinný aktívne sa zapájať a komunikovať počas on-line hodín. Na on-line hodinách je žiak povinný sa riadiť pokynmi vyučujúceho - zapnutie kamery/ak je súčasťou zariadenia/, mikrofónu. Nie je možné robiť akékoľvek zvukové záznamy či obrazové záznamy vyučovacích hodín bez súhlasu učiteľa!
      • Žiaci dodržiavajú zásady slušnej a korektnej elektronickej komunikácie.         
      • Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia, pravidlá a podmienky hodnotenia práce ako počas prezenčnej výučby.
      • Žiak je povinný dodržiavať určené termíny na vypracovanie úloh a projektov. Pokiaľ žiak nedodrží daný termín, považuje sa to za nesplnenú úlohu.

      Na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a z Dodatku č.2 Zásady hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v I. štvrťrok  školského roka 2020/2021 (dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke školy v záložke Dištančné vzdelávanie) upozorňujeme:

      V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením.

      Ak žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením neplnenia cieľov v neklasifikovanom vyučovacom predmete alebo bol hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky slovom „neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel.

      Ak najviac z dvoch vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku, má žiak základnej školy prospech nedostatočný, v slovnom hodnotení nesplnil ciele vyučovacieho predmetu  alebo  bol  hodnotený  podľa  §  18  ods.  10  vyhlášky  slovom  „neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel, môže vykonať opravnú skúšku, a to najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý polrok.

       

      Trnovec nad Váhom 15.01.2021                                                       Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                      riaditeľka školy

     • Oznam

     • Minister školstva Branislav Gröhling dňa 14.01.2021 uviedol, že deti a žiaci sa

      od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia.

      Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

      Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení .

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_z_08.01.2021.pdf

      Prevádzkové (personálne) dôvody neumožňujú návštevu v našej materskej škole a v ŠKD deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

      Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň.

       „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“ uzavrel minister školstva B. Gröhling.

       

      Škola Vás o nových zmenách vyplývajúcich z epidemiologickej situácie a z informácií z MŠVVaŠ SR  bude informovať !

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
    • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje