• UPOZORNENIE

     • UPOZORNENIE

      pre žiakov a ich zákonných zástupcov týkajúce sa plnenia

      úloh dištančného vzdelávania !

       

      V súvislosti s opakujúcimi sa problémami pri niektorých žiakoch, pokračovaní v dištančnom vzdelávaní aj na I.stupni a blížiacemu sa termínu hodnotenia prospechu a správania žiakov za I.polrok žiadame zákonných zástupcov, aby pravidelne sledovali stránku školy a riadili sa aktuálnymi pokynmi školy, prípadne pokynmi jednotlivých vyučujúcich.

      Zároveň Vás žiadame, aby ste  dohliadali a zodpovedali za prihlasovanie svojho dieťa na on-line hodiny v stanovenom čase a svedomité vypracovávanie  úloh dištančného vzdelávania, ktoré má od učiteľov zadané. Žiadame rodičov, aby vopred nahlásili a zdôvodnili neprítomnosť svojho dieťaťa na on-line hodine, prípadne absenciu bezodkladne ospravedlnili alebo oznámili triednemu učiteľovi svojho dieťaťa dôvody jeho neúčasti na dištančnom vzdelávaní aj pre prípadné technické prekážky.

      • Žiak je povinný aktívne sa zapájať a komunikovať počas on-line hodín. Na on-line hodinách je žiak povinný sa riadiť pokynmi vyučujúceho - zapnutie kamery/ak je súčasťou zariadenia/, mikrofónu. Nie je možné robiť akékoľvek zvukové záznamy či obrazové záznamy vyučovacích hodín bez súhlasu učiteľa!
      • Žiaci dodržiavajú zásady slušnej a korektnej elektronickej komunikácie.         
      • Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia, pravidlá a podmienky hodnotenia práce ako počas prezenčnej výučby.
      • Žiak je povinný dodržiavať určené termíny na vypracovanie úloh a projektov. Pokiaľ žiak nedodrží daný termín, považuje sa to za nesplnenú úlohu.

      Na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a z Dodatku č.2 Zásady hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v I. štvrťrok  školského roka 2020/2021 (dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke školy v záložke Dištančné vzdelávanie) upozorňujeme:

      V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením.

      Ak žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením neplnenia cieľov v neklasifikovanom vyučovacom predmete alebo bol hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky slovom „neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel.

      Ak najviac z dvoch vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku, má žiak základnej školy prospech nedostatočný, v slovnom hodnotení nesplnil ciele vyučovacieho predmetu  alebo  bol  hodnotený  podľa  §  18  ods.  10  vyhlášky  slovom  „neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel, môže vykonať opravnú skúšku, a to najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý polrok.

       

      Trnovec nad Váhom 15.01.2021                                                       Mgr. Miriam Žigová

                                                                                                                      riaditeľka školy

     • Oznam

     • Minister školstva Branislav Gröhling dňa 14.01.2021 uviedol, že deti a žiaci sa

      od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia.

      Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

      Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení .

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_z_08.01.2021.pdf

      Prevádzkové (personálne) dôvody neumožňujú návštevu v našej materskej škole a v ŠKD deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

      Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň.

       „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“ uzavrel minister školstva B. Gröhling.

       

      Škola Vás o nových zmenách vyplývajúcich z epidemiologickej situácie a z informácií z MŠVVaŠ SR  bude informovať !

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • 0911 980 820, 0911 866 467
    • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje