• Informácie pre zákonných zástupcov platné od 01.12.2020

     • Vážení rodičia,

      RÚVZ v Nitre rozhodnutím nariadilo zákaz prevádzky v I.B a II.A triedy v ZŠ, 2.triedy v MŠ od 23.11.2020 do 30.11.2020 vrátane.

      Pokyny súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom a nástupom dotknutých tried od 01.12.2020:

      1. žiaci I.B a II.A triedy nastupujú na prezenčné vzdelávanie 01.12.2020

      2. deti z 2.triedy MŠ nastupujú do škôlky 01.12.2020

      3. ŠKD  pre IV.A z personálnych dôvodov zrušené 

      4. ranné ŠKD prechádza do hlavnej budovy, deti vstupujú cez vchod A (platí len pre družinárov), pri príchode musia zazvoniť a následne pri dverách bude vykonaný ranný filter

      5. prevádzka ŠKD do 15,00 hod. !

      6. priniesť zo sebou podpísané zákonným zástupcom Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  - nutné predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ a dieťaťa v MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, vrátane víkendov a sviatkov. V prípade, že nemáte možnosť tlače vyhlásenia, je nutné, aby zákonný zástupca prišiel so žiakom ráno do školy a tlačivo vyplnil. Alebo je možnosť zaslania Vyhlásenia o bezinfekčnosti cez Edupage.

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

     • Informácie pre zákonných zástupcov platné od 23.11.2020 do 30.11.2020 vrátane.

     • Vážení rodičia,

      RÚVZ v Nitre rozhodnutím nariaďuje zákaz prevádzky v I.B a II.A triedy v ZŠ, 2.triedy v MŠ od 23.11.2020 do 30.11.2020 vrátane.

      Rozhodnutie_RUVZ.pdf

      Žiadame zákonných zástupcov dotknutých tried a určených zamestnancov školy a škôlky, aby povinne dodržiavali karanténne opatrenia uvedené v danom rozhodnutí.

      ​​​​​​​

      Pokyny súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom:

      1. žiaci I.B a II.A triedy zostávajú doma v karanténe - dištančné vzdelávanie zabezpečené formou elektronickej komunikácie (BEZKRIEDY, EDUPAGE, MESSENGER)

      2. žiaci I.A, III.A, IV.A a žiaci špec.triedy pokračujú ďalej v prezenčnej forme výučby.

      3. deti z 2.triedy MŠ zostávajú doma v karanténe

      4. deti 1. a 3. triedy MŠ pokračujú ďalej vo výučbe prezenčnou formou

      5. ŠKD  pre IV.A z personálnych dôvodov zrušené 

      6. ranné ŠKD prechádza do hlavnej budovy, deti vstupujú cez vchod A (platí len pre družinárov), pri príchode musia zazvoniť a následne pri dverách bude vykonaný ranný filter

      7. prevádzka ŠKD do 15,00 hod. !


     • Najnovšie informácie pre zákonných zástupcov žiakov I.stupňa a špec.triedy

     • Vážení rodičia,

      počas víkendu sme prešli do oranžovej fázy semaforu:

      1. žiaci I.B a II.A triedy zostávajú doma v karanténe

      2. žiaci I.A, III.A, IV.A a žiaci špec.triedy pokračujú ďalej v prezenčnej forme výučby.

      3. ŠKD pre IV.A bolo z personálnych dôvodov zrušené (rodičia sú informovaní)

      4. deti z 2.triedy MŠ zostávajú doma v karanténe

      5. deti 1. a 3. triedy MŠ pokračujú ďalej vo výučbe prezenčnou formou

      Riadime sa pokynmi RÚVZ Nitra. Zákonní zástupcovia dotknutých tried (karanténa) boli už v priebehu víkendu informovaní. V pondelok budú zverejnené ďalšie informácie a pokyny. 

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu

     • Starosta obce Trnovec nad Váhom vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti z našej obce. Uzávierka súťaže je 30. novembra, pohľadnice môžete doručiť do kancelárie prvého kontaktu obecného úradu a nezabudnite ich označiť svojim menom a uviesť aj svoj vek Každý súťažiaci bude odmenený a odmenou pre víťaza bude aj to, že jeho pohľadnicu rozpošle starosta obce ako vianočný pozdrav .

     • Pre našich starkých...

     • ...aj napriek mimoriadnej situácii nezabudli sme na našich starkých, posielame im srdečné pozdravy. Myslíme na nich a týmto im chceme túto ťažkú situáciu aspoň trošičku uľahčiť..

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského zariadenia od 02.11.2020

     • Pokyny určujúce podmienky ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 vychádzajú z príspevku ministra školstva uverejneného  https://www.facebook.com/branislav.grohling

      Vážení rodičia,

      najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. 

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých MŠVVaŠ SR vychádza:

      Uznesenie vlády 693/2020: Uznesenie_vlady_SR_693_2020.pdf

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: vyhlaska_UVZ_c._15.pdf

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: vyhlaska_UVZ_c._16.pdf

      Základné princípy:

      • Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
      • Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec, cudzí človek alebo žiak školy, ktorý má nad 10 rokov -  Vyhláška č. 16 ÚVZ)  
      • Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka do 10 rokov a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Čiže:

      • Ak žiaci I.stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nepreukážu sa certifikátom Ministerstva zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu, nemôžu sa zúčastniť prezenčnej formy výučby. 
      • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ
      • Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy
      • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november) 

      DOPLŇUJÚCE POKYNY :

      Informácie oranžovou farbou sú dôležité pre zákonných zástupcov žiakov I.stupňa nad 10 rokov vychádzajúc z jednotlivých vyhlášok.

      Prezenčné vyučovanie na I.stupni ZŠ a v špec.triede bude prebiehať podľa rozvrhu hodín zverejneného 26.10.2020.

      Stále platí  povinnosť nosenia rúšok v exteriéri aj v interiéri.

      Prevádzka ŠKD funguje v nezmenenej forme.

      Pri rannom filtri musí žiak odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu (toto Vyhlásenie je prílohou týchto pokynov).

      POZOR! 

      Vyhlásenie zákonného zástupcu zverejnené v piatok 30.10.2020 nie je platné !!!

      V prípade, že nemáte možnosť tlače daného Vyhlásenia zákonného zástupcu, môžete si ho vyzdvihnúť v ZŠ dnes do 14,00 hod. alebo je nutné prísť ráno so žiakom 03.11.2020 za dodržania jednotlivých vyhlášok uvedených v tomto ozname.  

      Bez Vyhlásenia zákonného zástupcu sa nebude môcť žiak zúčastniť vyučovania!

      Usmernenie_MSVVaS_SR_k_opatreniam_vyplyvajucim_z_celoplosneho_testovania_Spolocna_zodpovednost.pdf

      Podmienky_vstupu.pdf

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu(1).pdf

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
    • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje