• Zisťovanie záujmu o nástup do školy pre II.stupeň ZŠ od 22.06.2020

     • Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a opatrení Verejného zdravotníctva je potrebné pred otvorením základnej školy pre žiakov II.stupňa ZŠ od 22.06.2020, aby zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi školy urobili medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu základnej školy.

      Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 22.06.2020 je možné elektronickou formou cez komunikácia/prihlasovanie/akcie na vyplnenie  do 17.06.2020.

      Žiadame o dodržanie termínu prihlasovania kvôli personálnemu zabezpečeniu a objednanie tovaru do školskej jedálne. Po danom termíne prihlasovania sa na aktuálny týždeň od 22.06. už nedá prihlásiť.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia 1. - 4.ročníka ZŠ !!!

      Vzhľadom na momentálnu situáciu a uvoľňovanie ďalších opatrení týkajúcich sa dobrovoľného nástupu do školy od 15.06.2020, žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí do tohto času nenavštevujú základnú školu, aby prihlásili svoje dieťa do školy, ŠKD a na stravovanie do 12.06.2020 do 10,00 hod. a to buď telefonicky alebo emailom triednym učiteľom, príp. na tel.č. 031/7781290 alebo info@zstrnovecnv.sk. V prípade, že svoje dieťa prihlásite je potrebné, aby zákonný zástupca pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predložil písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vykonávanie vstupného zdravotného filtra na základe odporúčania bude len náhodným preverovaním, z toho dôvodu ostatné dni nemusí zákonný zástupca dieťa doprevádzať. Škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID 19) žiaka nepreberie, zákonný zástupca bude telefonicky upozornený o danej skutočnosti a bude povinný bezodkladne zabezpečiť odchod dieťaťa zo školy.


      Ďalšie informácie o organizácii týždňa od 15.06.2020 do 19.06.2020 Vám budú na základe prihlásených žiakov zverejnené v priebehu dňa 12.06.2020.

      Tlačivá na stiahnutie:

      vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

      OZNAM_SKD_od_15.06.2020.pdf
     • Zisťovanie záujmu o ŠKD v školskom roku 2020/2021

     • Milí rodičia,

      chceme Vás upozorniť, že dnes (11.06.2020) sme spustili zisťovanie záujmu o ŠKD v školskom roku 2020/2021 cez edupage, informácia sa týka žiakov 1.- 3.ročníka ZŠ. 21.6.2020 uzatvoríme možnosť prihlásenia žiaka do ŠKD v školskom roku 2020/2021. Škola musí riešiť organizáciu školského roka a táto informácia je pre nás nevyhnutná.  Preto Vás vyzývame, aby ste označili svoj záujem, resp. nezáujem o ŠKD čo najskôr. 

     • Predbežné zisťovanie záujmu žiakov 8.ročníka na štúdium na strednej škole

     • Vážení rodičia, milí žiaci 8.ročníka!

      Základné informácie:

      Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, ktoré rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, pedagogicko-psychologickou poradňou. V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov: • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ • usmerňuje pri voľbe povolania, pomáha pri výbere SŠ podľa záujmov a prospechu • informuje o rôznych povolaniach • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy • informuje o prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí).

      Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách prinášajú pravidelne aktualizované publikácie: „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR http://www.cvtisr.sk/ v časti Školstvo/Regionálne školstvo.Ďalšie informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach: www.stredneskoly.sk (SŠ na Slovensku - študijné, učebné odbory, adresy, kontakty), www.povolania.eu (dotazník záujmov, zručností), www.istp.sk (internetový sprievodca trhom práce – možnosť registrovať sa v sekcii Žiak/Študent), www.pozicie.sk, www.iedu.sk (elektronický adresár škôl), www.komposyT.sk (zdroje informácií, poradenské hry), www.potrebyovp.sk (mapa zamestnaní, informácie o duálnom vzdelávaní), www.dualnysystem.sk (informácie o systéme duálneho vzdelávania, zoznam škôl a študijných odborov v systéme DV, dôležité termíny v rámci krokov žiaka pre vstup do systému DV), www.sustavapovolani.sk (informácie o zamestnaniach), www.riasec.sk (možnosť urobiť si test osobnosti, ktorý vychádza z teórie voľby povolania na základe testu osobnosti).

      Profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Piešťanoch. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ.V mesiacoch november a február sa posielajú nové údaje a informácie o záujmoch žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Piešťanoch. Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole. 

      Nakoľko v momentálnej situácii stretnutie so žiakmi 8.ročníka nie je možné, žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov, aby venovali tejto informácii patričnú dôležitosť a vyplnili pre našu základnú školou tlačivo s informáciou predbežného záujmu na štúdium na strednej škole. V predbežnom záujme stačí vyplniť jednu strednú školu s presným názvom, adresou a odborom kam sa plánuje žiak prihlásiť.

      Vyplnené tlačivo zašlite ako prílohu do 19.06.2020 na email základnej školy info@zstrnovecnv.sk .

      Tlačivo na stiahnutie: 

      word: Zistovanie_zaujmu_ziakov_8.rocnika_na_studium_strednej_skoly.docx

      pdf: Zistovanie_zaujmu_ziakov_8.rocnika_na_studium_strednej_skoly.pdf

     • Európsky kútik na vzdelávanie

     • Dávame do pozornosti webovú stránku EÚ „Kútik na vzdelávanie“ ako inšpiráciu pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie v domácom prostredí a trávenie voľného času v školských zariadeniach a v domácom prostredí.

      Žiaci základnej a strednej školy tu nájdu hry, súťaže a knižky s aktivitami prostredníctvom ktorých spoznajú EÚ zábavným spôsobom. Dozvedia sa viac aj štúdiu alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

      Učitelia, pokiaľ majú záujem, aby sa žiaci naučili viac o EÚ a jej fungovaní tu nájdu učebné materiály pre všetky vekové kategórie (do 9 rokov, od 9 do 15 rokov, nad 15 rokov) a podľa populárnych tém (potraviny a poľnohospodárstvo, zákony a inštitúcie EÚ, podnebie a životné prostredie, kultúra, história EÚ, krajiny EÚ). Okrem inšpirácií pri tvorbe učebných plánov je tu množstvo príležitostí na nadviazanie kontaktov s inými školami a učiteľmi v celej EÚ.

      Bližšie informácie sa dozviete https://europa.eu/learning-corner/home_sk

     • Krajské kolo chemickej olympiády..

     • Aj napriek mimoriadnej situácii sa môžme pochváliť. Žiačka IX.A triedy Viktória Alexandra Mlejová sa zúčastnila chemickej olympiády dištančnou formou. Dnes nám prišla výsledková listina z krajského kola chemickej olympiády. V.A.Mlejová je úspešnou riešiteľkou KK CHO.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
    • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje