• Informácie pre stravníkov/zákonných zástupcov - platné od 01.09.2019.

     • Na základe novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,20 €.  Dotácia sa poskytuje na dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti a odobral obed.

      Ak žiak neodobral stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne stravovanie, zriaďovateľ poskytnutú dotáciu na stravu vyplatí zákonnému zástupcovi žiaka vo výške 1,20 €   

      Rodič/zákonný zástupca žiaka dotácie 1,20 € je povinný odhlásiť obed počas neprítomnosti v škole.

      V prípade neodhlásenia hradí výšku  denného poplatku na nákup potravín.

      Odhlásiť, alebo prihlásiť sa na stravu je možné vopred do 14.00h predchádzajúceho dňa osobne alebo na tel.číslo 0911980820, 0911866467 /SMS neakceptujeme/.

      Neodhlásené obedy si žiak musí zaplatiť ! Ak je žiak, ktorý poberá  dotované obedy chorý, nemá nárok na dotovaný obed. V prvý deň choroby si môže odobrať obed do obedára, za poplatok vo výške stravnej jednotky v časovom rozmedzí od 11.45h – 12.15h na to určenom mieste.

      Pre prípad neohlásenia stravy sa vyberá vratná kaucia v sume 30,- €, ktorá slúži na vyplatenie neodhlásených a neodobratých obedov.  Z uvedenej kaucie sa bude uhrádzať aj rozdiel medzi dotáciou 1,20 a stravnou jednotkou. V prípade, ak rodič nezaplatí kauciu, dieťa sa nemôže stravovať. Po vyčerpaní sumy kaucie bude zákonný zástupca dieťaťa/žiaka vyzvaný na opätovné uhradenie kaucie.

      Kaucia musí byť pripísaná na účet školskej jedálne SK5902000000001641540458 najneskôr do 25.8.2019.

      Nevyčerpaná kaucia sa na konci stravovacieho obdobia / august 2020/ vráti rodičovi na účet.             

      Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín podľa vekovej kategórie:

      MŠ – 1,54 € - desiata 0,38 € , obed 0,90 €,  olovrant 0,26 €

      ZŠ  I. stupeň – 1,21 €

      ZŠ  II. stupeň  - 1,30 €

      Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú prihlášku na stravovanie v novom školskom roku. Preplatok z minulého školského roka sa nepovažuje za prihlášku na stravovanie. Na základe záväznej prihlášky sa automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ rodič nenahlási, že sa stravovať nebude.

      PRIHLaSKA__NA_STRAVOVANIE.pdf​​​​​​​

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • 0911 980 820, 0911 866 467
    • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje