• Jednoduchý spôsob ako zvládnuť zápis svojho dieťaťa z pohodlia domova

    • Zápis do 1.ročníka na školský rok 2022/2023

     Termín zápisu : od 04. apríla do 06. apríla 2022.

      

     Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023  sa bude konať v priestoroch našej školy osobne s dieťaťom.

     Je potrebné si so sebou priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa (príloha č. 2, príloha č. 3 - tlačivá na stiahnutie). Pokiaľ si vyhlásenia nebudete vedieť vytlačiť, tlačivo si môžete vyzdvihnúť v materskej škole. Prihlášku a ostatné tlačivá si môžete v pohodlí domova kľudne vyplniť, zaslať na našu základnú školu, urýchlite tým administráciu pri zápise. Vyplnené tlačivá v základnej škole vytlačíme a pripravíme pre Vás na prekontrolovanie a podpis v termíne zápisu.

      

     Elektronická prihláška:

     Prosíme,

     vo všetkých dokumentoch používajte diakritiku!

     Vami zadané údaje sa automaticky preklápajú do školského informačného systému, teda  aj s chybami!

      

     Jednoduchý postup

     ako zvládnuť zápis svojho dieťaťa z pohodlia domova

     1.KROK Rodný list svojho dieťaťa si oskenujete, prípadne odfoťte do mobilného telefónu a uložte.

     2.KROK Otvorte si stránku https://zstrnovecnv.edupage.org/register/ a vyplňte online prihlášku. Pri písaní používajte diakritiku a po zadaní údajov prihlášku dôsledne skontrolujte. K prihláške pripojte naskenovaný rodný list. Prihlášku odošlite. Prihlášku netreba tlačiť, podpisovať ani skenovať!

     Po odoslaní prihlášky Vám príde správa o jej odoslaní. Ak Vám budú v prihláške chýbať nejaké údaje na Vami uvedený email pošleme upozornenie.

     3.KROK stiahnite si Žiadosť o prijatie na primárne vzdelávanie  (dokument č.1), vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Prihlášku netreba podpisovať ani skenovať!

     4.KROK stiahnite si Prílohu č. 2 alebo Prílohu č. 3 Písomné vyhlásenie, vyplňte, vytlačte, podpíšte, oskenujte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. 

     Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. 

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: 

     • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

     • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať)  alebo

     • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).   

     Na prihláške postačuje podpis  len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 3).

      

     5.KROK Ak chcete svoje dieťa umiestniť do ŠKD, stiahnite si prihlášku do ŠKD (dokument č.2) , vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Prihlášku netreba podpisovať ani skenovať!

     6.DOBROVOĽNÝ KROK  Ak chcete, aby Vaše dieťa pokračovalo v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole (tzv.odklad) stiahnite si Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (PPV) (dokument č. 3), vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu: info@zstrnovecnv.sk. Žiadosť netreba podpisovať ani skenovať!

     Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do prvého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Na školský rok 2022/2023 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, ale len ak pôjde o dieťa:

     - ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2022,

     - nedosiahne školskú spôsobilosť,

     - pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

     6.KROK HOTOVO, zápis je uskutočnený.

      

     Formuláre na stiahnutie:

     Dokument č.1

     Ziadost_o_prijatie_na_primarne_vzdelavanie(1).docx

     Dokument č.2

     skd_prihlaska_formular(1).docx

     Dokument č. 3

     Ziadost_o_pokracovanie_v_povinom_predprimarnom_vzdelavani.docx - (tzv.odklad) - podľa potreby

     Príloha č. 2

     Priloha_c._2_Pisomne_vyhlasenia.docx

     Príloha č. 3

     Priloha_c._3_Pisomne_vyhlasenie.docx

      

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk.

     Elektronická prihláška bude sprístupnená  od 01. apríla 2022.

      

      Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje