• OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

     ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spojenej so šírením nového koronavírusu COVID-19 a usmernení ministerstva školstva sa zápis do 1. ročníka ZŠ koná v termíne od 12. apríla do 14. apríla 2021.

     Priebeh zápisu

     Zápisy bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí . Zápis bude prebiehať formou online prihlášky, ktorú je možné nájsť na školskom webe,  kde sa nachádza uvedený odkaz na Elektronickú prihlášku.

     V mimoriadnych prípadoch je možné zápis uskutočniť v priestoroch školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Na našej škole sa uskutoční v dňoch: 
     12.04. - 14.04. 2021 / pondelok - streda / v čase od 1400 do 1530 hod. Na zápis je potrebné doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

     Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami - o presnom termíne overenia údajov Vás budeme informovať na našej web stránke.

     Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do prvého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast najneskôr do 15. júna 2021.

     Na školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, ale len ak pôjde o dieťa:

     - ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021,

     - nedosiahne školskú spôsobilosť,

     - pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a

     - vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk. Elektronická prihláška bude sprístupnená  12. apríla 2021.

     Oznam_pre_rodicov_buducich_prvakov.pdf

     Usmernenie_k_zapisu_a_prijimaniu_deti_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf

     Ďakujeme za pochopenie Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje