• Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka

    • Na  základe:

     Rozhodnutia ministra zo 4. 1. 2021 a rozhodnutia ministra z 26. 1. 2021

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

     Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční :

     v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

     v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

     1. do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
     2. do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
     3. do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

     Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:
     a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

     b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  

     Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
     a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,

     b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

     • Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je

                                                                                                                 do 26. februára 2021.

      

     • Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole  (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania

                                                                                                                                       do 8. apríla 2021.

      • K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

      

     • Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania

                                                                                                 do 16. apríla 2021.

      

      • Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

      

     • Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je

                                                                                                                   do 20. mája 2021.

     • Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je

                                                                                                                     do 20. mája 2021.

     • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole  - potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3 je

                                                                                                                       do 25. mája 2021.

     Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

     Potrebné dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii : Zmeny o organizácii prijímania na vzdelávanie v SŠ v čase mimoriadnej situácie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje