• OZNAM pre rodičov budúcich škôlkárov

     ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje rodičom budúcich škôlkárov, že z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spojenej so šírením nového koronavírusu COVID-19 a usmernení MŠVVaŠ SR sa zápis do MŠ uskutoční od 30. apríla do 31. mája 2020. V našej materskej škole sa zápis uskutoční v termíne od 01.05.2020 do 07.05.2020.

     Elektronická prihláška bude sprístupnená od 01.05.2020!

     V súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2020/10610:1A1030, podľa §150 ods.8 zákona č.245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou
     2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa, zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

     Priebeh zápisu

     Zápis prebieha formou: 

     1. online prihlášky, ktorú je možné nájsť na školskom webe: https://zstrnovecnv.edupage.org/ - v záložke  Materská škola, kde sú umiestnené základné informácie k zápisu a  kde sa nachádza uvedený odkaz na Elektronickú prihlášku.
     2. v mimoriadnych prípadoch osobne v priestoroch MŠ (v prípade, že zákonný zástupca nemá k dispozícii pc, internet) s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení. V našej MŠ sa uskutoční v dňoch: 
      05.05.2020 / utorok / v čase od 0800 do 1100 hod. a 
      06.05.2020 / streda / v čase od 1400 do 1700 hod.

     K osobnému prihlasovaniu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si treba priniesť rodný list dieťaťa (k overeniu údajov).

      

     Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a predloženie potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa uskutoční do dvoch týždňov  od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, o presnom termíne Vás budeme informovať na našej web stránke.

      

     Prijímanie detí do MŠ na škol.r. 2020/2021:

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z.z. a v súlade §3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 (ďalej len vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z.).

     Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

     • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
     • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
     • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

     Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

     • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
     • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
     • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

     Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie určuje riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 po prerokovaní s pedagogickou radou MŠ:

     • sú súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ aj v školskom roku 2020/2021
     • z kapacitných dôvodov sa prijímajú deti podľa veku

     Deti mladšie ako tri roky možno výnimočneprijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí uvedených vyššie a MŠ má voľné kapacity (za splnenia materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok).

     Požiadavky zo strany MŠ je aby dieťa, pri prijímaní do MŠ malo osvojené:

     • základné hygienické návyky ( používanie WC, používanie mydla, umývanie a utieranie rúk)
     • základné sebaobslužné návyky, t.j. vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní, obúvaní
     • základné stravovacie návyky( vedieť samostatne jesť lyžicou, piť z pohára)
     • a dieťa nemá plienky, cumlík.

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk.

      

     Ďakujeme za pochopenie

     Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820, 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje