• Voľby do Rady školy na funkčné obdobie 2021 - 2025

    • V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov a na základe Vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení  a na základe výzvy zriaďovateľa školy na uskutočnenie volieb členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 č. 135/2021 zo dňa 10.05.2021 riaditeľka školy vyhlásila voľby do Rady školy pre nové funkčné obdobie 2021 - 2025. 

     Voľby do Rady školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 sa uskutočnili pre nasledujúcich zástupcov:

     1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (1 za materskú školu, 1 za základnú školu),
     2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
     3. štyria zvolení zástupcovia rodičov žiakov (1 za materskú školu, 3 za základnú školu).

     Výsledky volieb do Rady školy na funkčné obdobie 2021-2025:

     Voľby volených zástupcov boli všeobecné, rovné a tajné. Voľby sa uskutočnili pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v priestoroch Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302,  pre zákonných zástupcov žiakov základnej školy online cez Edupage - rodičovské konto a v priestoroch Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 (materská škola) pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, pre zákonných zástupcov detí materskej školy v nasledovných termínoch:

     a) voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov  dňa 26.05.2021 o 08,00 hod.,

     b) voľby zástupcov pedagogických zamestnancov (ZŠ)  dňa 26.05.2021 o 07.35 hod.,

     c) voľby zástupcov pedagogických zamestnancov (MŠ)  dňa 26.05.2021 o 11.00 hod.,

     d) zástupcov rodičov žiakov ZŠ v dňoch  od 27.05.2021 07,30 hod. do 28.05.2021 20,00 hod. online

     e) zástupcov rodičov detí MŠ v dňoch  od 27.05.2021 06,30 hod. do 28.05.2021 16,30 hod.

     Vzhľadom k tomu, že hlasovania za zástupcov rodičov žiakov ZŠ sa nezúčastnila  nadpolovičná väčšina voličov, poverený zástupca zriaďovateľa na uskutočnenie volieb určil termín opakovaných volieb. Pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

     Termín opakovaných volieb za rodičov žiakov ZŠ od 31.05.2021 13,00 hod. do 02.06.2021 08,00 hod. online

     VÝSLEDKY VOLIEB:

     Zástupcom pedagogických zamestnancov v Rade školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021-2025 sa stali:

     1. PaedDr. Róbert Mittermayer (ZŠ)

     2. Lucia Lacková  (MŠ)

     Zástupcom nepedagogických zamestnancov v Rade školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021-2025 sa stala:

     1. Mgr. Mária Mészárosová

     Zástupcom rodičov v Rade školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021-2025 sa stali:

     1. Mgr. Soňa Puskásová (ZŠ)

     2. Silvia Tóthová (ZŠ)

     3. Mgr. Silvia Zalúbelová (ZŠ)

     4. JUDr. Lucia Gašpieriková (MŠ)

      

     Na základe zápisníc volebnej komisie zverejnila:

     Mgr. Miriam Žigová

     Riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje