• Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy

    • Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy,

     dňa 09.06.2021

      

     Prítomní: podľa prezenčnej listiny

     Program:

     1. Otvorenie
     2. Priebeh a výsledky volieb do Rady školy
     3. Predstavenie nových členov Rady školy
     4. Voľba predsedu  a podpredsedu Rady školy
     5. Štatút Rady školy – návrh
     6. Diskusia
     7. Uznesenie
     8. Záver

      

     1. Otvorenie

     Ustanovujúce zasadnutie Rady školy otvorila a všetkých prítomných privítala riaditeľka školy Mgr. Miriam Žigová. Novozvolení členovia Rady školy boli oboznámení s programom. Riaditeľka školy poďakovala  za prácu v Rade školy pánovi predsedovi PaedDr. Ladislavovi Kosztankovi, ktorý sa pre zaneprázdnenosť ospravedlnil.

     1. Priebeh a výsledky volieb do Rady školy

     Riaditeľka školy oboznámila všetkých prítomných s priebehom volieb členov do Rady školy. V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov a na základe Vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení  a na základe výzvy zriaďovateľa školy na uskutočnenie volieb členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 č. 135/2021 zo dňa 10.05.2021 riaditeľka školy vyhlásila voľby do Rady školy pre nové funkčné obdobie na termín 26. – 28. mája 2021. Následne bol vypracovaný Volebný poriadok, s ktorým sa oboznámili všetci zamestnanci a riadil sa ním celý priebeh volieb . Rodičom boli zverejnené základné informácie na webovej stránke školy spolu s volebným poriadkom, na informačnej tabuli pri vchode do základnej školy a na informačnej nástenke v materskej škole.

     Voľby do Rady školy za pedagogických zamestnancov ZŠ:

     Voľby sa uskutočnili dňa 26.05.2021 o 07,35 hod v zborovni základnej školy. Riaditeľka školy zvolala obvyklým spôsobom pedagogických pracovníkov základnej školy. Tí svojím podpisom na prezenčnej listine z volieb do Rady školy potvrdili svoju prítomnosť a prevzali hlasovací lístok. Mandátová komisia,  na základe prezenčnej listiny zistila prítomnosť  nadpolovičnej väčšiny voličov. Volebná komisia  predstavila navrhnutých kandidátov, oboznámila oprávnených voličov so spôsobom hlasovania a vyzvala voličov, aby uskutočnili volebný akt zakrúžkovaním  určeného počtu kandidátov, následne vhodili svoj hlasovací lístok do pripravenej urny. Po ukončení volebného aktu všetkými prítomnými oprávnenými voličmi volebná komisia  sčítala hlasovacie lístky, právoplatnosť hlasov na hlasovacích lístkoch, napísala zápisnicu a odovzdala výsledky voľby riaditeľke školy spolu s hlasovacími lístkami.

     Z celkového počtu 17 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb 17 pedagogických zamestnancov ZŠ, tj. 100% účasť. Do Rady školy zo 6 navrhnutých kandidátov, ktorí súhlasili s kandidatúrou, bol zvolený PaedDr. Róbert Mittermayer  - počet hlasov 13.

     Zoznam navrhnutých kandidátov s uvedeným počtom platných hlasov :

     1.

     Horváthová Martina , Mgr.

     0 hlasov

     2.

     Mittermayer Róbert, PaedDr,

     13 hlasov

     3.

     Očenášová Ivana, Mgr.

     0 hlasov

     4.

     Palušová Alena, Mgr.

     0 hlasov

     5.

     Pešková Mária, Mgr.

     4 hlasy

     6.

     Vargová Lenka, Mgr

     0 hlasov

      

     Voľby do Rady školy za pedagogických zamestnancov MŠ:

     Voľby sa uskutočnili dňa 26.05.2021 o 11,00 hod v kancelárii zástupcu riaditeľa školy pre MŠ. Riaditeľka školy zvolala obvyklým spôsobom pedagogických pracovníkov materskej školy. Tí svojím podpisom na prezenčnej listine z volieb do Rady školy potvrdili svoju prítomnosť a prevzali hlasovací lístok. Mandátová komisia,  na základe prezenčnej listiny zistila prítomnosť  nadpolovičnej väčšiny voličov. Volebná komisia  predstavila navrhnutých kandidátov, oboznámila oprávnených voličov so spôsobom hlasovania a vyzvala voličov, aby uskutočnili volebný akt zakrúžkovaním  určeného počtu kandidátov, následne vhodili svoj hlasovací lístok do pripravenej urny. Po ukončení volebného aktu všetkými prítomnými oprávnenými voličmi volebná komisia  sčítala hlasovacie lístky, právoplatnosť hlasov na hlasovacích lístkoch, napísala zápisnicu a odovzdala výsledky voľby riaditeľke školy spolu s hlasovacími lístkami.

     Z celkového počtu 6 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb 5 pedagogických zamestnancov MŠ, tj. 83% účasť. Do Rady školy bol navrhnutý jeden kandidát, ktorý súhlasil s kandidatúrou. S počtom hlasov 5, bola do Rady školy zvolená Lucia Lacková.

     Zoznam navrhnutých kandidátov s uvedeným počtom platných hlasov :

     1.

     Lacková Lucia

     5 hlasov

      

     Voľby do Rady školy za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ:

     Voľby sa uskutočnili dňa 26.05.2021 o 08,00 hod. v kancelárii riaditeľa školy (základná škola) a o 11,00 hod v kancelárii zástupcu riaditeľa školy (materská škola) . Riaditeľka školy zvolala obvyklým spôsobom nepedagogických pracovníkov základnej školy a materskej školy. Tí svojím podpisom na prezenčnej listine z volieb do Rady školy potvrdili svoju prítomnosť a prevzali hlasovací lístok. Mandátová komisia,  na základe prezenčnej listiny zistila prítomnosť  nadpolovičnej väčšiny voličov. Volebná komisia  predstavila navrhnutých kandidátov, oboznámila oprávnených voličov so spôsobom hlasovania a vyzvala voličov, aby uskutočnili volebný akt zakrúžkovaním  určeného počtu kandidátov, následne vhodili svoj hlasovací lístok do pripravenej urny. Po ukončení volebného aktu všetkými prítomnými oprávnenými voličmi volebná komisia  sčítala hlasovacie lístky, právoplatnosť hlasov na hlasovacích lístkoch, napísala zápisnicu a odovzdala výsledky voľby riaditeľke školy spolu s hlasovacími lístkami.

     Z celkového počtu 13 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb 13 nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ, tj. 100% účasť. Do Rady školy boli navrhnutí traja kandidáti, ktorí súhlasili s kandidatúrou. Do Rady školy bola zvolená Mgr. Mária Mészárosová s počtom hlasov 12.

     Zoznam navrhnutých kandidátov s uvedeným počtom platných hlasov :

     1.

     Holičová Júlia

     1 hlas

     2.

     Mészárosová Mária, Mgr.

     12 hlasov

     3.

     Oláhová Edita

     0 hlasov

      

     Voľby do Rady školy  za zákonných zástupcov detí v materskej škole:

     Voľby sa uskutočnili v dňoch od 27.05.2021  06,30 hod. do 28.05.2021 16,30 hod. v zborovni materskej školy. Zákonní zástupcovia detí v materskej škole svojím podpisom na prezenčnej listine z volieb do Rady školy potvrdili svoju prítomnosť a prevzali hlasovací lístok. Oprávnení voliči boli s navrhnutými kandidátmi oboznámení letákom. Voľba do rady školy sa uskutočnila tajným hlasovaním, zakrúžkovaním určeného počtu kandidátov, vhodením hlasovacieho lístka do pripravenej urny. Po ukončení volebného aktu všetkými prítomnými oprávnenými voličmi mandátová komisia,  na základe prezenčnej listiny zistila prítomnosť  nadpolovičnej väčšiny voličov a vyhlásila voľby za právoplatné. Volebná komisia  sčítala hlasovacie lístky, právoplatnosť hlasov na hlasovacích lístkoch, napísala zápisnicu a odovzdala výsledky voľby riaditeľke školy spolu s hlasovacími lístkami.

     Z celkového počtu 62 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb 36, tj. 58% účasť. Do Rady školy boli navrhnutí štyria kandidáti, ktorí súhlasili s kandidatúrou. Do Rady školy bola zvolená JUDr. Lucia Gašpieriková s počtom hlasov 18. Výsledky hlasovania  sú uvedené v zápisnici o výsledku volieb do Rady školy za zákonných zástupcov detí v MŠ.

     Zoznam navrhnutých kandidátov s uvedeným počtom platných hlasov :

     1.

     Miklová Gabriela

     10 hlasov

     2.

     Gašpieriková Lucia, JUDr.

     18 hlasov

     3.

     Heč Veronika, Ing.

     2 hlasy

     4.

     Vaníková Tatiana, Ing.

     3 hlasy

      

     Voľby do Rady školy  za zákonných zástupcov žiakov v základnej škole:

     Voľby sa uskutočnili v dňoch od 27.05.2021  07,30 hod. do 28.05.2021 20,00 hod. online tajným hlasovaním cez Edupage – rodičovské konto. Oprávnení voliči boli s navrhnutými kandidátmi oboznámení letákom. Spôsob hlasovania: Rodič - volič - sa prihlásil na svoje rodičovské konto v Edupage -  po prihlásení v sekcii Správy - Prihlasovanie  Rada školy  - 26.05.2021 a odvolil podľa pokynov. Svoj výber kandidátov potvrdil zeleným tlačidlom Potvrdiť.

     Po ukončení volebného aktu oprávnenými voličmi mandátová komisia skontrolovala počet prihlásených voličov cez Edupage. Z celkového počtu oprávnených voličov 126 sa zúčastnilo volieb 52, t.j.  41%.  Vzhľadom k tomu, že hlasovania sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov, mandátová komisia oznámila výsledok zistenia riaditeľke školy, ktorá ako poverený zástupca zriaďovateľa na uskutočnenie volieb do Rady školy, určila termín opakovaných volieb. Pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

     Opakované voľby sa uskutočnili v dňoch od 31.05.2021 13,00  do 02.06.2021 08,00 hod. Volebná komisia preverila právoplatnosť hlasov na hlasovacích lístkoch, napísala zápisnicu a odovzdala výsledky volieb riaditeľke školy.

     Z celkového počtu oprávnených voličov 126 sa zúčastnilo volieb 43, t.j.  34%.  Do Rady školy boli navrhnutí desiati kandidáti, ktorí súhlasili s kandidatúrou. Do Rady školy boli zvolení prví traja kandidáti s najväčším počtom hlasov: Mgr. Soňa Puskásová – 18 hlasov, Silvia Tóthová – 12 hlasov a Mgr. Silvia Zalúbelová – 12 hlasov.

     Zoznam navrhnutých kandidátov s uvedeným počtom platných hlasov :

     1.

     Ficeková Iveta

     2 hlasy

     2.

     Hambalková Daniela, Mgr.

     10 hlasov

     3.

     Kminiaková Zuzana, Mgr.

     9 hlasov

     4.

     Kováč Peter

     10 hlasov

     5.

     Lovásová Iveta

     2 hlasy

     6.

     Mészárosová Gyöngyi

     3 hlasy

     7.

     Pavelková Marcela

     10 hlasov

     8.

     Puskásová Soňa, Mgr.

     18 hlasov

     9.

     Tóthová Silvia

     12 hlasov

     10.

     Zalúbelová Silvia, Mgr.

     12 hlasov

      

     Delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy:

     Obecné zastupiteľstvo na 15. zasadnutí  dňa 11.05.2020 prijalo uznesenie č. 151/2020 a delegovalo do Rady školy Ing. Moniku Ábrahámovú, Ing. Jaroslava Hlavatého, Rastislava Hrabovského a Katarínu Tuskovú.

     Priebeh volieb je zaznamenaný v súhrnnej zápisnici volebnej komisie z volieb do Rady školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021 – 2025 a čiastkových zápisníc z jednotlivých zložiek.

     Voľby prebehli bez problémov a v súlade s volebným poriadkom.

      

     1. Predstavenie nových členov Rady školy

     Riaditeľka školy predstavila nových členov Rady školy:

     Zoznam zvolených členov do Rady školy:

     1.

     PaedDr. Róbert Mittermayer

     za pedag.zamestnancov  ZŠ

     2.

     Lucia Lacková

     za pedag.zamestnancov MŠ

     3.

     Mgr. Mária Mészárosová

     za neped.zamest. ZŠ a  MŠ

     4.

     Mgr. Soňa Puskásová

     za zástupcov rodičov ZŠ

     5.

     Silvia Tóthová

     za zástupcov rodičov ZŠ

     6.

     Mgr. Silvia Zalúbelová

     za zástupcov rodičov ZŠ

     7.

     JUDr. Lucia Gašpieriková

     za zástupcov rodičov MŠ

     8.

     Ing. Monika Ábrahámová

     za zriaďovateľa školy

     9.

     Ing. Jaroslav Hlavatý

     za zriaďovateľa školy

     10.

     Rastislav Hrabovský

     za zriaďovateľa školy

     11.

     Katarína Tusková

     za zriaďovateľa školy

      

     V prípade, ak niektorý člen prestane spĺňať podmienky pre členstvo v Rade školy, nastupuje do Rady školy ďalší volený člen v poradí určenom vo voľbách v jednotlivých kategóriách.

     Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom školy.

     1. Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy

     Riaditeľka školy boznámila členov Rady školy s priebehom volieb a vyzvala ich k voľbám predsedu a podpredsedu Rady školy.

     1. Predseda Rady školy a podpredseda Rady školy musia byť zvolení nadpolovičnou väčšinou počtu všetkých členov Rady školy.
     2. Hlasovanie prebehlo verejným hlasovaním

     Členovia Rady školy navrhli dvoch kandidátov za predsedu Rady školy:

     1. Rastislav Hrabovský
     2. Katarína Tusková

     Hlasovanie za predsedu Rady školy:

     1. Rastislav Hrabovský – 2 hlasy
     2. Katarína Tusková – 9 hlasov

     Nadpolovičnou väčšinou hlasov bola zvolená za predsedu Rady školy Katarína Tusková.

      

     Za podpredsedu Rady školy bol navrhnutý jeden kandidát:

     1. Rastislav Hrabovský – 11 hlasov

     Za podpredsedu Rady školy bol jednohlasne schválený Rastislav Hrabovský.

      

     1. Štatút Rady školy – návrh

     Riaditeľka školy odovzdala novozvolenej predsedníčke Rady školy slovo.

     Novozvolená predsedníčka Rady školy poďakovala za prejavenú dôveru a určila za zapisovateľa zápisnice Mgr. Máriu Mészárosovú a za overovateľa Ing. Moniku Ábrahámovú. Zároveň prítomným členom rozdala návrh Štatútu Rady školy a požiadala ich o preštudovanie. Prípadné pripomienky alebo doplňujúce návrhy členovia RŠ zašlú predsedníčke Rady školy emailom do 20.09.2021 na zapracovanie do Štatútu Rady školy.

     1. Diskusia

     Novozvolená predsedníčka RŠ oboznámila prítomných členov s termínom prvého riadneho zasadnutia - 05.10.2021. Dokumenty  k prerokovaniu na prvom riadnom zasadnutí  budú zasielané členom RŠ emailom, ktoré poskytli pri podpisovaní prezenčnej listiny ustanovujúceho zasadnutia.

     1. Uznesenie

     Rada školy ukladá predsedovi Rady školy:

     1. zapracovať do Štatútu Rady školy návrhy a pripomienky členov Rady školy.
     2. vypracovať Plán zasadnutí Rady školy
     3. vypracovať Plán práce rady školy

     Termín : 05.10.2021

     Hlasovanie:

     Za: 11 hlasov

     Proti : 0 hlasov

     Zdržal sa : 0 hlasov

      

     1. Záver

     Ustanovujúce zasadnutie Rady školy ukončila Mgr. Miriam Žigová, riaditeľka školy. Poďakovala prítomným za účasť a vyslovila presvedčenie o dobrej spolupráci všetkých zainteresovaných.

     V Trnovci nad Váhom 09.06.2021

      

      

     Mgr. Mária Mészárosová, zapisovateľ:                ..........................................................

     Ing. Monika Ábrahámová, overovateľ:                ...........................................................

      

     Mgr. Miriam Žigová, riaditeľka školy:                   ............................................................

     Katarína Tusková, predsedníčka Rady školy:       ............................................................

      

     Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice zriaďovateľom školy dňa : .............................

     Štatutár zriaďovateľa:    ..............................................................

                                                 Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

      

     Prílohy:

     1. Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy
     2. Súhlasy kandidátov s kandidatúrou do Rady školy podľa jednotlivých kategórií – 24x
     3. Súhrnná zápisnica volebnej komisie z volieb do Rady školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 na funkčné obdobie 2021 - 2025
     4. Zápisnice  o výsledku volieb do Rady školy podľa jednotlivých kategórií – 5x
     5. Prezenčné listiny podľa jednotlivých kategórií  - 4x + 1x výpis z Edupage
     6. Zápisnice mandátnej komisie podľa jednotlivých kategórií – 5x
     7. Volebné lístky do rady školy podľa jednotlivých kategórií +  výpisy z Edupage

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje