• História školy

    • HISTÓRIA ŠKOLY.  

      

     Počiatky školy v Trnovci nad Váhom sa datujú ešte do XIV. stor. Vierohodné údaje o nej poskytujú až kanonické vizitácie z XVIII. stor. Stav školy, ktorej správcom boli rímskokatolícka cirkev v obci a zemepán gróf Hunyady, nebol dobrý ešte ani v 50-tych rokoch 19. stor.. Až v roku 1896 bola zo zbierky postavená škola s dvoma učebňami.

     V roku 1926 obec postavila budovu rímskokatolíckej ľudovej školy a bytu učiteľa.

     Budova novej základnej školy bola daná do prevádzky v roku 1962 a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. je škola typom plnoorganizovanej základnej školy. 

     Súčinnosťou od  01.08.2002 vznikla základná škola s materskou školou ako rozpočtová organizácia obce Trnovec nad Váhom s právnou subjektivitou. Organizácia spravuje a jej súčasťou je :

     1. Školský klub detí

     2. Školská jedáleň pri Materskej škole Trnovec nad Váhom 575 - Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Trnovec nad váhom 302

     3. Školská jedáleň pri Základnej škole Trnovec nad Váhom 302


     HISTÓRIA OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM.

     Obec Trnovec nad Váhom bola osídlená neolite. Na jej území je archeologicky doložené sídlisko volútovej kultúry, hallštattský žiarový hrob, laténske sídlisko a dve pohrebiská, sídlisko z doby rímskej, hrob z doby sťahovania národov, veľkomoravské pohrebisko z 9. storočia, belobrdské pohrebisko z 10. storočia a staromaďarské hroby jazdcov z 10. storočia, kostrové hroby z 11.–12. storočia, zaniknutá stredoveká osada z 11.–12. storočia.

     Obec kráľovských rybárov a rubačov ľadu je doložená z r. 1113 ako Durmuz, Dormucz. Neskoršie doložené názvy sú: Turnic, Turmoc (1211), Turmoch (1267), Tarnulch (1307), Tarnocz (1786), Tornok (1920), Trnovec nad Váhom (1945), maď. Tornóc. Obec patrila v 16. storočí Csúzyovcom, Paxyovcom, v 17.-19. storočí Apponyiovcom a Hunyadyovcom. V r. 1530 ju zničili Turci, r. 1559 zrúcali tunajšiu pevnosť.

     V r. 1715 mala obec mlyn a 10 domácností, v r. 1720 19 domácností, v r. 1787 125 domov a 908 obyvateľov, v r. 1828 177 domov a 1236 obyvateľov. V r. 1871 bolo v obci 15 mlynov, Zayova továreň na výrobu triesla z dubovej kôry, sklad nespracovaného stavebného dreva, polotovarov i hotových výrobkov z Uhorského panstva Zayovcov.

     V r. 1906 tu štrajkovali miestni robotníci, ktorí si v r. 1907 založili odborovú organizáciu. Za predmníchovskej ČSR boli obyvatelia roľníkmi a poľnohospodárskymi robotníkmi. V r. 1926 došlo k parcelácii veľkostatku. Obec patrila k centrám revolučného hnutia poľnohospodárskych robotníkov a dedinskej chudoby . Štrajky prebehli v r. 1920, 1921, 1929, 1931, 1932. V 30. rokoch bolo intenzívne hnutie nezamestnaných. V r. 1932 štrajkovali stavební robotníci. V septembri 1938 sa uskutočnila jedna z najmasovejších manifestácií na obranu republiky a proti fašizmu v tomto období. Zúčastnilo sa jej okolo 10 000 osôb z celého Slovenska. V r. 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

     Horný Jatov – obec doložená z r. 1245 patrila Hunt-Poznanovcom, v r. 1642-1945 Esterházyovcom, časť majetkov koncom 19. storočia Foudl-Springerovcom. V 1. pol. 19. storočia bola obec pripojená k Trnovcu nad Váhom.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje