• Profil školy

    • Veľkosť školy       

     Kapacitne je škola postavená pre 300 žiakov 1. a 2. stupňa: klasické triedy na vyučovanie -11,   odborné učebne -3. V súčasnosti celkový počet tried nepresahuje jej plánovanú kapacitu, čo umožňuje viesť vyučovanie aj v špecializovaných odborných a poloodborných učebniach. Vyučovanie sa stáva aj vďaka tomu efektívnejšie a modernejšie.

      

     V školskom roku 2018/2019 je v 11 triedach 172 žiakov.

     1. stupeň : 5 tried    - 72 žiakov,
     2. stupeň : 5 tried    - 87 žiakov,

     1  špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím  s počtom žiakov  13

     Paralelné triedy v ročníkoch nie sú, najvyšší počet žiakov v tomto školskom roku je v 2.ročníku  24 , najnižší v 4.ročníku  13.  Objekt stravovne a školskej družiny je jednopodlažný s plochou strechou, z časti podpivničený. Kapacita školskej jedálne je 150 stravníkov.

     Školský klub detí má dve oddelenia –  počet detí je 58, počet vychovávateliek 2.

     V zariadení školského stravovania pri základnej škole sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej školy.

     Škola sa nachádza v peknom prostredí, obkolesená stromami, kríkmi a trávnatým porastom. Pred budovou je asfaltová plocha, ktorá slúži pre deti počas pobytu cez hlavné prestávky počas priaznivého počasia.

     Do areálu patrí školské ihrisko o rozlohe 5400 m² a záhrada o rozlohe 2400 m².

     Škvárovo antuková bežecká dráha má dĺžku 80 m, pieskové doskočisko – 32 m.

     Škola využíva na športovanie aj priľahlé futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko.

     Telocvičňa

      Jednopodlažná budova s prevýšenou časťou pod telocvičňami a náraďovňou, ktorá je dvojpodlažná. V roku 2006 bola prevedená celková rekonštrukcia budovy. Okrem žiakov ju využívajú na športové aktivity -   kluby, záujmové krúžky a verejnosť.

      

     Materská škola - Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

      

      

     Materská škola je mimo sídla riaditeľstva základnej školy s materskou školou.  Má tri triedy. Celkový počet detí je 69. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

     a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky     

     b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,     

     c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu    

      

     Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie poskytované v materskej škole začne podľa nového školského zákona od 01.09.2009.Od škol.roku 2008/2009 poskytuje materská škola v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

     V zariadení školského stravovania pri materskej škole sa stravujú deti a zamestnanci materskej školy.

      

     1. Charakteristika žiakov      

      

     Naša škola dáva šancu na vzdelávanie všetkým. V škole sú zaškolení aj žiaci z menej podnetného prostredia a žiaci so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, so vzdelávaním ktorých máme dlhoročné skúsenosti. Integračný program je podporovaný odbornou vyspelosťou vyučujúcich, spoluprácou s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálnopedagogického poradenstva Šaľa, detským lekárom a v neposlednom rade i s rodičmi.

      

     V špeciálnych triedach s mentálnym postihnutím sú žiaci viacerých ročníkov s variantom A. Žiaci s variantom B a C majú povolené individuálne vzdelávanie podľa § 23 a 24 zákona .

     Zvýšenú pozornosť venujeme žiakom s poruchami učenia a správania. Ich počet sa z roka na rok zvyšuje.

     2. Charakteristika  pedagogického zboru   

      

     Pedagogický zbor je stabilizovaný. Tvoria ho učitelia s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou. Väčšina má dlhoročné pedagogické skúsenosti a spolu s mladými pedagógmi sa podieľajú na postupnej premene školy. Jej základom je systematické vzdelávanie pedagógov. Takmer všetci učitelia majú osvedčenie na využívanie informačno-komunikačných technológií na vyučovaní. Väčšina učiteľov ma taktiež prvú atestáciu. Kolektív je vekovo rôznorodý, všetci sa však snažia zachytávať nové trendy vo vyučovaní. Krédom celej školy je najmä kvalita vzdelávania. Počet pedagógov nám umožňuje odučiť väčšinu predmetov odborne kvalifikovanými pedagógmi. V ročníkoch 1. – 4. sú všetci pedagogickí zamestnanci profesijne spôsobilí, čo nám umožňuje zabezpečiť kvalifikované vyučovanie. Odbornosť vyučovania všetkých predmetov na škole dosahuje už niekoľko rokov vysokú hodnotu. Kvalifikovanosť pedagogického zboru –  94 %.  Čiastočné problémy s odbornosťou vyučovania sme mali pri vyučovaní anglického jazyka. S uspokojením konštatujeme, že sa učitelia zapojili do ďalšieho vzdelávania učiteľov I.stupňa v cudzom jazyku.

     V špeciálnych triedach vyučuje kvalifikovaný špeciálny pedagóg – odbor učiteľstvo špeciálnych škôl – pedagogika mentálne postihnutých a absolventka vyššieho odborného vzdelania v odbore špeciálna pedagogika, ktorá si dopĺňa kvalifikáciu štúdiom na PF UKF v Nitre. Pedagogickí pracovníci sa žiakom venujú aj mimo vyučovania v záujmových krúžkoch. Pre žiakov s MP je krúžok spoločenské hry a žiaci špeciálnych tried navštevujú aj iné záujmové útvary spolu s intaktnými žiakmi: atletiku, futbalový krúžok, turistiku, výtvarný krúžok.

     Výchovnému a kariérnemu poradenstvu pre žiakov a ich rodičov sa venuje výchovný poradca školy. Okrem toho máme na škole koordinátorov prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy a zdravej školy, vedúcu žiackeho parlamentu a štyroch vedúcich MZ a PK.

      

     HISTÓRIA ŠKOLY.  

      

     Počiatky školy v Trnovci nad Váhom sa datujú ešte do XIV. stor. Vierohodné údaje o nej poskytujú až kanonické vizitácie z XVIII. stor. Stav školy, ktorej správcom boli rímskokatolícka cirkev v obci a zemepán gróf Hunyady, nebol dobrý ešte ani v 50-tych rokoch 19. stor.. Až v roku 1896 bola zo zbierky postavená škola s dvoma učebňami.

     V roku 1926 obec postavila budovu rímskokatolíckej ľudovej školy a bytu učiteľa.

     Budova novej základnej školy bola daná do prevádzky v roku 1962 a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. je škola typom plnoorganizovanej základnej školy. 

     Súčinnosťou od  01.08.2002 vznikla základná škola s materskou školou ako rozpočtová organizácia obce Trnovec nad Váhom s právnou subjektivitou. Organizácia spravuje a jej súčasťou je :

     1. Školský klub detí

     2. Školská jedáleň pri Materskej škole Trnovec nad Váhom 575 - Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Trnovec nad váhom 302

     3. Školská jedáleň pri Základnej škole Trnovec nad Váhom 302

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

  • Ako namaľovať dúhu - divadelné predstavenie v materskej škole
  • Mikuláš v materskej škole
  • Mikuláš...
  • Pasovanie prvákov...
  • ...získali sme 1.miesto...
  • Deň v červenom...
  • Šaliansky Maťko
  • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
  • Jesenné účelové cvičenie
  • Deň jabĺk...
  • Úcta k starším...
  • Halloweenske vyučovanie v maskách