• Opatrenia od 12.októbra

     • V školstve  bude v najbližšom období nasledovne:

      1. MŠ budú aj naďalej otvorené.

      2. ZŠ, prvý aj druhý stupeň, pokračujú vo výučbe.

      3. SŠ prejdú od pondelka na dištančné vzdelávanie.

      ÚVZ následne vydá Opatrenie, ktorým sa zakáže:

      - Prevádzka telocviční

      - Prevádzka centier voľného času

      - Skupinová výučba v ZUŠ

      - ÚVZ tiež zavádza povinnosť nosenia rúška na celej ZŠ (výnimku budú mať nepočujúci a deti s autizmom alebo mentálnym znevýhodnením). Rúška v MŠ budú odporúčané.

      Zrušené po novom budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ,exkurzie mimo škôl.

      Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení.

      Rozhodnutie je zverejnené na:

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

      Rozhodnutie ministra školstva:

      Rozhodnutie_ministra_s__kolstva.pdf

       

       

     • Knižné kamarátstva Panta Rhei

     • Do galérie Knižné kamarátstva Panta Rhei boli pridané fotografie.

      Žiaci I.stupňa sa zapojili do výnimočnej súťaže pre základné školy, aby sa skamarátili s najväčšími hrdinami detských kníh. Prvú úlohu už splnili a zaslali svoje výtvarné práce na tému: Prekresli obálku svojej obľúbenej rozprávkovej knihy.

     • Svetový deň mlieka na školách

     • Do galérie Svetový deň mlieka na školách boli pridané fotografie.

      Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou, podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo a podstatou tohto dňa je pripomenutie si významu  mlieka v školách.  Jeho úlohou je  zvýšiť povedomie detí o dôležitosti mlieka  pre rastúci organizmus  a  upozorniť na  jeho zdravotné prínosy, pretože  mlieko a mliečne produkty pomáhajú  naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu.  

      Tento rok sme si ho v našej škole pripomenuli  30.septembra 2020 malým mliečnym darčekom pre každé dieťa v materskej škole a pre každého žiaka v základnej škole.

     • Dôležité informácie pre žiakov a rodičov ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 – rúška

     • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné:

      Opatrenie_UVZ_ruska.pdf

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby zabezpečili na každý deň pre svoje dieťa dve rúška. V prípade, že žiak nebude mať rúško, nebude sa môcť zúčastniť vzdelávania.
       

      Žiadame žiakov a aj zákonných zástupcov o rešpektovanie nariadení založených na princípe R-O-R !

      Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim  k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. 

       

     • Dôležité informácie pre žiakov a rodičov ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 - záujmové útvary.

     • Činnosť záujmových útvarov sa nebude realizovať od 01.10.2020 na základe usmernenia:

      Usmernenia k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s chorením COVID-19 z 30.09.2020:

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
      • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov

      Usmernenie_k_postupu_skol_a_skolskych_zariadeni_pri_realizacii_vychovno-vzdelavacieho_procesu_po.pdf

      Predmetné usmernenie je platné a účinné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      O začiatku činnosti záujmových útvarov Vás budeme včas informovať!

     • Dôležité informácie pre žiakov a rodičov ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 – ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa

     • Rozhodnutie ministra školstva, vedy výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800,  podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008/Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.septembra 2020 rozhoduje takto:

      Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      Na základe nového usmernenia z MŠVVaŠ SR zo dňa 29.09.2020 školy zasielajú údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

      a) im bola nariadená karanténa/izolácia,

      b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo

      c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

      https://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-29-9-2020/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje